W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program polskiej energetyki jądrowej

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej, a możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas poprawia niezależność energetyczną kraju. Energetyka węglowa pozostanie filarem polskiej gospodarki, natomiast elektrownia jądrowa, która nie emituje CO2, pozwoli Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej. 

Status programu:

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna
Ministerstwo Energii

Współpracują

 • Państwowa Agencja Atomistyki

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

 • PGE EJ1

 • Urząd Regulacji Energetyki

 • Urząd Dozoru Technicznego

 • Instytucje związane z ochroną środowiska i rozwojem przemysłu

 • instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę fizyczną i planowanie awaryjne, system reagowania na zdarzenia radiacyjne i system monitoringu radiacyjnego,

 • właściwy miejscowo wojewoda,

 • zarządcy infrastruktury transportowej

 • instytuty naukowo-badawcze i uczelnie wyższe

Ponadto realizacja Programu PEJ wymagać będzie uczestnictwa wielu innych urzędów (m.in.: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektora Sanitarnego). 


Program a dokumenty strategiczne

Dla realizacji zadania, jakim jest wprowadzenie energetyki jądrowej, konieczne jest uchwalenie programu rozwoju tej dziedziny, spełniającego wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(*Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce są realizowane zgodnie z:

 • ustawodawstwem wewnętrznym

 • pełnym poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego i europejskiego, 

 • zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Program PEJ jest zgodny z:

 • Średniookresową strategią rozwoju kraju stanowiącą, że wdrożenie energetyki jądrowej jest właściwym wyborem strategicznym. Program PEJ realizuje w szczególności cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

 • Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ), w tym w szczególności z celem operacyjnym nr 2 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia i celem operacyjnym nr 3 Poprawa stanu środowiska.

 • Długookresową Strategią Rozwoju Kraju(*Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.),

 • Polityką energetyczną Polski do 2030 roku, realizując cel nr 4 Polityki: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

 • Raportem Polska 2030 wyzwania rozwojowe poprzez zapewnienie perspektyw rozwoju gospodarczego poprzez wzrost potencjału polskiej energetyki,

 • Strategią Europa 2020 poprzez cele na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

 • Koncepcją Horyzontalnej Polityki Przemysłowej w Polsce(*Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 lipca 2007 r.), wskazującej na działania najefektywniej wspierające długookresowy wzrost i rozwój polskiego przemysłu. Działania te polegać mają na podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych i prowadzić m.in. do wzrostu konkurencyjności krajowych produktów, w szczególności przez wzrost innowacyjności, wzrostu produktywności oraz wzrostu zatrudnienia.

 • Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020(*Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2011 r., aktualizowany 25 kwietnia 2012 r.),

 • Strategicznym Planem Rządzenia(*Dokument przedstawiający zamierzenia Rządu w perspektywie wieloletniej, ogłoszony w dniu 24 lutego 2008 r.) w obszarze: Budowa Dobrobytu oraz Dynamiczny Rozwój. 

 • Lizbońskim Program Działań na Rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia w trzech głównych obszarach:

  • Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy;

  • wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego;

  • tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

 • Odnowioną Strategią Lizbońską, w obszarach zwiększenie inwestycji i wykorzystania nowych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych; przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej oraz tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

 • Odnowioną Strategią UE na rzecz Trwałego Rozwoju.

 • Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”(SOR), zgodnie z którą „Program polskiej energetyki jądrowej” będzie kontynuowany, natomiast decyzja zasadnicza zostanie podjęta po wykonaniu przez Ministra Energii odpowiednich analiz (w tym dotyczących sposobów finansowania inwestycji) oraz po otrzymaniu ofert od dostawców technologii, które posłużą do wiarygodnego i rzetelnego określenia nakładów inwestycyjnych.

Cel programu

Celem głównym Programu PEJ jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki  i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska.  
Realizacji celu głównego będą służyć następujące cele szczegółowe:

 1. Opracowanie i aktualizowanie ram prawnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.

 2. Zapewnienie najwyższego osiągalnego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

 3. Wprowadzenie racjonalnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym budowa nowego składowiska odpadów nisko- i średnioaktywnych. 

 4. Rozwój instytucjonalnego zaplecza energetyki jądrowej.

 5. Wzrost i utrzymanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej m.in. poprzez podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w tym zakresie.

 6. Wzmocnienie krajowego systemu reagowania na zdarzenia radiacyjne pod kątem funkcjonowania energetyki jądrowej, w tym wzmocnienie krajowego systemu monitoringu radiacyjnego.

 7. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.

 8. Stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej.

 9. Zwiększenie innowacyjności i poziomu technologicznego polskiego przemysłu.

 10. Zapewnienie warunków dla stabilnych dostaw paliwa do elektrowni jądrowych.

 11. Przygotowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) do rozwoju energetyki jądrowej.

 12. Stworzenie stabilnych warunków ekonomiczno-finansowych dla rozwoju energetyki jądrowej.

Oczekiwane rezultaty

 • dywersyfikacja źródeł  energii elektrycznej,

 • ustabilizowanie cen energii, (wahania cen paliwa jądrowego są znacznie mniejsze niż ropy, gazu czy węgla oraz mają niewielki wpływ na koszt produkcji prądu),

 • unikniecie opłat za emisję CO2, wymaganych przez Unię Europejska, co oznacza korzyści ekonomiczne,

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez polski sektor elektroenergetyczny,

 • stabilne źródło zasilania niezależnie od pogody,

 • reindustrializacja kraju: wprowadzenie nowych dla polskiego przemysłu technologii, podniesienie kultury technicznej i standardów w przemyśle, rozwój polskich przedsiębiorstw, stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy,

 • poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki na tle gospodarek innych państw UE. 

Harmonogram realizacji projektu/programu – uzupełniony zostanie po aktualizacji PPEJ

Kontakt

Departament Energii Jądrowej

telefon: +48 22 695 83 33

e-mail: sekretariatdej@me.gov.pl

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.05.2018 11:41 Ilona Bartkowska
Pierwsza publikacja:
07.05.2018 11:41 Ilona Bartkowska