W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora Górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Do prac nad programem zaproszono wszystkie zainteresowane strony, tj. resorty, parlamentarzystów, stronę społeczna i przedsiębiorców. Program składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i działania. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny, uwzględniająca trzy scenariusze. Projekt przewidziany na lata 2018 - 2030 Rada Ministrów 30 września br. dokonała oceny realizacji Programu w 2018 r. Do dokumentu wprowadzono korekty i uaktualnienia.

Status projektu/programu:

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Współpracują:

 • Ministerstwo Klimatu
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Przedsiębiorcy
 • Strona Społeczna

Projekt/program a dokumenty strategiczne

Opracowano „Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W strategii, w części dotyczącej górnictwa węgla kamiennego, przedstawiono podjęcie następujących działań:

 1. zwiększenie wydajności kopalń,
 2. dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku, a tam gdzie to jest możliwe zwiększenie w strukturze wydobycia udziału produktów wyższej wartości dodanej: węgli średnich i grubych o wysokich parametrach jakościowych i paliw kwalifikowanych,
 3. zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną.

Strategia powyższa przewiduje opracowanie odpowiedniego dokumentu programowego dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Dokumentem tym jest niniejszy „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, zawierający wszystkie wspomniane wyżej elementy.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Warszawa, 14 lutego 2017 r.

Cel projektu/programu

Celem głównym Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Oczekiwane rezultaty

 • zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowania niezbędnych dostaw węgla kamiennego na rynek krajowy,
 • poprawy warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie  liczby wypadków przy pracy,
 • wsparcia konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego, a poprzez to konkurencyjności gospodarki narodowej, poprzez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach,
 • nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 • wsparcia procesów przechodzenia polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę jakości produkowanych surowców i rozwój produkcji kwalifikowanych paliw niskoemisyjnych.

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki własne spółek węglowych
 • Budżet państwa

Harmonogram finansowania

Rok

2018

2019

2020

2021

2022

Budżet (wartość w PLN)

2 368 469 518

2 316 261 515

1 993 371 355

2 001 017 396

2 007 801 861

Metodyka zarządzania i realizacji projektu/programu

Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Minister Aktywów Państwowych. W celu prowadzenia oceny realizacji procesów zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych, a także wypracowania i rekomendowania niezbędnych działań wspomagających te procesy, powstał Komitet Sterujący ds. górnictwa.

Do zadań Komitetu Sterującego należy m.in.:

 1. Ocena postępu procesu restrukturyzacji sektora i poszczególnych spółek węglowych;
 2. Zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych programem oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych;
 3. Zapewnienie zgodności programu z dokumentami, do których program się odwołuje (np. strategie spółek), a także określenie odpowiedzialnych za weryfikację tej zgodności;
 4. Wskazywanie zagrożeń dla realizowanych procesów;
 5. Przedkładanie Ministrowi propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu restrukturyzacji oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych i w sytuacji występowania zagrożeń;

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci z dziedziny górnictwa i energetyki, a także przedstawiciel strony społecznej reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Kontakt

Departament Górnictwa

Tel. +48 22 695 83 00

E-mail: sekretariatdga@map.gov.pl

Materiały

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
Program​_dla​_sektora​_górnictwa​_węgla​_kamiennego​_w​_Polsce.pdf 2.85MB
Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce z korektami z 2019 r.
ME​_DGA​_Program​_GWK​_przyjety​_przez​_RM​_z​_korektami​_2019.pdf 3.82MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.05.2021 10:46 Rafał Wojciechowski
Pierwsza publikacja:
07.05.2018 11:10 Ilona Bartkowska