Morskie jednostki edukacyjne

Informacje dotyczące uznania Morskich Jednostek Edukacyjnych

Morskie jednostki edukacyjne są to ośrodki szkoleniowe uznane, przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
W celu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, konieczne jest m.in. ukończenie szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia oraz spełniania postanowień Konwencji STCW (Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) wszystkie morskie jednostki edukacyjne są poddawane cyklicznym audytom uznania oraz potwierdzeniu uznania prowadzonym przez zespół audytowy powołany przez ministra.

Wymagania dotyczące uznania MJE określone zostały w rozporządzeniach:

 1. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 222) – zwanego dalej „rozporządzeniem o audytach MJE”.
 2. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (Dz. U. poz. 223) – zwanego dalej „rozporządzeniem o warunkach prowadzenia szkoleń”.

Zgodnie z rozporządzeniem o audytach MJE, jednostki zostają uznane jeżeli:

 1. Posiadają wyznaczoną osobę odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania ( tzw. pełnomocnik STCW).
 2. Szkolenia prowadzone są:
  • na podstawie programów szkoleń oraz na podstawie tych programów opracowanych w języku angielskim w przypadku, gdy szkolenia są prowadzone w języku angielskim (programy szkoleń realizowane przez MJE zostały określone w §2 pkt 7 niniejszego rozporządzenia),
  • przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi kadry dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 z późn. zm.)- zwanej dalej ustawą, (wymagania dotyczące kadry określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń),
  • w odpowiednio wyposażonych salach i na sprzęcie wymaganym do właściwego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia bazy dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy (wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń).
 3. Zapewniają:
  • sprawdzenie spełnienia warunków wstępnych do przyjęcia kandydatów na szkolenia,
  • pełną informację w swoich siedzibach oraz na swoich stronach internetowych na temat warunków organizacji i przeprowadzenia szkolenia,
  • prawidłowy przebieg szkolenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów szkolenia, w szczególności uwzględniający sprawdzenie nabytej wiedzy po zakończeniu każdego etapu szkolenia,
  • prawidłowy sposób zaliczania praktyki nadzorowanej i wystawiania zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk ‒ jeżeli dotyczy,
  • prawidłowy przebieg zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW, przy udziale egzaminatora Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych na odpowiednim poziomie i w odpowiednim dziale na symulatorach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy ‒ jeżeli dotyczy (wymagania dotyczące symulatorów określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń).
 4. Posiadają system zarządzania jakością potwierdzony odpowiednim certyfikatem (w nowo tworzonych MJE system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej) i obejmujący procesy dotyczące szkoleń, w szczególności:
  • przygotowania i realizacji programów szkoleń,
  • rekrutacji, oceniania i szkolenia kadry, przygotowania i organizowania praktyk morskich oraz ich nadzorowania i zaliczenia książki praktyk ‒ jeżeli dotyczy,
  • zasad oceniania poziomu osiąganych kompetencji oraz kryteriów zaliczania,
  • dokumentowania, monitorowania i oceniania prowadzonych szkoleń,
  • kontroli jakości szkoleń,
  • realizacji zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW, jeżeli dotyczy.
 5. Rejestrują szkolenia i przeszkolenia w systemie, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy (system kontrolno-informacyjny dla portów polskich – PHICS).
 6. Złożą wniosek o przeprowadzenie audytu dotyczącego uznania zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy, do którego należy dołączyć załączniki wymienione w §§9,10 i 11 rozporządzenia o audytach MJE.
 7. Wniosą opłatę zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy w wysokości określonej w załączniku do ustawy.

Opłaty za przeprowadzenie audytu należy wnosić na rachunek:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Narodowy Bank Polski O/O w Warszawie
Nr 41 1010 1010 0054 2522 3100 0000
(w tytule opłaty prosimy o zamieszczenie skróconej nazwy jednostki oraz informacji wskazującej czego dotyczy audyt np. audyt dotyczący uznania).

Lista uznanych morskich jednostek edukacyjnych i zaświadczenia

Lista uznanych morskich jednostek edukacyjnych 

Lp.

Nazwa jednostki

Data obowiązywania certyfikatu

Certyfikat

uznania

Certyfikat zmiany

zakresu uznania

Uwagi

1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 01.07.2020 26a/2016 6/2017  
Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
2. Akademia Morska w Gdyni 05.04.2020 17a/2016    
Studium GMDSS
3. Akademia Morska w Szczecinie 01.10.2020 28/2016    
4. Bałtycka Akademia Umiejętności w Gdańsku 29.04.2018 2/2013 2/2015  
9/2017  
5. Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni 09.03.2020 15/2016 2/2017  
 5/2017
6. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce 02.03.2020 14/2016    
7. Centrum Szkolenia Morskiego „Zenit” w Szczecinie 19.03.2021 1/2017    
8. Dohle Marine Services Europe w Gdyni 20.11.2019 1/2015    
9. Maritime Safety & Security Sp. z o.o. w Szczecinie 17.06.2019 2/2015    
10. Ośrodek Szkoleń Ratownictwa Morskiego Mayday w Gdyni 05.06.2020 24/2016    
11. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Świnoujściu 23.12.2019 11/2016 1/2016  
12. Morski Ośrodek Szkoleniowy AM w Szczecinie w Kołobrzegu 05.06.2018 1/2014 3/2014  
9/2015
13. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Gdańsku 28.04.2020 19/2016  4/2017  
14. Ośrodek Szkolenia Morskiego „Libra” w Kołobrzegu 16.05.2020 23/2016 8/2017  
15. Ośrodek Szkolenia Morskiego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świnoujściu 23.12.2019 4/2016    
16. Ośrodek Szkolenia Ratowniczego Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni 15.11.2019 7/2016    
17. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie 30.09.2019 5/2016    
18. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie – filia w Kołobrzegu 27.06.2020 22/2016    
19. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie –filia w Ustce 18.12.2019 3/2016    
20. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s. c. w Gdyni 03.02.2018 1/2013 12/2014  
21. Ośrodek Szkoleniowy Polsteam s.c. w Gdyni 08.07.2018 4/2013 16/2014  
22. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie 30.09.2019 12/2016    
23. Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego AM w Szczecinie w Kołobrzegu 05.06.2018 02/2013 4/2014  
13/2015
24. Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu 20.11.2019 6/2016    
25. Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 25.06.2020 25/2016    
26. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 23.03.2019 1/2015    
27. Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. wraz z Gdyńską Szkoła Morską 05.11.2019 9/2016 10/2017  
28. Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie 30.09.2019 13/2016 3/2017  
7/2017
29. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. – szkoła 30.11.2019 10/2016    
Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. – ośrodek
30. Technikum Morskie i Politechniczne w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 24.04.2018 1/05/2013    
31. Zespół Szkół Morskich im Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku 22.09.2020 27/2016    
32. Zespół Szkół Morskich w Darłowie 18.12.2019 2/2016    
33. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 10.03.2020 16/2016    
34. Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu 27.04.2020 20/2016    
35. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu 30.11.2020 29/2016    
36. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej – Technikum Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią 19.05.2020 21/2016    
37. Centrum Kształcenia Morskiego w Gdyni 22.05.2018 3/2013  2/2016 28/2017
38. Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) w Gdyni 28.04.2020 18/2016   23/2017

*) na podstawie art.75 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r., poz.281, z póżn. zm.)

Zaświadczenia

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na zaświadczeniach przedkładanych do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej:

 • Nazwa morskiej jednostki edukacyjnej wystawiającej dokument,
 • Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • Określenie rodzaju zaświadczenia:
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • Zaświadczenie zaliczenia części praktycznej szkolenia,
  • Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk
 • Numer zaświadczenia,
 • Imię (imiona) i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia osoby, dla której zaświadczenie zostało wystawione,
 • Termin, w jakim odbywało się szkolenie, odbywała się praktyka oraz przeprowadzono zaliczenie części praktycznej szkolenia,
 • Określenie szczegółów dotyczących ukończonego szkolenia, odbywania praktyk pływania lub innych praktyk oraz szczegółów dotyczących zaliczonej części praktycznej szkolenia ze wskazaniem dokładnej nazwy szkolenia,
 • Podpis osoby upoważnionej do podpisania zaświadczenia,
 • Wskazanie podstawy prawnej prowadzonego szkolenia oraz wystawienia dokumentu.

Przykładowe wzory zaświadczeń

Zaświadczenie ukończenia szkolenia (RTF 44 KB)
Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk (RTF 62 KB)
Zaświadczenie zaliczenia części praktycznej szkolenia (RTF 43 KB)

Jeżeli szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (stare programy szkoleń) i w trakcie jego trwania treści programowe nie zostały dostosowane do ramowych programów szkoleń wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno zawierać taką informację (wskazać należy odpowiednią podstawę prawną – ww. rozporządzenie z 2005 r.).

W takim przypadku morska jednostka egzaminacyjna nie może wystawić zaświadczenia o ukończeniu części praktycznej szkolenia, ponieważ takie zaświadczenie może być wystawione wyłącznie jeżeli szkolenie było prowadzone w oparciu o ramowy program szkolenia określony w rozporządzeniach wydanych na podstawie 74 ust. 4 ustawy.

Osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, prowadzone w oparciu o „stare programy szkoleń”, będą zobowiązane zdać egzamin praktyczny przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.

Okresy uznania uczelni

Przedstawiamy w tabelach okresy, w jakich uznawane były poszczególne uczelnie z określeniem zakresu uznania oraz ze wskazaniem jakich kierunków i specjalności dotyczyły.

Uznania uczelni wyższych w zakresie szkolenia zgodnego z postanowieniami Konwencji STCW (PDF 46 KB)

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.04.2018 10:22
Osoba publikująca: Krzysztof Rurek
Zmodyfikowano: 06.04.2018 10:22
Osoba modyfikująca: Krzysztof Rurek