Marek Zagórski

Sekretarz stanu

  • Marek Zagórski

    Marek Zagórski

Kompetencje ministra


zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach w szczególności:

  • wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego, Departamentu Kompetencji Cyfrowych, Departamentu Polityki Geoinformacyjnej, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych, Departamentu Telekomunikacji, Departamentu Zarządzania Danymi;
  • koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,
  • podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;
  • podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji;
  • koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Cyfryzacji na podstawie § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494), w zakresie bieżącej.

Życiorys

Funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełni od 16 września 2016 roku. Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żonaty, ma dwoje dzieci

Funkcje publiczne

09.2016 – do dziś
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Cyfryzacji

12.2015 – 09.2016
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Skarbu Państwa

10.2015 – do dziś
Poseł RP
Sejm

05.2006 – 05.2007
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.2001 – 11.2005
Poseł RP
Sejm

04.1999 – 10.2001
Szef Gabinetu Politycznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych 

2005 – 2006 i 2009 – 2015
Prezes Zarządu
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zatrudnienie w sektorze prywatnym 

2007 – 2009
Wiceprezes Zarządu
Wipasz S.A.

2005 – 2006
Prezes Zarządu
Poręczenia Kredytowe

1995 – 1998
Prezes Zarządu
Pomorska Stacja Radiowa

1993 – 1994
Redaktor Naczelny
TV GryfNet

1992 – 1993
Redaktor Naczelny
Wydawnictwo Punkt Widzenia

Kontakt z sekretariatem ministra


Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
tel:+48222455921
sekretariat.mzagorski@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz.Urz. Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 14 kwietnia 2017 poz. 9)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.03.2018 14:39
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 21.03.2018 14:39
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl