W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program priorytetowy "Mój Prąd"

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program „Mój Prąd”, który dotyczy dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Budżet programu wynosi 1 miliard złotych i skierowany jest do gospodarstw domowych. Jego główny cel to zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł, co umożliwi wsparcie około 200 000 nowych mikroinstalacji.

Dotacją mogą zostać objęte instalacje od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej. Szczegółówe informacje o Programie wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się pod adresem oraz na oficjalnej stronie Programu Mój Prąd.

 

STATUS PROGRAMU: REALIZOWANY

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1665) wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447).

ZAANGAŻOWANI

Instytucje odpowiedzialne:

 • Ministerstwo Energii;
 • Ministerstwo Środowiska;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CEL PROJEKTU/PROGRAMU

Program „Mój Prąd” realizuje cele, wśród których należy wymienić:  

 • zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • poprawa jakości powietrza;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego;
 • wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska.

OCZEKIWANE REZULTATY

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

 • zmniejszenie emisji CO2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 800 000 Mg/rok;
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 000 MW.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

 • Program przewidziany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania środków
 • Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r.
 • Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r.

METODYKA ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROGRAMU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawuje zadania w zakresie:

 • Organizowanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
 • Sporządzanie listy projektów, które zostały wstępnie zakwalifikowane do programu
 • Przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw energii, list kosztów wstępnie zakwalifikowanych
 • Nadzorowanie projektów oraz ocena uzyskanych przez nie efektów ekologicznych
 • Organizowanie pomocy technicznej dla potencjalnych beneficjentów
 • Monitorowanie:
 • Osiągniętych efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych
 • Wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z programu

Minister właściwy do spraw energii sprawuje zadania w zakresie:

 • Zatwierdzania zmiany regulaminu naboru wniosków, które zostały przygotowane przez NFOŚiGW
 • Akceptacji przekazanych przez NFOŚiGW list projektów wstępnie zakwalifikowanych do programu
 • Zamieszczania na stronie internetowej urzędu wykaz beneficjentów,  których projekty zostały zaakceptowane

FINANSE

Źródła finansowania:

 • Środki znajdujące się na „Rachunku klimatycznym” pochodzące z Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS)

KONTAKT

Ministerstwo Aktywów Państowywch

Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej tel. 22 695 86 90

e-mail: sekretariatdeo@map.gov.pl

Szczegółówe informacje o Programie wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się pod adresem oraz na oficjalnej stronie Programu Mój Prąd.