Departament Rozwoju Systemów

Do naszych zadań należy utrzymanie i rozwój rejestrów, ewidencji i systemów oraz udostępnianie danych z rejestrów. Są to m.in. rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, centralna ewidencja kierowców, centralna ewidencja pojazdów, centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, e-PUAP.

Dyrektor: Bartłomiej Kołodziejczyk 
Zastępca dyrektora: Cezary Brzozowski
Zastępca dyrektora: Dorota Cabańska
Zastępca dyrektora: Piotr Gajewski
Zastępca dyrektora: Ryszard Hordyński
Zastępca dyrektora: Martyna Horęda
Zastępca dyrektora: Andrzej Korza

Zadania departamentu

 1. Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych za funkcjonowanie których odpowiada Minister, w tym udostępnianie danych z rejestrów i ewidencji pozostających we właściwości Ministra,

 2. Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem, utrzymaniem i rozwojem  centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP),

 3. Wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,

 4. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością  funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, rejestracji pojazdów, ewidencji kierowców oraz dokumentów paszportowych,

 5. Prowadzenie kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO), Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) i CEPKP.

 6. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją, rozwojem i funkcjonowaniem systemów i aplikacji realizujących usługi specjalne w rejestrach i ewidencjach pozostających we właściwości ministra.

 7. Zarządzanie realizacją projektów informatycznych dotyczących rozwoju rejestrów państwowych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

 8. Współpraca z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie:

  1. przekazywania, z rejestrów pozostających w kompetencji departamentu, danych niezbędnych do dokonywania wpisów do Krajowego Systemu Informatycznego,

  2. realizacji zadań z związanych z prowadzeniem rejestru PESEL, RDO, Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP).

 9. Współpraca z ministrem właściwym do spraw transportu oraz pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych w zakresie rozwoju CEK, CEP i CEPKP.

 10. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem i funkcjonowaniem krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80k ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 11. Współpraca z krajowym punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji, w zakresie określonym w art. 145j ust. 4 pkt 1 i 3 tej ustawy,

 12. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem systemu wymiany certyfikatów SPOC.

 13. Prowadzenie spraw związanych z budową i wdrażaniem krajowego schematu identyfikacji elektronicznej i uwierzytelnienia.

 14. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

 15. Realizacja zadań związanych z:

  1. mobilnym dowodem osobistym,

  2. dowodem osobistym z warstwą elektroniczną,

  3. elektronicznymi systemami zarządzania dokumentacją,

  4. nadzorem ministra nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Kontakt

Departament Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455412
e-mail: sekretariat.duirs@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2018 13:14
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 04.01.2018 13:14
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński