Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.

Ustanowiony przez Radę Ministrów strategiczny i innowacyjny „Program otwierania danych publicznych” – jest pierwszym dokumentem rządowym poświęconym temu zagadnieniu

Program poprawi standardy otwierania danych publicznych i ich jakość, umożliwi jak najszersze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz zwiększy liczbę danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Program przyniesie korzyści przedsiębiorcom (wesprze innowacyjne firmy i przyczyni się do powstania innowacyjnych produktów) i obywatelom (zwiększy ich udział we współdecydowaniu o sprawach publicznych oraz poprawi standard życia dzięki stworzeniu nowych usług i aplikacji wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne). Szacunki mówią, że w roku 2020 wartość polskiego rynku open data może wynieść ok. 1,2 mld euro. Komisja Europejska wylicza, że w całej UE w tym roku jest on wart 55,3 mld euro, stanowiąc 0,37 proc. PKB. W roku 2020 wartość europejskiego rynku open data wzrośnie zaś do 75 mld euro, dając 0,47 proc. PKB. Dość powiedzieć, że w Londynie na bazie danych z samej tylko komunikacji miejskiej powstało ok. 500 aplikacji, które dają zatrudnienie ok. 5 tys. osób.

Podstawowym celem przyjętego przez rząd programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Cele szczegółowe to m.in.:

  • wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy w przemyśle kreatywnym (tworzy on nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki);
  • poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne;
  • zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych;
  • wsparcie realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejszą administrację, zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce).

Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą  one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu. Dane publiczne i metadane mają być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).

Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze. Koordynatorem programu będzie minister cyfryzacji.

Środki na realizację programu w latach 2016-2020 powinny być wygospodarowane w ramach limitów budżetowych ustalonych dla danych dysponentów (ministerstw). W 2016 r. resort cyfryzacji w swoim budżecie zaplanował 120 tys. zł na szkolenia dla administracji.

Program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzono analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2016 r. wynika, że dane publiczne w pierwszej kolejności wykorzystywane są w celach naukowych i edukacyjnych (53,3 proc.), w drugiej – w celu kontroli działań władzy (46,1 proc.), w trzeciej – chodzi o zwiększenie wiedzy na temat działania państwa (45,5 proc.). Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się dane z zakresu statystyki, administracji publicznej oraz budżetu i finansów publicznych. Aż 62,3 proc. osób biorących udział w ankiecie poparło ustanowienie w urzędach pełnomocników ds. dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program otwierania danych publicznych Pobierz plik: odt Program otwierania danych publicznych

Rozmiar : 0.61MB

Program otwierania danych publicznych Pobierz plik: pdf Program otwierania danych publicznych

Rozmiar : 1.44MB

Załącznik nr 1 do Programu Pobierz plik: odt Załącznik nr 1 do Programu

Rozmiar : 0.32MB

Załącznik nr 1 do Programu Pobierz plik: pdf Załącznik nr 1 do Programu

Rozmiar : 0.93MB

Załącznik nr 2 do Programu Pobierz plik: odt Załącznik nr 2 do Programu

Rozmiar : 0.04MB

Załącznik nr 2 do Programu Pobierz plik: pdf Załącznik nr 2 do Programu

Rozmiar : 0.85MB

Navigation Menu

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano: 20.09.2016
Zaktualizowano: 20.10.2017 09:07
Informację udostępnił: Joanna Marczak-Redecka