Wspólna Infrastruktura Państwa. Wdrożenie rozwiązania informatyczne-go chmury obliczeniowej

Projekt wdrożenia Rozwiązania Informatycznego Chmury Obliczeniowej stanowiący element programu Wspólnej Infrastruktury Państwa ma na celu wdrożenie modelu pozyskania, eksploat-acji i rozwoju technologii informatycznych w administracji rządowej w oparciu o model chmury obliczeniowej będącej połączeniem chmury publicznej i prywatnej - model hybrydowy (ang. hybrid cloud computing).

Status projektu:

             •    Przygotowywany

Zaangażowani
Instytucja odpowiedzialna
Ministerstwo Cyfryzacji


Projekt a dokumenty strategiczne

Realizacja niniejszego projektu odnoszącego się do wdrożenia Rozwiązania Informatycznego Chmury Obliczeniowej administracji rządowej, wpisuje się wprost w perspektywę ukierunko-waną na stworzenie sprawnego państwa dzięki umiejętnemu oraz intensywnemu promowaniu innowacji, jak i konsekwentnej informatyzacji oraz spożytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju kraju. Perspektywa ta została wskazana w przyjętych przez Rząd dokumentach strategicznych: „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030” oraz „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020”, jak również w: 

 • Strategia Sprawne Państwo 2020, Warszawa, 12.02.2013 r.,  http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/136/1Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-ju, Warszawa, 14.02.2017r.
  https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Warszawa, 27.09. 2016 r.  http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 
 • Plan Działań Ministra Cyfryzacji, stanowiący załącznik do Programu Zintegrowanej In-formatyzacji Państwa, Warszawa,  27.09. 2016 r. http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1


Cel projektu

Główne cele odnoszące się do projektu Wdrożenia Rozwiązania Informatycznego Chmury Obliczeniowej to:

 • minimalizacja czasu dostarczenia usług (Time to Market) - udostępnienie możliwości ko-rzystania z infrastruktury informatycznej jako usługi chmurowej znacząco wpłynie na skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie efektów realizowanych projektów. Podob-ny efekt choć o mniejszej skali zostanie uzyskany w wyniku wdrożenia nowoczesnego modelu zarządzania zasobami informatycznymi państwa 
 • minimalizacja ryzyka dla projektów IT - uproszczenie procesu dostarczania zasobów in-frastruktury informatycznej zmniejsza ryzyko związane z brakiem zapewnienia odpo-wiedniej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu,
 • skalowalność – wielkość infrastruktury informatycznej jest dopasowywana w czasie do skali danego projektu. Zmniejsza to skutki złej oceny zdolności wykonawczej (tzw. po-jemności) potrzebnej do osiągniecia sukcesu projektu poprzez umożliwienie dopasowa-nia zdolności wykonawczej infrastruktury informatycznej do bieżących potrzeb projektu w obu kierunkach – zarówno zmieszania jak i zwiększania zdolności wykonawczej in-frastruktury teleinformatycznej,
 • zmiana technologiczna - udostępnienie infrastruktury chmurowej przyczyni się do pro-mowania innowacyjności technologicznej w sektorze publicznym oraz ułatwi wdrażanie e-usług,
 • łatwość użycia - usługi oferowane będą w postaci katalogu usług umożliwiającego szyb-kie i proste skorzystanie z usług w uproszczonym procesie ich nabywania. Ułatwi to do-stęp do zaawansowanych technologii informatycznych,
 • elastyczność - umożliwi łatwe dopasowywanie zasobów infrastruktury oraz technologii informatycznej do zmieniających się potrzeb administracji państwowej jednocześnie pomagając we wprowadzaniu innowacji,
 • możliwość realizacji programów centralnych - szeroki zasięg oddziaływania jak i zwięk-szenie integracji cyfrowej przy użyciu skuteczniejszych i wydajniejszych technologii jej realizacji przyczyni się do realizacji rozwiązań centralnych w administracji państwowej.


Oczekiwane rezultaty

1. Centralizacja zasobów informatycznych państwa.
2. Poprawa racjonalności i wzrost efektywności wydatkowania środków na informatyzację państwa.
3. Ujednolicenie i optymalizacja polityki projektowej, zakupowej i zarządzania licencjami.
4. Optymalne wykorzystanie sprzętu, zasobów materialnych i niematerialnych, ludzkich i finansowych.
5. Standaryzacja usług infrastrukturalnych oraz optymalizacja procesów utrzymania.
6. Obniżenie kosztów wytworzenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz infra-struktury IT (poprzez uzyskanie efektu skali).
7. Zapewnienie bezpieczeństwa dla krytycznych usług w skali państwa.

Finanse

Źródła finansowania:
            •    Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
            •    Budżet państwa

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”. 

Kontakt

Jarosław Gromadziński
Tel. +48 22 245 57 19
E-mail: sekretariat.dip@mc.gov.pl
 

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1)

Metrics

Informacja do wersji pilotażowej.
Opublikowano:
Zaktualizowano: 11.09.2017 14:42
Informację udostępnił: