Współpraca z sektorem pozarządowym w 2017 roku - komunikat

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z „Programu współpracy ministra cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018” w rozdziale dot. wysokości środków planowanych na realizację Programu, publikujemy komunikat dotyczący priorytetowych zadań MC wraz z informacją o planowanych środkach przeznaczonych na te zadania w roku 2017.

Komunikat dotyczący wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem priorytetowych zadań MC w ramach tej współpracy.

1. Przeprowadzenie zajęć z algorytmiki i programowania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zadanie jest realizowane w ramach ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji
w 2016 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Planowana kwota, która zostanie przeznaczona na zadanie - 986 567 zł.

Celem zadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:
 • przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych,
 • wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym,
 • zainteresowanie szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki,
 • rozwój umiejętności ścisłego myślenia.

 

2. Realizacja postulatu państwa otwartego na potrzeby obywateli przez wykorzystanie potencjału danych publicznych w tworzeniu usług ułatwiających codzienne życie – zadanie będzie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, który zostanie ogłoszony przez Ministra Cyfryzacji.

Planowana kwota, która zostanie przeznaczona na zadanie – 210 000 zł.

Celem zadania jest:
 • wdrożenie i utrzymanie aplikacji - prac konkursowych powstałych w ramach Hackathonu danych publicznych, których efektem będzie udostępnienie
 • do nieograniczonego korzystania:
 • gry o budżecie miejskim,
 • aplikacji służącej do wyszukiwania tańszych zamienników leków refundowanych,
 • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej projektów.

 

3. Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania

- zadanie będzie realizowane w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w całym konkursie wynosi 124 211 127 zł.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które
w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego
nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym
e-usług publicznych
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem zadania jest:
 • e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2017 roku.

4. Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych  - zadanie będzie realizowane w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w całym konkursie wynosi 75 000 000 zł.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które
w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego
nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym
e-usług publicznych
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem zadania jest:
 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nabór wniosków planowany jest w marcu 2017 roku. W wyniku wcześniejszego naboru wybrane zostały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 39 269 312,74 zł.

5. Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności z uwzględnieniem standardu WCAG 2.0 na poziomie AA  (w tym zagadnień związanych z audiodeskrypcją) oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania  - zadanie będzie realizowane w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w całym konkursie wynosi 162 mln zł.

Celem zadania jest:
 • wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych,
 • koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępnienia zasobów cyfrowych, eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów,
 • podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w udostępnianie zasobów kultury oraz budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego,
 • udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja.

 

Organizacje pozarządowe będą mogły występować w tym działaniu w partnerstwie
z uprawnionymi do ubiegania się w tym działaniu podmiotami.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Nabór rozpocznie się w styczniu 2017 r.

Komunikat dot. wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 - ODT ( wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 Pobierz plik: odt Komunikat dot. wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 - ODT ( wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016

Rozmiar : 0.01MB

Komunikat dot. wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 - ODT ( wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 Pobierz plik: pdf Komunikat dot. wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016 - ODT ( wysokości planowanych środków w 2017 roku przeznaczonych na realizację Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi - grudzień 2016

Rozmiar : 0.39MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka