mDokumenty w sektorze prywatnym

W ramach kontynuacji prac nad projektem mDokumenty – obok rozwiązania pilotażowego uruchomionego w administracji publicznej w dniu 11 maja 2017 r. uruchomiona została aplikacja mobilna mObywatel umożliwiająca bezpłatny dostęp do usługi mDokumenty w smartfonie.

mDokumenty w sektorze prywatnym
(Faza 1)

To mobilna platforma umożliwiająca potwierdzanie tożsamości obywatela, a docelowo – potwierdzanie wszelkiego rodzaju uprawnień w formie elektronicznej.
Projekt przewidziany na lata 2017 i 2018

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
  • Centralny Ośrodek Informatyki.

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt wpisuje się w perspektywę ukierunkowaną na stworzenie sprawnego państwa dzięki umiejętnemu wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju kraju, wskazaną w przyjętych przez rząd dokumentach strategicznych. 

Realizując projekt mDokumenty wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy: oferujemy obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywny sposób weryfikacji i przekazywania danych tożsamości oraz innych atrybutów przy użyciu smartfona. Promujemy elektroniczny obrót danymi w miejsce obrotu papierowego — projekt wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Realizujemy projekt w ramach programu budowy tzw. systemu eID (ang. electronic Identity. tzn. cyfrowej tożsamości). 
W dłuższej perspektywie zbudowanie cyfrowej tożsamości pozwoli przyspieszyć procedury administracyjne, zwiększy dostępność usług administracji publicznej i usług komercyjnych. Obywatele i urzędnicy otrzymają narzędzia automatyzujące dostęp do dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych. Cyfryzacja procesów w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym jest jednym z głównych założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Projekt wpisuje się również w priorytety kluczowej strategii europejskiej — Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market, DSM) oraz Planu Działania na lata 2016–2020 (to dokument wykonawczy dla tej strategii, dotyczący elektronicznej administracji).

  • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r., 
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, 14.02.2017 r.,
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. i załącznik do Programu: Plan Działań Ministra Cyfryzacji.

Cele projektu

Chcemy, by obywatel nie musiał nosić przy sobie tradycyjnych dokumentów, lecz by mógł wylegitymować się lub potwierdzić posiadane uprawnienia, wykorzystując w tym celu usługę mobilną.

Projekt ma przede wszystkim dostarczyć obywatelom możliwości wykorzystania równie wiarygodnego mechanizmu prezentacji i potwierdzenia danych, co tradycyjnie wykorzystywane metody okazywania dokumentów, ułatwić obrót gospodarczy poprzez zwiększenie obrotu elektronicznego, a także zmniejszyć ryzyka nadużyć związane z utratą tradycyjnych dokumentów.

Dzięki nowej usłudze mobilnej można będzie, zamiast okazywania dokumentów w postaci papierowej czy plastikowej (np. dowód osobisty lub prawo jazdy), wyświetlić je oraz zweryfikować na telefonie komórkowym obywatela.

Projekt mDokumenty w sektorze prywatnym dotyczy relacji obywatel-obywatel oraz obywatel-sektor komercyjny.

Oczekiwane rezultaty

Liczymy na to, że dzięki mDokumentom wzrośnie liczba obywateli, którzy będą się posługiwać aplikacją mObywatel zamiast tradycyjnymi dokumentami w życiu codziennym, pozostawiając te tradycyjne w bezpiecznym miejscu (np. w domu). Zakładamy również, że niektóre dokumenty nie będą w ogóle wydawane w postaci fizycznej, jeśli obywatel wybierze ich odpowiednik w mDokumentach.

Bezpieczeństwo: 

Stworzony został mechanizm prezentacji w postaci elektronicznej danych obywatela i potwierdzenia jego tożsamości albo posiadanych uprawnień równie wiarygodny i bardziej bezpieczny niż tradycyjnie wykorzystywane metody okazywania dokumentów w formie papierowej lub plastikowej;

Wolność wyboru: 

Wprowadzona została nowa, opcjonalna możliwość potwierdzania tożsamości i uprawnień obywatela. mDokumenty w opisywanym zakresie nie zniosą obowiązku posiadania np. dowodu osobistego przez obywatela, lecz wprowadzą możliwość okazywania i przekazywania danych tożsamości i innych atrybutów bezpośrednio z aplikacji w smartfonie. Dla niektórych dokumentów jak np. karta miejska i karta dużej rodziny, w przypadku wyboru przez obywatela ich odpowiednika w mDokumentach, nie będzie potrzeby ich fizycznego posiadania.

Adekwatność do uregulowań prawnych: 

Nie ingerujemy w obecne przepisy prawne. mDokumenty w sektorze prywatnym i w relacjach obywatel-obywatel będą funkcjonowały w oparciu o istniejące uregulowania prawne.

Prostota użycia: 

Wykorzystamy proste i pewne, powszechnie stosowane mechanizmy takie jak aplikacja mobilna oraz Profil Zaufany do rejestracji i pobierania danych.

Zakres oddziaływania: 

mDokumentami będzie można posługiwać się na terenie Polski. System nie będzie ograniczał praw cudzoziemców do korzystania z posiadanych przez nich dokumentów wydanych przez organy innego państwa na terenie RP. Podobnie obywatele RP będą posługiwać się tradycyjnymi dokumentami poza granicami RP.

Etapowość: 

Rozwój aplikacji będzie wieloetapowy, stopniowo będą dodawane kolejne mDokumenty, jak również funkcje oferowane przez samą aplikację. System będzie również udostępniany w coraz szerszej grupie akceptantów w sektorze komercyjnym.

Wielostronność:

W założeniach mDokumenty będą nie tylko ułatwieniem dla obywateli, ale także dla przedsiębiorstw, które uzyskają łatwiejszą i spójną metodę weryfikacji tożsamości i uprawnień klienta oraz pozyskiwania jego danych na potrzeby realizacji usług.

Finanse

Źródła finansowania:
Budżet państwa

Wartość projektu: 
1 000 000 PLN

Harmonogram finansowania 1 etapu (usługa mTożsamość)

 

Całkowity koszt projektu brutto)

1 000 000,00 zł

Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata ( brutto)

I rok (2017)

930 000,00 zł

 

II rok (2018)

70 000,00 zł

Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych ( brutto)

0,00 zł

Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie

Nie dotyczy

Wysokość środków z budżetu państwa  brutto)

1 000 000,00 zł

Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu  brutto)

200 000,00 zł do końca trwania pilotażu


Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Kontakt

Sekretariat Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów
Telefon: +222455412
E-mail: mobywatel@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r. (MP 2013 poz. 136 )
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r. (MP 2016 poz. 1106 )
Plan Działań Ministra Cyfryzacji — załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09.2016 r. (MP 2016 poz. 1106 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 10:22
Osoba publikująca: Julia Lewandowska
Zmodyfikowano: 10.01.2018 10:22
Osoba modyfikująca: Julia Lewandowska