Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

Polska jest jednym z beneficjentów funduszy unijnych w zakresie cyfryzacji, z tego względu powstał Program operacyjny Polska cyfrowa (POPC), wspierający budowę sieci szerokopasmowych, rozwój e-usług, a także poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W jego ramach DKFE realizuje kampanie medialne dotyczące technologii oraz wspiera pion IT w zakresie realizacji zadań finansowanych z pomocy technicznej.

Dyrektor: Ewa Graniewska 
Zastępca dyrektora: Piotr Sielecki

Zadania departamentu

 1. Realizacja zadań ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji instytucji pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG,

 2. Pełnienie w imieniu ministra funkcji instytucji otoczenia umowy partnerstwa w zakresie 2. i 3. osi priorytetowej POPC oraz - we współpracy z Departamentem Telekomunikacji - w zakresie 1. osi priorytetowej POPC, w tym:

  1. obsługa spraw związanych z funkcjonowaniem Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych,

  2. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 oraz pomocy technicznej POPC,

  3. koordynacja działań i rozliczanie wsparcia w ramach Programu operacyjnego pomoc techniczna 2014-2020 oraz pomocy technicznej POPC.

 3. Świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z realizacją zadań ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji instytucji pośredniczącej I stopnia dla POIG, a także w sprawach dotyczących POPC, w szczególności przez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów oraz wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

 4. Analiza możliwości pozyskania źródeł wsparcia potencjalnych inicjatyw realizowanych przez ministerstwo.

 5. Udział w obsłudze kontroli zewnętrznych dotyczących projektów dofinansowywanych z POIG, POPC lub POPT realizowanych przez komórki organizacyjne ministerstwa.

 6. Wsparcie opiniodawczo-doradcze potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów POPC.

 7. Realizacja projektu w ramach działania 3.4. POPC Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

 8. Prowadzenie spraw związanych z podległością wobec ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kontakt

Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon:  +48222455450
e-mail: sekretariat.dkfe@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47)

Article List

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 28.06.2017
Zaktualizowano: 28.06.2017 22:29
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka