mDokumenty w Administracji Publicznej

Przedstawiamy nową usługę, która polega na prezentacji danych z dokumentów osobistych obywatela na urządzeniu dostępowym podmiotu uprawnionego do ich weryfikacji. Usługa mDokumenty jest bezpłatna i nieobowiązkowa.

 

mDokumenty w Administracji Publicznej
(Faza 1)

To opcjonalna forma legitymowania obywatela, która będzie działała równolegle z tradycyjnymi dokumentami.
Projekt przewidziany na lata 2017 i 2018

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

  • Centralny Ośrodek Informatyki,
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt wpisuje się w perspektywę ukierunkowaną na stworzenie sprawnego państwa dzięki umiejętnemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju kraju, wskazaną w przyjętych przez rząd dokumentach strategicznych. 

Realizując projekt mDokumenty wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy: oferujemy obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywne e-usługi publiczne. Promujemy elektroniczny obrót danymi w miejsce obrotu papierowego — projekt wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju.

Realizujemy projekt w ramach programu budowy tzw. systemu eID (ang. electronic Identity. tzn. cyfrowej tożsamości). 
W dłuższej perspektywie zbudowanie cyfrowej tożsamości pozwoli przyspieszyć procedury administracyjne, zwiększy dostępność usług administracji publicznej i usług komercyjnych. Obywatele i urzędnicy otrzymają narzędzia automatyzujące dostęp do dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych. Cyfryzacja procesów w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym jest jednym z głównych założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Projekt wpisuje się również w priorytety kluczowej strategii europejskiej - Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market, DSM) oraz Planu Działania na lata 2016–2020 (to dokument wykonawczy dla tej strategii, dotyczący elektronicznej administracji):

  • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r., 
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, 14.02.2017 r.,
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09.2016 r. i załącznik do Programu: Plan Działań Ministra Cyfryzacji.

Cel projektu

Chcemy, by obywatel nie był zobowiązany do noszenia tradycyjnego dowodu osobistego lub innych wymaganych prawem dokumentów, lecz by mógł  potwierdzić swoją tożsamość lub – w kolejnych etapach projektu – posiadane uprawnienia, wykorzystując w tym celu e-usługę. 

Projekt ma przede wszystkim dostarczyć obywatelom możliwości wykorzystania równie wiarygodnego mechanizmu prezentacji i potwierdzenia danych, co tradycyjnie wykorzystywane metody okazywania dokumentów.

Dzięki nowej e-usłudze można będzie, zamiast okazywania dokumentów w postaci papierowej czy plastikowej (np. dowód osobisty lub prawo jazdy, wyświetlić je na urządzeniu dostępowym uprawnionego podmiotu  z Systemu Rejestrów Państwowych, systemu CEPiK lub innych wiarygodnych baz i systemów.  Potwierdzenie tożsamości lub uprawnień będzie możliwe wyłącznie po autoryzacji tych transakcji przez obywatela — wykorzystane zostaną mechanizmy zabezpieczające, takie jak na przykład hasła jednorazowe wysyłane sms na numer telefonu komórkowego obywatela.

Projekt mDokumenty dotyczy podmiotów zdefiniowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wyłączeniem Służb Specjalnych.

Realizacja całego procesu potwierdzenia tożsamości obywatela lub jego uprawnień, od wywołania usługi poprzez autoryzację i wyświetlenie danych na urządzeniu dostępowym strony weryfikującej, przebiega w sposób cyfrowy, bez korzystania z tradycyjnych dokumentów.

Pierwszym dokumentem wdrażanym w ramach nowej usługi  jest mDowód Osobisty. W początkowym etapie będzie można się nim posługiwać przy załatwianiu spraw w urzędzie oraz w kontaktach z Policją i Strażą Graniczną.

Oczekiwane rezultaty

Liczymy na to, że dzięki nowej usłudze wzrośnie:

  • liczba obywateli, którzy w ciągu roku aktywują możliwość  potwierdzania tożsamości w sposób elektroniczny,
  • liczba obywateli, którzy w ciągu roku wykorzystają nową usługę  w urzędach,
  • liczba spraw urzędowych lub procedur sprawdzających, realizowanych przez służby porządku publicznego, podczas których  zastosowano potwierdzenie tożsamości obywatela w sposób elektroniczny.

Bezpieczeństwo: 
Stworzymy mechanizm prezentacji w postaci elektronicznej danych obywatela i potwierdzenia jego tożsamości albo posiadanych uprawnień równie wiarygodny, co tradycyjnie wykorzystywane metody okazywania dokumentów w formie papierowej lub plastikowej.

Wolność wyboru: 
Wprowadzimy nową, opcjonalną możliwość potwierdzania tożsamości i uprawnień obywatela. mDokumenty nie zastępują tradycyjnego dowodu osobistego czy innych dokumentów, lecz wprowadzają nową, dodatkową możliwość. 

Adekwatność do uregulowań prawnych: 
Nie ingerujemy w obecne uprawnienia służb w zakresie legitymowania osób i potwierdzania ich tożsamości, nie zmieniamy stanu prawnego w tym obszarze; obowiązujące regulacje uzupełnimy jedynie o nowy, opcjonalny sposób potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem mDokumentu.

Prostota użycia: 
Wykorzystamy proste i pewne, powszechnie stosowane mechanizmy takie jak SMS (jednorazowy kod) czy Profil Zaufany do rejestracji i logowania strony weryfikującej.

Zakres oddziaływania: 
mDokumentami będzie można posługiwać się na terenie Polski. System nie będzie ograniczał praw cudzoziemców do korzystania z posiadanych przez nich dokumentów wydanych przez organy innego państwa na terenie RP. Podobnie obywatele RP będą posługiwać się tradycyjnymi dokumentami poza granicami RP.

Etapowość: 
mDokumenty wdrażamy etapami: pierwszy – dowód osobisty, kolejne to – ubezpieczenie pojazdu, dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy.

Wielostronność:
W założeniach mDokumenty będą nie tylko ułatwieniem dla obywateli, ale także dla administracji, która uzyska łatwiejszą i spójną metodę dostępu do danych gromadzonych w rejestrach państwowych i w systemach dziedzinowych.

Harmonogram realizacji projektu

Zadanie

Przewidywana data realizacji

Wdrożenie pilotażowe mDowodu Osobistego w Urzędach Miejskich w Łodzi, Ełku, Koszalinie i Nowym Wiśniczu.

II kwartał 2017

Wdrożenie produkcyjne mDowodu Osobistego we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce.

I kwartał 2018

Wdrożenie dokumentów dot. samochodu: dowód rejestracyjny, dokumenty ubezpieczenia OC oraz prawo jazdy

III kwartał 2018

Finanse

Źródła finansowania:
Budżet państwa

Wartość projektu: 
8 590 000 PLN

Harmonogram finansowania

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Budżet (wartość w PLN)

 

8 590 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

 

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Kontakt

Sekretariat Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów
Telefon: +48222455412
E-mail: sekretariat.duirs@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r. (MP 2013 poz. 136 )
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. (MP 2016 poz. 1106 )
Plan Działań Ministra Cyfryzacji — załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09.2016 r. (MP 2016 poz. 1106) (MP 2016 poz. 1106 )
Zarządzenie Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji” (Dz. Urz. 2017 poz. 6 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 09:54
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 10.01.2018 09:54
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl