W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ekoprojekt

Wszystkie produkty mają wpływ na środowisko naturalne w czasie ich cyklu życia, obejmującego wszystkie etapy tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie, recykling do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzję podejmowane już na etapie projektowania produktów. W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu została wydana dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Komisja Europejska opracowała rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektyw zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.

Rozporządzenia już obowiązujące:

KOMPUTERY I SERWERY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013.

KOTŁY NA PALIWA STAŁE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

KOTŁY WODY GORĄCEJ OPALANE PALIWEM PŁYNNYM LUB GAZOWYM

DYREKTYWA RADY 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym 

LODÓWKI I SZAFY CHŁODNICZE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1095 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń skraplających i agregatów do oziębiania cieczy.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z FUNKCJĄ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej będą miały zastosowanie od dnia 1 marca 2021 roku.

Więcej informacji, w tym pełny wykaz produktów nieobjętych wymogami, znajduje się w Rozporządzeniu (UE) 2019/2024 ustanawiającym wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.

MIEJSCOWE OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

ODKURZACZE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy .

OGRZEWACZE POMIESZCZEŃ I PODGRZEWACZE WODY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej.

OŚWIETLENIE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu dowymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 859/2009 z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie promieniowania ultrafioletowego bezkierunkowych lamp do użytku domowego.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 347/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia.

UWAGA:

Przepisy dotyczące ekoprojektu są obowiązkowe dla prawie wszystkich lamp sprzedawanych w UE. Przepisy te określają wymogi w zakresie efektywności energetycznej oraz inne czynniki, takie jak żywotność żarówki i czas nagrzewania.

Z przepisów tych wyłączone są oświetlenie awaryjne i lampy przeznaczone do bardzo szczególnych zastosowań, na przykład w teatrach lub lampy sprzedawane w bardzo małych ilościach rocznie (poniżej 200).

Od dnia 1 września 2021 r. istniejące przepisy określone w rozporządzeniach (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012 zostaną uchylone i zastąpione nowymi wymogami dotyczącymi źródeł światła i oddzielnego osprzetu sterującego na podstawie Rozporządzenia (UE) 2019/2020 ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego.

 

PIEKARNIKI, PŁYTY GRZEJNE I OKAPY NADKUCHENNE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych.

POMPY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 622/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp do wody.

PRALKI

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.  w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych.

UWAGA:

Od dnia 1 marca 2021 r. nowe Rozporządzenie (UE) 2019/2023 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych uchyli i zastąpi rozporządzenie (UE) 1015/2010.

Nowe rozporządzenie odzwierciedla potrzeby użytkowników, zawierać będzie informacje na temat elementów służących naprawie i recyklingu urządzeń. Przez okres 10 lat, musi być dostępny dla wszystkich, wykaz części zamiennych, takich jak zawiasy i uszczelnienia drzwi, zamki drzwi, plastikowe urządzenia peryferyjne, dozowniki detergentów. Natomiast profesjonalne warsztaty będą miały dostęp do części zamiennych i informacji potrzebnych do naprawy i profesjonalnej konserwacji pralek i pralko-suszarek.

PRODUKTY DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA POWIETRZNEGO

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2281 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych. 

SET-TOP BOKSY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów.

SILNIKI ELEKTRYCZNE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 4/2014  z dnia 6 stycznia 2014 r.  zmieniające rozporządzenie (WE) nr 640/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych.

UWAGA:

Od lipca 2021 r. obecne rozporządzenie zostanie uchylone i zastąpione Rozporządzeniem (UE) 2019/1781 ustanawiającym wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów . Na mocy nowych przepisów uregulowanych zostanie kilka silników indukcyjnych, które wcześniej nie były objęte rozporządzeniem, w tym

  • mniejsze silniki o mocy od 120W do 750W
  •  większe silniki o mocy od 375kW do 1000kW
  • silniki 60 Hz, silniki 8- biegunowe i silniki jednofazowe (te ostatnie dopiero od lipca 2023 r.)

Poziom wymagań dodatkowo wzrośnie, ponieważ silniki trójfazowe o mocy znamionowej od 0.75kW do 1000kW lub poniżej 1000kW muszą osiągnąć poziom IE3 do lipca 2021 roku. Silniki o mocy od 75kW do 200kW muszą osiągnąć poziom IE4 począwszy od lipca 2024 r. W przypadku silników trójfazowych o mocy znamionowej od 0.75kW do 200kW, poziom IE3 musi zostać osiągnięty do lipca 2021 r.

Regulacja ta reguluje również sprawność napędów o zmiennej prędkości obrotowej i obie grupy produktów podlegają wymaganiom informacyjnym, takim jak sprawność w różnych punktach obciążenia, w zakresie prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Pomoże to inżynierom zoptymalizować sprawność całych systemów.

Podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu, niektóre silniki zaprojektowane dla określonych warunków są wykluczone lub korzystają z bardziej korzystnych warunków.

SPRZĘT SPAWALNICZY

Wymogi dotyczące ekoprojektu mają zastosowanie do sprzętu spawalniczego sprzedawanego w UE, który składa się z produktów typu "business-to-business" wykorzystywanych w takich sektorach przemysłu jak budownictwo, energetyka i transport.

Celem rozporządzenia  (UE) 2019/1784   ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla sprzętu do spawania jest ograniczenie wpływu tych produktów na środowisko w sposób zrównoważony dla przedsiębiorstw i skuteczny dla użytkowników.

Należy to osiągnąć poprzez zaproponowanie od stycznia 2023 r. zestawu wymogów mających wpływ na urządzenia spawalnicze, dotyczących obowiązkowych ograniczeń wydajności energetycznej, jak również aspektów gospodarki obiegowej (dostępność części zamiennych oraz informacje na temat ilości stosowanego drutu spawalniczego lub materiału wypełniającego).

Obowiązkowe wymogi dotyczące dostarczania informacji na temat wydajności, sprawności oraz naprawy i utylizacji będą miały zastosowanie od stycznia 2021 r.

SUSZARKI BĘBNOWE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 932/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych.

TELEWIZORY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów.

UWAGA:

Przepisy dotyczące ekoprojektu określają minimalne wymogi, które muszą być spełnione, aby telewizor mógł być sprzedawany w każdym kraju UE, takie jak

  • minimalny poziom efektywności energetycznej,
  • maksymalne zużycie energii w trybie czuwania lub w trybie czuwania sieciowego.

Kiedy telewizor jest wyłączony, jego zużycie energii musi być poniżej 0,3 W, a jeśli jest w trybie czuwania, jego zużycie energii musi być poniżej 1 W. W przypadku telewizorów znajdujących się w trybie czuwania sieciowego, czyli wtedy, gdy można je aktywować zdalnie przez Internet, zużycie energii nie może przekraczać 3W od 2017 roku.

Telewizory muszą przejść w tryb czuwania lub sieciowy w ciągu czterech godzin od ostatniej interakcji użytkownika, np. zasnąć przed telewizorem lub zapomnieć o jego wyłączeniu.

Od 1 marca 2021 r. nowe Rozporządzenie (UE) 2019/2021 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych uchyli obecne rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla telewizorów (WE) nr 642/2009.

Rozporządzenie dostosuje minimalne wymogi do nowoczesnych technologii i będzie zawierać elementy mające na celu poprawę możliwości naprawy. Części telewizora, które można łatwo zepsuć, muszą być dostępne dla konsumentów w ciągu trzech tygodni, przez co najmniej siedem lat od momentu, w którym dany model nie jest już produkowany. Odnosi się to również do instrukcji naprawy i aktualizacji oprogramowania.

Nowe rozporządzenie jeszcze bardziej zaostrza maksymalne dopuszczalne zużycie energii, gdy telewizor jest wyłączony lub w stanie gotowości. Ponadto inteligentne telewizory muszą mieć domyślnie wyłączony tryb czuwania sieci, aby lepiej oszczędzać energię, gdy telewizor nie jest używany.

TRANSFORMATORY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

UWAGA:

Od listopada 2019 r. pierwotne rozporządzenie 548/2014 zostaje zmienione Rozporządzeniem (UE) nr 2019/1783 w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy . W rozporządzeniu tym wprowadza się ukierunkowane koncesje z minimalnych wymogów dotyczących sprawności, mających zastosowanie od lipca 2021 r., oraz wyjaśnia się kilka przepisów zawartych w pierwotnym rozporządzeniu.

TRYB CZUWANIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) z dnia 22 sierpnia 2013 r. NR 801/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów.

WENTYLATORY I KLIMATYZATORY ORAZ SYSTEMY WENTYLACYJNE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.

ZASILACZE

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy.

UWAGA:

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu obejmuje zasilacze zewnętrzne o maksymalnej mocy wyjściowej 250 W, które są przeznaczone do pracy z elektrycznymi i elektronicznymi urządzeniami gospodarstwa domowego i biurowymi. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. rozporządzenie (WE) nr 278/2009 zostanie zastąpione Rozporządzeniem (UE) 2019/1782 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych .

Przepisy te mają zastosowanie zarówno do sprawności podczas pracy, jak i do zużycia energii elektrycznej w stanie bez obciążenia. Wydajność podczas pracy jest średnią wydajnością, gdy zasilacz jest podłączony do urządzenia, na przykład laptopa, podczas jego użytkowania. Pobór mocy w stanie bez obciążenia to moc pobierana, gdy zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego, ale nie jest podłączony do urządzenia.

Z wymagań tych wyłączone są przemienniki napięcia, zasilacze bezprzerwowe, ładowarki do akumulatorów, halogenowe przemienniki oświetlenia i zewnętrzne zasilacze do wyrobów medycznych.

ZMYWARKI

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

UWAGA:

Z dniem 1 marca 2021 r. rozporządzenie (UE) nr 1016/2010 zostanie uchylone i zastąpione Rozporządzeniem (UE) 2019/2022 ustanawiającym wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

W celu poprawy możliwości naprawy produktów nowe przepisy wymagają, aby części zamienne, takie jak zawiasy drzwiowe i uszczelki, ramiona natryskowe, filtry i stojaki, były dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia produktu do obrotu. Ponadto profesjonalne warsztaty będą miały dostęp do części zamiennych i informacji potrzebnych do naprawy i profesjonalnej konserwacji zmywarek do naczyń przez co najmniej 7 lat. Części zamienne muszą być dostarczone w ciągu 15 dni.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W PROCEDURACH WERYFIKACJI

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1275/2008, (WE) nr 107/2009, (WE) nr 278/2009, (WE) nr 640/2009, (WE) nr 641/2009, (WE) nr 642/2009, (WE) nr 643/2009, (UE) nr 1015/2010, (UE) nr 1016/2010, (UE) nr 327/2011, (UE) nr 206/2012, (UE) nr 547/2012, (UE) nr 932/2012, (UE) nr 617/2013, (UE) nr 666/2013, (UE) nr 813/2013, (UE) nr 814/2013, (UE) nr 66/2014, (UE) nr 548/2014, (UE) nr 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 oraz (UE) 2016/2281 w odniesieniu do dopuszczalnych odchyleń w procedurach weryfikacji. 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.12.2019 10:22 Aneta Ciszewska
Pierwsza publikacja:
02.08.2019 12:33 Aneta Ciszewska