W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Ministerstwo Energii opracowało i przedłożyło do konsultacji projekt „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), którego opracowanie w terminie do końca 2019 r. wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany dyrektywy 94/22/WE, dyrektywy 98/70/WE, dyrektywy 2009/31/WE, rozporządzenia (WE) nr 663/2009, rozporządzenia (WE) nr 715/2009, dyrektywy 2009/73/WE, dyrektywy 2009/119/WE, dyrektywy 2010/31/UE, dyrektywy 2012/27/UE, dyrektywy 2013/30/UE i dyrektywy 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 525/2013.

W ramach procesu konsultacji publicznych uwagi do projektu KPEiK można było zgłaszać do dnia 18 lutego 2019 r.

Dokument jest kierunkowo spójny z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP2040) i został opracowany w uwzględnieniem najistotniejszych uwag, które zostały zgłoszone do projektu PEP2040 w grudniu 2018 r.

Projekt KPEiK został opracowany zgodnie z szablonem wskazanym w ww. unijnym rozporządzeniu i przekazany do Komisji Europejskiej w wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 9 rozporządzenia 2018/1999.

Ostateczna wersja KPEiK zostanie opracowana po uwzględnieniu wniosków wynikających z uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych strategii sektorowych, jak również konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej opublikowanych w dn. 18 czerwca 2019 r.

Link do strony Komisji Europejskiej na temat KEPiK oraz z wykazem Krajowych planów na rzecz energii i klimatu państw członkowskich UE.

Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

  1. bezpieczeństwa energetycznego,
  2. wewnętrznego rynku energii,
  3. efektywności energetycznej,
  4. obniżenia emisyjności oraz
  5. badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Projekt „Krajowego planu…” składa się z trzech części – strategicznej i dwóch załączników o charakterze analitycznym:

  • Założenia i cele oraz polityki i działania – wskazuje priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.
  • Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach – zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).
  • Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków – stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.

Materiały

Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja pdf)
Projekt​_KPEiK​_na​_lata​_2021-2030.pdf 1.61MB
Projekt KPEiK na lata 2021-2030 - Założenia i cele oraz polityki i działania (wersja edytowalna)
Projekt​_KPEiK​_na​_lata​_2021-2030​_poprawiony.docx 1.38MB
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja pdf)
Zał1​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_ODN​_2019-01-04.pdf 8.28MB
Załącznik 1. Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach (wersja edytowlana)
Zał1​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_ODN​_2019-01-04.docx 5.14MB
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja pdf)
Zał2​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_PEK​_2019-01-04.pdf 7.82MB
Załącznik 2. Ocena skutków planowanych polityk i środków (wersja edytowalna)
Zał2​_projekt​_KPEiK​_scenariusz​_PEK​_2019-01-04.docx 5.81MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.08.2019 14:27 Ilona Bartkowska
Pierwsza publikacja:
15.01.2019 14:27 Radosław Dubisz