Wspólna Infrastruktura Państwa – Rządowy Klaster Bezpieczeństwa

Wspólna Infrastruktura Państwa (WIP) jest Programem, który ma na celu zbudowanie bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej państwa. Składają się na niego m.in.: specjalistyczne centra przetwarzania danych, rozległa sieć komputerowa, umożliwiająca bezpieczne łączenie się podmiotów państwowych pomiędzy sobą i siecią Internet. Program ma również na celu stworzenie jednolitego, bezpiecznego, wysokodostępnego środowiska teleinformatycznego chmury obliczeniowej w modelu hybrydowym. Realizujemy go po to, by świadczenie usług informatycznych dla administracji publicznej w Polsce odbywało się w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów państwowych, firm i obywateli.

Status projektu: 

Przygotowywany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują: 

 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Instytut Badawczy
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

WIP to jeden wspólnie zarządzany Program, który jest wprost wymieniony w Planie Działań Ministra Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2016 r., stanowiącego dokument wykonawczy do Strategii Sprawne Państwo 2020. 

Wspólnie Inicjujemy Przyszłość

Projekt Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (RKB) ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemów administracji publicznej z publiczną siecią Internet oraz zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania systemów administracji państwowej, niezależnie od funkcjonowania sieci Internet. W wyniku realizacji projektu stworzone zostanie bezpieczne środowisko dla funkcjonowania zintegrowanych systemów teleinformatycznych Państwa. 

Powołany w Ministerstwie Cyfryzacji Projekt Rządowego Klastra Bezpieczeństwa został podzielony na części realizacyjne. 
Niniejszy projekt, w celu szybkiego osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług, swym zakresem obejmuje pierwszą części projektu, w ramach której stworzony zostanie pierwszy z trzech węzłów RKB. 

W ramach budowy węzła pierwszego planowane jest wykorzystanie dwóch istniejących ośrodków obliczeniowych, znajdujących się w aglomeracji Centralnej (Warszawa i okolice).
W przyszłości, planowane jest przygotowanie na potrzeby administracji rządowej kolejnych, wyspecjalizowanych ośrodków obliczeniowych i stworzenie infrastruktury w oparciu o kolejne węzły rozproszone geograficznie.
Podejście to zapewni należyty proces inwestycyjny, umożliwiający płynną budowę infrastruktury, umożliwiając jednoczesne eksploatowanie istniejących obiektów i organizację nowych w opracowanym w ramach RKB modelu operacyjnym.

Niniejszy projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 2 POPC: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych, w zakresie zapewnienia poufności, integralności i dostępności - ciągłości działania systemów teleinformatycznych administracji rządowej poprzez udostepnienie następujących usług:

 1. Usługa bezpiecznego dostępu do sieci Internet 
 2. Usługa sieci intranet
 3. Usługa zarządzania w zakresie:
 • monitorowania i zarządzania siecią (NOC – Network Operation Center),
 • monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem (SOC – Security Operation Center).
 1. Usługa kolokacji systemów teleinformatycznych 

Ponadto w/w usługi bezpośrednio wpłyną na minimalizację ryzyka incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych administracji rządowej, skalowalność i optymalizację kosztów zmian technologicznych, uproszczenie i ułatwienie dostępu oraz czasu dostarczenia usług wewnątrz administracji.

Dzięki takiemu podejściu, projekt wprost przyczyni się do realizacji celów szczegółowych POPC 2.1, a w szczególności:

 • modernizację i zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • optymalizację inwestycji w infrastruktur

Projekt a dokumenty strategiczne

Cel projektu

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i dostępności usług elektronicznych państwa.
 2. Zapewnienie separowanego od sieci publicznej kanału bezpiecznej komunikacji pomiędzy systemami administracji rządowej.
 3. Standaryzacja oraz optymalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w skali państwa.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa dla krytycznych usług w skali państwa.

Oczekiwane rezultaty

 1. Poprawa racjonalności i wzrost efektywności wydatkowania środków na informatyzację państwa.
 2. Ujednolicenie i optymalizacja polityki projektowej, zakupowej i zarządzania licencjami.
 3. Optymalne wykorzystanie sprzętu, zasobów materialnych i niematerialnych, ludzkich i finansowych.
 4. Standaryzacja usług infrastrukturalnych, oraz optymalizacja procesów utrzymania.
 5. Efekt skali, który przyczyni się do obniżenia kosztów wytworzenia i utrzymania rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury IT.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa dla krytycznych usług w skali państwa.
 7. Zapewnienie funkcjonowania wymiany informacji poprzez intranet pomiędzy podmiotami administracji publicznej, nawet w sytuacji znaczących zakłóceń funkcjonowania sieci Intenet,

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

Kontakt

Kierownik Projektu – Agnieszka Kucharska
Kierownik Programu Wspólna Infrastruktura Państwa – Krzysztof Miareczko
Tel. +48 22 245 57 19
E-mail: sekretariat.dip@mc.gov.pl
 

Podstawa prawna

Uchwała nr 117 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 )
Rządowy Klaster Bezpieczeństwa został zaaprobowany uchwałą nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Pol-skiej na lata 2017 – 2022. Równocześnie, należy nadmienić, iż projekt Budowy Rządowego Klastra Bezpieczeństwa jak i cały Program Wspólnej Infrastruktury Państwa realizuje założenia sformułowane w III celu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli stworzenie skutecznego państwa i instytucji gospodarczych służących wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Minister Cyfryzacji jest organem odpowiedzialnym za ten dział, a zadania realizowane w ramach projektu mieszczą się w zakresie ww. art. 12a ustawy o działach administracji rządowej. Jednocześnie, Minister Cyfryzacji na mocy zadań wynikających z Programu Zintegrowanej Infor-matyzacji Państwa (PZIP), opisującego działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, ma wyłączne kompetencje do realizacji tych zadań. Powyższe są zadaniami publicznymi o istotnym znaczeniu dla rozwoju społecznego – go-spodarczego kraju, a tym samym spełniają warunki określone w art. 38 ust. 2 i 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspek-tywie finansowej 2014-2020. (http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1106/1 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.02.2018 09:24
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.02.2018 09:24
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl