E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

Projekt zakłada wdrożenie platformy e-Zamówienia, która zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce. Umożliwi to skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Projekt przewidziany na lata 2017-2020

Status projektu:

 • Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują:

Urząd Zamówień Publicznych

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt realizuje założenia następujących dokumentów o charakterze strategicznym:

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.,http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r.

Cel projektu

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce poprzez budowę Platformy e-Zamówień.

Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zarówno dla zamawiających (w większości administracja publiczna) jak i dla wykonawców. Dodatkowo Projekt przyczyni się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejnym założeniem Projektu jest ustandaryzowanie danych, pozyskiwanie ich na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych (poprzez API - Application Programming Interface, tj. interfejs programistyczny aplikacji), dzięki czemu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych.  Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Główny cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez wymienione niżej cele szczegółowe:

 • Cel 1 - Zwiększenie jakości dokumentów zamówienia, tj. zapewnienie zgodności przygotowywanych dokumentów z wymaganiami,
 • Cel 2 - Możliwość efektywnego monitorowania, analiz i kontroli procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Cel 3 - Optymalizacja kosztów i czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Cel 4 - Wsparcie Zamawiających w wypełnieniu ustawowego obowiązku elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Oczekiwane rezultaty

Wśród korzyści należy wyróżnić:

 • maksymalne wyeliminowanie błędów o charakterze formalnym,
 • zapewnienie kompletności wymaganych danych,
 • zgodność dokumentów z aktualnym stanem prawnym,
 • natychmiastowy dostęp do kompletnych danych dotyczących rynku zamówień publicznych,
 • ponowne wykorzystanie raz wprowadzonych danych,
 • skrócenie czasu przygotowania pojedynczego ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych i Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w którym zamawiający z Państw Członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do publikowania określonych ogłoszeń o zamówieniach publicznych TED (ang. Tenders Electronic Daily) - automatyczna publikacja w TED na podstawie wprowadzonych danych,
 • ograniczenie czasu potrzebnego na przygotowanie ogłoszeń, dokumentów zamówienia oraz ich aktualizację,
 • zmniejszenie obciążeń Zamawiających związanych z wypełnieniem ustawowego obowiązku (finansowy, kompetencyjny),
 • zwiększenie zaawansowania elektronizacji.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Wprowadzenie standardu usług, danych, API, wymagań na certyfikację, integracji z innymi systemami

IV kwartał 2017

Wersja Beta Platformy

II kwartał 2018

Uruchomienie podstawowych usług procesu zamówień publicznych

IV kwartał 2018

Uruchomienie usług monitorowania i analiz sprawozdawczości kontroli

I kwartał 2020

Uruchomienie usługi odwołania

I kwartał 2020

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu:

19 570 000,00 PLN

Środki Unii Europejskiej:

16 562 091,00 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa:

3 007 909,00 PLN

Harmonogram finansowania

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

 

1 640 000,00

13 180 000,00

4 070 000,00

680 000,00

Aktualny status:

 • Fiszka projektowa została zatwierdzona przez KRMC
 • Wniosek o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności został złożony w ramach konkursu do POPC – w trakcie oceny merytorycznej w CPPC
 • W przygotowaniu jest uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w zakresie dot. budowy platformy do e-zamówień

Fiszka - E-Zamówienia Pobierz plik: pdf Fiszka - E-Zamówienia

Rozmiar : 1.57MB

Pismo z CPPC_spełnienie kryteriów oceny formalnej Pobierz plik: pdf Pismo z CPPC_spełnienie kryteriów oceny formalnej

Rozmiar : 0.46MB

Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf Protokół z prezentacji publicznej założeń projektu e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

Rozmiar : 0.66MB

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne Pobierz plik: pdf Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne

Rozmiar : 0.87MB

Protokół z posiedzenia KRMC z 13.03.2017 r. Pobierz plik: pdf Protokół z posiedzenia KRMC z 13.03.2017 r.

Rozmiar : 0.14MB

Pytania i odpowiedzi - Platforma e-Zamówień - 04.07.2017 Pobierz plik: odt Pytania i odpowiedzi - Platforma e-Zamówień - 04.07.2017

Rozmiar : 0.27MB

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:42
Informację udostępnił: