W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Badania statystyczne

Nasze Ministerstwo prowadzi 7 badań statystycznych: 1.44.01 Bilanse paliw i energii – wspólnie z Prezesem GUS, 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo – wspólnie z Prezesem URE, 1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii – wspólnie z Prezesem GUS, 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych – wspólnie z Prezesem GUS, 1.44.11 Paliwa ciekłe i gazowe – wspólnie z Prezesem URE, 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, 1.46.08 Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym.

Departamenty prowadzące badania statystyczne oraz Wykonawcy badań:

1.44.01, 1.44.02, 1.44.04:

   Departament Elektronergetyki  i Ciepłownictwa
    Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.03, 1.44.11:

    Departament Ropy i Gazu
    Agencja Rynku Energii S.A.

1.44.16:

   Departament Górnictwa
    Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

1.46.08:

    Departament Górnictwa
    Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. w Zabrzu

Zasady i tryb prowadzenia badań statystycznych oraz zakres związanych z nimi obowiązków określa ustawa o statystyce publicznej.

Podstawowym dokumentem zawierającym pełną informację o danym badaniu jest program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) ustalany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia – projekt PBSSP ustalany jest przez Radę Statystyki na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS; Rada Statystyki przedstawia Radzie Ministrów projekt PBSSP nie później niż do 30 czerwca każdego roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej w PBSSP określone są:

1) temat,

2) organ lub podmiot prowadzący,

3) cykliczność,

4) cel,

5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

6) źródła danych,

7) podmioty przekazujące dane,

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

b) poziom agregacji,

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

d) postać i formę,

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia.

 

 

Programy badań statystycznych statystyki publicznej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego. Aktywna wersja programu badań statystycznych statystyki publicznej na bieżący rok dostępna jest na stronie.

W projekcie PBSSP uwzględnia się źródła danych pod względem ich jakości, w szczególności aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Na etapie przygotowywania projektu PBSSP dokonuje się wyboru źródeł danych, biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Zebrane w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne są objęte tajemnicą statystyczną (art. 10 i art. 38 ustawy o statystyce publicznej), tj.:

 • podlegają bezwzględnej ochronie,
 • mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych,
 • nie mogą być publikowane ani udostępnianie,
 • nie mogą być wykorzystywane do innych niż określone w ustawie o statystyce publicznej celów.

Pracownicy resortu mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych oraz Wykonawcy badań statystycznych są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania czynności po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Treść przyrzeczenia została określona w art. 12 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej.

Szczegółowy format przekazywanych danych (w zakresie całości badań statystycznych, w tym prowadzonych przez ministra właściwego ds. energii, Prezesa GUS, Prezesa URE) udostępniany jest na stronie internetowej GUS.

Wynikowe informacje statystyczne publikowane są m.in. na stronie internetowej:

GUS: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/
Eurostatu: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/overview

 

Wynikowe informacje statystyczne - wybrane dane
Paliwa i energia 1997-2018

Zawiera dane na temat:

 •  Bilansów podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych): węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz ciekły, energia elektryczna.
 •  Syntetycznego bilansu energii wg nośników (w PJ) latach 2015-2018: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura).

Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii. Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.

Częstotliwość: rok


Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2018

Zawiera podstawowe informacje dotyczące:

 • Krajowego systemu elektroenergetycznego: moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji energii elektrycznej; import i eksport energii elektrycznej; zużycie energii elektrycznej.
 • Bilansu energii elektrycznej elektroenergetyki zawodowej: przychód (produkcja; import; zakup z elektrowni przemysłowych; zakup z OZE) i rozchód (zużycie na: potrzeby energetyczne elektrowni cieplnych, inne cele, potrzeby energetyczne elektrowni wodnych i wiatrowych, pompowanie wody w elektrowniach szczytowo-pompowych; dostawy do odbiorców końcowych wg napięć; zużycie na potrzeby własne stacji; eksport; straty i różnice bilansowe) energii elektrycznej.
 • Elektrowni cieplnych i elektrociepłowni zawodowych: moc zainstalowana na koniec roku (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu brunatnym, węglu kamiennym, gazie ziemnym, biomasowe); zużycie węgla brunatnego, węgla kamiennego, paliw gazowych, biomasy/biogazu; czas wykorzystania mocy osiągalnej.
 • Elektrociepłowni przemysłowych: produkcja energii elektrycznej (w tym na węglu, gazie ziemnym, biomasie/biogazie, pozostałych paliwach).
 • Elektrowni wodnych i innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej: moc zainstalowana ogółem oraz produkcja energii elektrycznej (wodne, szczytowo-pompowe, małe elektrownie wodne; wiatrowe; współspalanie biomasy i biogazu; układy hybrydowe; fotowoltaika).
 • Sprzedaży energii elektrycznej: liczba odbiorców energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej na jednego odbiorcę (w tym wg rodzajów umów oraz napięć).
 • Urządzeń sieciowych: długość linii elektrycznych wg napięć; moc transformatorów sieciowych.
 • Bilansu ciepła: produkcja ciepła (w tym wg paliw); zużycie ciepła przez odbiorców końcowych.

Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii. Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.

Częstotliwość: rok


Energetyka polska. Warszawa 2019

Zawiera dane na temat:

 • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE.
 • Bilansu energii wg Eurostat dla Polski.
 • Bilansu energii odnawialnej wg Eurostat dla Polski: pozycje bilansu i rodzaj nośników energii.
 • Energii elektrycznej w Polsce: syntetyczny bilans energii elektrycznej; wymiana energii elektrycznej z zagranicą; produkcja energii elektrycznej; struktura produkcji energii elektrycznej; produkcja energii elektrycznej wg nośników; zużycie paliw do produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej; moc elektryczna osiągalna; struktura mocy osiągalnej; urządzenia sieciowe; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym; sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym z sieci operatorów systemów dystrybucyjnych; dostawy energii elektrycznej; ceny energii elektrycznej.
 • Ciepła: bilans ciepła dla Polski i UE.
 • Efektywności energetycznej: wybrane wskaźniki efektywności energetycznej.
 • Emisji zanieczyszczeń: emisja zanieczyszczeń; wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej; emisja zanieczyszczeń - gazy cieplarniane dla Polski i UE; emisja zanieczyszczeń - dwutlenek węgla dla Polski i UE.

Tablice w .xlsx:

 • 1 zawiera dane za rok: 2017.
 • 2-3 zawierają dane za rok: 2018.
 • 4-8, 10-13, 15-18, 22 zawierają dane za lata: 2000, 2005, 2010-2018.
 • 9 zawiera dane za lata: 2000, 2005, 2010, 2015, 2017, 2018.
 • 14 zawiera dane za rok: 2016-2018.
 • 19 zawiera dane za lata: 2000, 2005, 2009-2018.
 • 20 zawiera dane za lata: 2005, 2009-2018.
 • 21 zawiera dane za lata: 2000, 2005, 2010-2017.
 • 23, 24 zawierają dane za lata: 1995, 2000, 2005, 2010-2017.

Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii oraz dane GUS, URE, ARE S.A., KOBiZE, EUROSTAT, EEA.

Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.

Częstotliwość: rok


Energia elektryczna i ciepło wg woj w latach 2015-2018

Zawiera dane na temat:

 • energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE),
 • ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni  przemysłowych (w tym ciepło komercyjne), ciepłowni zawodowych (ciepłowni przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych), ciepłowni niezawodowych (w tym ciepło komercyjne),

dla Polski ogółem i wg województw.

Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii.

Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.

Częstotliwość: rok


Energia elektryczna - dane wstępne za rok 2019

 Zawiera dane wstępne na temat:

 • Produkcji energii elektrycznej.
 • Mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia.
 •  Zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych.

Źródłem danych są wyniki badań statystycznych współprowadzonych przez ministra właściwego ds. energii.

Zestawienie jest aktualizowane w lutym.

Częstotliwość: rok


Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych

Uzupełnienie publikacji GUS i MAP pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata.

Zawiera informacje o zużyciu energii oraz kierunkach jej użytkowania w gospodarstwach domowych, wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia i sprzęt zużywający energię oraz innych czynnikach strukturalnych mających wpływ na wielkość zużycia.

Źródłem danych są zestawy danych pozyskiwane w ramach badania statystycznego 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych prowadzonego przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii.

Zestawienie jest aktualizowane w grudniu.

Częstotliwość: rok

Materiały

Paliwa i energia 1997-2018
!Paliwa​_i​_energia​_1997-2018.xls 0.06MB
Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2018
!Elektroenergetyka​_i​_ciepłownictwo​_polskie​_1997-2018.xlsx 0.05MB
Energetyka polska Warszawa 2019
!Energetyka​_polska​_Warszawa​_2019.xlsx 0.14MB
energetyka polska warszawa 2018 w wersji polskiej
!Energetyka​_polska​_Wwa2018​_PL.pdf 1.31MB
Energetyka polska Warszawa 2019 publikacja w wersji polskiej
!Energetyka​_polska​_Wwa2019​_PL.pdf 2.88MB
energetyka polska warszawa 2018 w wersji angielskiej
!Energetyka​_polska​_Wwa2018​_EN.pdf 2.84MB
Energetyka polska Warszawa 2019 publikacja w wersji angielskiej
!Energetyka​_polska​_Wwa2019​_EN.pdf 2.89MB
Energia elektryczna i ciepło zestawienie wg województw w latach 2015-2018
!Energia​_elektryczna​_i​_ciepło​_wg​_woj​_w​_latach​_2015-2018.xlsx 0.03MB
energia elektryczna dane wstępne za 2018
Energia​_elektryczna​_dane​_wstepne​_za​_2018.xlsx 0.02MB
Energia elektryczna dane wstepne za 2019
Energia​_elektryczna​_dane​_wstepne​_za​_2019.xlsx 0.02MB
szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2016
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2016.xlsx 0.81MB
szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2017
Szacunki​_danych​_o​_zużyciu​_energii​_w​_gospodarstwach​_domowych​_w​_2017.xlsx 0.81MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2019 10:08 Aneta Ciszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Kozieł/Aneta Ciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Badania statystyczne 6.0 19.05.2020 09:15 Renata Baran
Badania statystyczne 5.0 21.04.2020 11:16 Ilona Bartkowska
Badania statystyczne 4.0 25.02.2020 12:28 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 3.0 24.02.2020 16:34 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 2.0 01.10.2019 11:15 Aneta Ciszewska
Badania statystyczne 1.1 09.07.2019 15:41 Ilona Bartkowska
Badania statystyczne 1.0 21.06.2019 10:08 Aneta Ciszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP