W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klastry Energii (wersja archiwalna)

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Projekt ma charakter ciągły. 

Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii. 

Status programu

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna

Ministerstwo Energii 

Współpracują

 • Ministerstwo Rozwoju 

 • Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 • Ośrodki Naukowo-Badawcze 

 • Przedsiębiorcy 

 • Prosumenci 

 • Odbiorcy energii 

Program, a dokumenty strategiczne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm.), zwana dalej „ustawa OZE”. 
Pojęcie klastra energii zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".

Cel projektu/programu

Celem projektu jest rozwój klastrów energii, co przyczyni się do dalszego wzrostu wykorzystania lokalnych zasobów, zwiększy lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczyni się do szybszego tempa rozwoju tych terenów. . 

Oczekiwane rezultaty

 • Poprawa jakości powietrza 

 • Poprawa jakości wód 

 • Poprawa jakości dostaw energii

 • Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

 • Wykorzystanie lokalnych zasobów 

 • Lokalne zagospodarowanie odpadów 

 • Rozwój przedsiębiorczości

 • Wykorzystanie lokalnego potencjału 

Harmonogram realizacji projektu/programu

Finanse

Źródła finansowania:

 • Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 • Środki publiczne w tym system wsparcia OZE 

Metodyka zarządzania i realizacji programu

W celu rozwoju koncepcji klastrów energii w Polsce prowadzone są cały czas konsultacje społeczne. Ich celem jest identyfikacja barier rozwoju klastrów energii oraz tworzenie warunków prawnych dla ich rozwoju. 

Serwis projektu/programu

www.klastryenergii.gov.pl

Kontakt

Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej 

telefon: +48 22 695 86 90

e-mail: klastryenergii@me.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.04.2020 16:43 Agnieszka Król-Lasoń
Pierwsza publikacja:
03.07.2018 11:09 Ilona Bartkowska