E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

Projekt zakłada wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Umożliwi to skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Projekt przewidziany na lata 2017-2020

Status projektu:

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują:

Urząd Zamówień Publicznych

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt realizuje założenia następujących dokumentów o charakterze strategicznym:

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.,http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.

Cel projektu

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce poprzez budowę Platformy e-Zamówień.

Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zarówno dla zamawiających (w większości administracja publiczna) jak i dla wykonawców. Dodatkowo Projekt przyczyni się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejnym założeniem Projektu jest ustandaryzowanie danych, pozyskiwanie ich na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych (poprzez API - Application Programming Interface, tj. interfejs programistyczny aplikacji), dzięki czemu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych.  Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Główny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez wymienione niżej cele szczegółowe:

 • Cel 1 - Zwiększenie jakości dokumentów zamówienia, tj. zapewnienie zgodności przygotowywanych dokumentów z wymaganiami,
 • Cel 2 - Możliwość efektywnego monitorowania, analiz i kontroli procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Cel 3 - Optymalizacja kosztów i czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Cel 4 - Wsparcie Zamawiających w wypełnieniu ustawowego obowiązku elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oczekiwane rezultaty

Wśród korzyści należy wyróżnić:

 • maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
 • zapewnienie kompletności wymaganych danych,
 • zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
 • natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
 • ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych,
 • skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED (ang. Tenders Electronic Daily) - automatyczna publikacja w TED na podstawie wprowadzonych danych,
 • ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację,
 • zmniejszenie obciążeń Zamawiających związanych z wypełnieniem ustawowego obowiązku (finansowy, kompetencyjny),
 • zwiększenie zaawansowania elektronizacji.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Wprowadzenie standardu usług, danych, API, wymagań na certyfikację, integracji z innymi systemami

II kwartał 2018

Wersja Beta Platformy

II kwartał 2018

Uruchomienie podstawowych usług procesu zamówień publicznych

IV kwartał 2018

Uruchomienie usług monitorowania i analiz sprawozdawczości kontroli

I kwartał 2020

Uruchomienie usługi odwołania

I kwartał 2020

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu:

16 110 000,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:

13 633 893,00 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:

2 476 107,00  PLN

Harmonogram finansowania

Rok

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

378 000,00

11 368 600,00

3 605 400,00

758 000,00

Aktualny status:

 • Fiszka projektowa została zatwierdzona przez KRMC.
 • Projekt spełnił kryteria oceny określone dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obowiązujące dla naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 i otrzymał dofinansowanie, szczegóły można znaleźć na stronie CPPC.
 • W przygotowaniu dokumentacja do podpisania z CPPC Porozumienie o dofinansowanie.
 • W przygotowaniu jest uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dot. budowy platformy do e-Zamówień.
 • Podpisano z CPPC porozumienie o dofinansowanie projektu e-Zamówienia
 • Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy Platformy
  e-Zamówienia

Fiszka - E-Zamówienia Pobierz plik: pdf Fiszka - E-Zamówienia

Rozmiar : 1.57MB

Pismo z CPPC_spełnienie kryteriów oceny formalnej Pobierz plik: pdf Pismo z CPPC_spełnienie kryteriów oceny formalnej

Rozmiar : 0.46MB

Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

Rozmiar : 0.66MB

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne

Rozmiar : 0.87MB

Protokół z posiedzenia KRMC z 13.03.2017 r. Pobierz plik: pdf Protokół z posiedzenia KRMC z 13.03.2017 r.

Rozmiar : 0.14MB

Pytania i odpowiedzi - Platforma e-Zamówień - 04.07.2017 Pobierz plik: odt Pytania i odpowiedzi - Platforma e-Zamówień - 04.07.2017

Rozmiar : 0.27MB

Studium Wykonalności Projektu - e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf Studium Wykonalności Projektu - e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

Rozmiar : 2.12MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2018 14:31
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 14.06.2018 14:31
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl