W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybory 2020

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania

 

Ze względów technicznych związanych z przygotowaniami do wysyłki pakietów wyborczych uprzejmie prosimy wszystkich Wyborców, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów o przesłanie stosownych wniosków na skrzynkę:

bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl

do godziny 24.00 - do końca dnia 30 czerwca.

 

 

Ponowne głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12.07.2020 r.

 

Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. odbędzie się 12 lipca 2020 r. w godzinach 7:00-21:00

Obwody głosowania na terenie Belgii pozostają niezmienione względem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostały utworzone 3 obwody do głosowania korespondencyjnego:

 1. Obwód głosowania nr 13, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 14, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 15, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

 

 

Zgłoszenie do spisu wyborców

 • Wyborcy prawidłowo zgłoszeni do 1 tury otrzymają pakiety w ten sam sposób co w 1 turze. Nie jest wymagane ponowne zgłoszenie do spisu wyborców.
 • Wyborcy zgłoszeni przed 10 maja 2020 r., którzy nie byli wpisani do spisu wyborców w 1 turze powinni dokonać ponownego zgłoszenia.
 • Wyborcy niezgłoszeni do tej pory do spisu wyborców powinni dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenia do ewentualnej drugiej tury głosowania są możliwe wyłącznie w poniedziałek 29.06.2020 r. od godziny 0:00 do godziny 24:00. Można ich dokonać:

Przez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl,

 a także ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w:

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli:

 1. e-mailowo:  bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles
 3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, adres jw. lub telefonicznie, nr tel.: +32 (0) 27804515
 4. faksem, nr faksu: +32 (0) 27360464.

 

W ten sam sposób można również:

 • wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwiające oddanie głosu w każdej obwodowej komisji wyborczej, w której odbywa się głosowanie osobiste
 • zgłosić zmianę adresu wysyłki pakietu wyborczego

Kopertę zwrotną będzie można dostarczyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli:

 • pocztą, wybierając taką przesyłkę, aby została doręczona najpóźniej do piątku 10 lipca.
 • osobiście lub przez osobę trzecią, bez konieczności udzielania pełnomocnictwa

 

W dniu głosowania, 12 lipca, można też dostarczyć kopertę zwrotną bezpośrednio do siedziby właściwej obwodowej komisji wyborczej w godzinach 7:00-21:00. Koperta może być dostarczona osobiście lub przez osobę trzecią bez konieczności udzielania pełnomocnictwa.

Informacja dotycząca  I. tury : Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

 

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988)  w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca  2020 r. w godz. 7.00-21.00.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014)

 

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne. W Królestwie Belgii głosowanie odbędzie się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 13, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ambasada RP w Brukseli, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 14, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 15, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruxelles, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Obwieszczenie Konsula RP w Brukseli w tej sprawie można znaleźć tutaj.

Konsul RP w Brukseli powołał 3 komisje na terytorium Belgii:
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Brukseli
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Brukseli
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Brukseli

 

 

Osoby uprawnione do głosowania

 

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia do spisu wyborców dokonane po tym terminie nie będą uwzględnione.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

 

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli:

 1. e-mailowo:  bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles
 3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, adres jw. lub telefonicznie, nr tel.: +32 (0) 27804515
 4. faksem, nr faksu: +32 (0) 27360464.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

 

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się  do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 

Pakiety wyborcze

 

Po konsultacjach z władzami Królestwa Belgii, ze względu na warunki lokalne, osobisty odbiór pakietów wyborczych nie będzie możliwy. Stosowne obwieszczenie Konsula RP w Brukseli można znaleźć tutaj.

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą: 1) koperta zwrotna; 2) karta do głosowania; 3) koperta na kartę do głosowania; 4) instrukcja głosowania korespondencyjnego; 5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

 

Otrzymany drogą korespondencyjną od konsula pakiet wyborczy należy odesłać na adres Konsula RP w Brukseli, Rue des Francs 28/Frankenstraat 28, 1040 Etterbeek. Do piątku 26 czerwca do godz. 16:30 będzie możliwość osobistego – lub za pośrednictwem innej osoby – złożenia pakietu wyborczego w konsulacie pod wskazanym wyżej adresem oraz w dniu 28 czerwca 2020 r., w godzinach głosowania (7:00-21:00), we właściwej obwodowej komisji wyborczej którą wyborca wybrał podczas rejestracji.

 

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  bruksela.amb.wybory@msz.gov.pl,
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli, Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles,
 3. faksem, nr faksu: +32 (0) 27360464.

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

Materiały

Obwieszczenie​_Pakiety
ObwieszczeniePakiety.pdf 0.27MB
Obwieszczenie​_Komisje
ObwieszcenieKomisje.pdf 0.27MB
Rozporzadzenie​_MSZ​_ObwodyGłosowania 9​_06​_2020
Rozporzadzenie​_MSZ​_ObwodyGłosowania.pdf 0.66MB
Zgłoszenie​_zamiaru​_głosowania​_korespondencyjnego
Zgłoszenie​_zamiaru​_głosowania​_korespondencyjnego.docx 0.02MB
Informacja​_OKW13​_zm
Informacja​_OKW13​_zm.pdf 0.44MB
informacja​_OKW​_14
informacja​_OKW​_14.pdf 0.45MB
Informacja​_OKW15​_zm
Informacja​_OKW15​_zm.pdf 0.45MB