Uzyskaj informację publiczną

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MC oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej – Danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek, który można przesłać:
 
1) pocztą elektroniczną na adres: mc@mc.gov.pl
2) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
3) pocztą na adres:
                  Ministerstwo Cyfryzacji
                       ul. Królewska 27
                     00-060 Warszawa
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje  dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Ministerstwo Cyfryzacji może pobrać opłatę od wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Od decyzji Ministra Cyfryzacji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej Pobierz plik: odt Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dostęp do informacji publicznej

Rozmiar : 0.01MB

Article List

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych
19.07.2018

50 mln złotych dla nauczycieli z całej Polski na szkolenie umiejętności cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i uniwersytetów trzeciego wieku, mający na celu wsparcie nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniami, które ułatwią im poruszanie się w cyfrowym świecie, pozwolą korzystać z e-materiałów edukacyjnych i tworzyć własne e- zasoby. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł – to środki unijne pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?
18.07.2018

Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny?

W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2018 - 2021. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny.
Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT)
18.07.2018

Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT)

Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami.
Rząd nie zamierza cenzurować internetu
18.07.2018

Rząd nie zamierza cenzurować internetu

W nawiązaniu do artykułu pt. „Rząd zamierza cenzurować internet. I to na dużą skalę”, autorstwa Patryka Słowika, opublikowanego na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” 17 lipca 2018 r., poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie:
Nowy dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
17.07.2018

Nowy dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Minister cyfryzacji Marek Zagórski powołał na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) Wojciecha Szajnara, który od czerwca 2017 r. pełnił w CPPC funkcję zastępcy dyrektora. Swoją nową misję Wojciech Szajnar rozpocznie 18 lipca 2018 r.
Przerwa w funkcjonowaniu serwisów e-administracji (prace serwisowe)
16.07.2018

Przerwa w funkcjonowaniu serwisów e-administracji (prace serwisowe)

Informujemy, że z powodu prac serwisowych planowanych od 16 lipca od godziny 17:00 do 17 lipca do godz. 7:00 użycie Profilu Zaufanego może być niemożliwe. W tym czasie niedostępna może też być platforma ePUAP, system SSDIP, serwis Obywatel.gov.pl, mDokumenty oraz e-usługi z weryfikacją tożsamości za pomocą PZ. Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki.
Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych
12.07.2018

Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych

10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją.
Włączanie wyłączonych – czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich
12.07.2018

Włączanie wyłączonych – czyli rządowe serwisy wkrótce dostępne dla wszystkich

Zero wykluczenia – to hasło przewodnie ustawy o dostępności cyfrowej, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych.
Ministerstwo Infrastruktury dołączyło do rządowego portalu Gov.pl
11.07.2018

Ministerstwo Infrastruktury dołączyło do rządowego portalu Gov.pl

Do portalu administracji rządowej - Gov.pl - dołączyło Ministerstwo Infrastruktury.
E-dowód - już wkrótce!
11.07.2018

E-dowód - już wkrótce!

Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.06.2018 09:51
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 06.06.2018 09:51
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk