W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

12.07.2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą utworzonych w Ambasadzie RP w Canberze oraz Konsulacie Generalnym RP w Sydney głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Wybory

Ponowne głosowanie (II tura) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Uwaga! Osoby zarejestrowane na I turę oraz biorące udział w głosowaniu dnia 28 czerwca br. nie muszą ponownie się rejestrować. Rejestracja w trybie głosowania korespondencyjnego (Sydney, Canberra) została zakończona. W przypadku głosowania osobistego (tylko OKW nr 8 Canberra) zakończenie rejestracji nastąpi 9 lipca br. o 23.59 (czas lokalny).

WSZYSTKIE PAKIETY WYBORCZE DLA OSÓB GŁOSUJĄCYCH KORESPONDENCYJNIE ZOSTAŁY WYSŁANE.

UWAGA! Odbiór osobisty pakietu wyborczego dla osób, które wybrały tę możliwość  we właściwym urzędzie konsularnym w dniach: piątek (3.07) 10.00-17.00, sobota (4.07) 10.00-16.00, poniedziałek-piątek 10.00-17.00.

Wydanie pakietu może nastąpić po ustaleniu tożsamości na podstawie ważnego polskiego paszportu. Nie jest możliwe odebranie pakietu za pośrednictwem innej osoby.

Pakiet wyborczy zawiera:

 1) kopertę zwrotną;

2) kartę do głosowania;

 3) kopertę na kartę do głosowania;

 4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

 5) instrukcję jak prawidłowo oddać głos.

Kopertę zwrotną należy (prosimy zwrócić uwagę na daty):

 1) przesłać do właściwego urzędu do dnia 10 lipca br. (przesyłka musi do tej daty zostać dostarczona do właściwego urzędu)

 2)  osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. (kopertę można wrzucić do skrzynki pocztowej urzędu)

 3) wyborca może również w dniu głosowania, tj. 12 lipca 2020 r., do czasu jego zakończenia, tj. do godz. 21.00 (czas Sydney/Canberra), osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej UWAGA: wyborca głosujący korespondencyjnie nie wrzuca koperty zwrotnej do urny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

UWAGA! Do Obwodowej Komisji Wyborczej musi zostać dostarczona jedna koperta zwrotna od jednego wyborcy, tj. duża biała koperta z adresem właściwego urzędu (w zależności od zgłoszenia do spisu wyborców) oraz napisem:

Canberra – "Przesyłka dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8"

Sydney – "Przesyłka dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9"

W kopercie zwrotnej muszą znajdować się:

A) jedno (1) oświadczenie podpisane własnoręcznym podpisem.

B) zaklejona biała koperta z napisem „Koperta na kartę do głosowania” zawierająca TYLKO kartę do głosowania.

Na karcie do głosowania stawiamy jeden (1) znakdwie linie przecinające się w obrębie kratki („krzyżyk”), przy jednym (1) nazwisku kandydata na Prezydenta RP.

W przypadku wysyłki więcej niż jednej koperty zwrotnej pocztą (np. przez członków rodziny), można umieścić obie duże białe zaklejone koperty zwrotne w większej kopercie (np. ekspresowej).

UWAGA: Każda z dużych białych indywidualnych kopert zwrotnych (z adresem urzędu) musi być odrębnie zamknięta i zawierać elementy wymienione wyżej. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z właściwym urzędem.

Po wysłaniu pakietu wyborczego nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania na II turę dla wyborców głosujących korespondencyjnie.


Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) – treść dokumentu w załączeniu.

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terytorium Związku Australijskiego zostały utworzone dwa obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 8, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Canberra, Ambasada RP, 7 Turrana Street, Yarralumla ACT 2600 Australia, z możliwością głosowania osobistego i korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 9, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sydney, Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025 z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

 

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię, datę i miejsce wydania ważnego polskiego paszportu.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Adres wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do:

nazwa urzędu

Ambasada RP w Canberze

(głosowanie osobiste lub korespondencyjne)

MOŻLIWA TYLKO REJESTRACJA NA GŁOSOWANIE OSOBISTE

      Konsulat Generalny RP w Sydney

     (głosowanie wyłącznie korespondencyjne)

           REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

adres

Canberra, 7 Turrana Street,

Yarralumla ACT 2600

Sydney, 10 Trelawney Street,

Woollahra NSW 2025

email

canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl

sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

faks

+61 2 6273 3184

+61 2 9327 2216

telefon

+61 2 6272 1000

Zapisy telefoniczne dokonywane są jedynie w godzinach pracy urzędu.

+61 2 9363 9816, +61 2 9363 9817, +61 2 9363 9818

Zapisy telefoniczne dokonywane są jedynie w godzinach pracy urzędu.

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do:

nazwa urzędu

            Ambasada RP w Canberze

       Konsulat Generalny RP w Sydney

adres

Canberra, 7 Turrana Street, Yarralumla ACT 2600

    Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025

email

canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

faks

+61 2 6273 3184

+61 2 9327 2216

Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Należy zwrócić uwagę, by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Materiały

Rozporządzenie Ministra SZ ws. utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.
Rozporządzenie​_Ministra​_SZ​_ws​_utworzenia​_obwodów​_głosowania​_w​_wyborach​_Prezydenta​_RP​_w​_2020​_roku.pdf 0.45MB
decyzjaokw​_2806​_ACanberra​_zmiana
decyzjaokw​_2806​_ACanberra​_zmiana.pdf 0.40MB
zmiana​_decyzjiokw​_2806​_KGSYDNEY
zmiana​_decyzjiokw​_2806​_KGSYDNEY.pdf 0.08MB
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach
obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-prezydenta-28-06-1.pdf 0.12MB
Skład OKW nr 8 Canberra
Skład​_OKW​_nr​_8​_Canberra.docx 0.05MB
Skład OKW nr 9 Sydney
Skład​_OKW​_nr​_9​_Sydney.docx 0.04MB