W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Termomodernizacja

Logotypy Funduszy Europejskich z Funduszem Spójności, Logotyp Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Logotyp Centrum Edukacji Artystycznej, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

II Etap - Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 565,1 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowalnych w projekcie): 481,4 mln PLN

Wkład krajowy (wydatki niekwalifikowalne w projekcie): 83,7 mln PLN

Informacje dla dyrektorów szkół:

Szanowni Państwo w związku z podpisaniem w dniu 26.04.2017 roku umów na opracowanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla 139 placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce objętych pracami termomodernizacyjnymi, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z prośbą o umożliwienie wstępu na teren nieruchomości przedstawicielom następujących firm:

 • Pani Marta Kowalkowska prowadząca działalność pod nazwą ECO-PRYZMAT Marta Kowalkowska, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Św. Józefa 68-68A/60
  Dla części:
  a) I część – północno – zachodnia – obejmująca placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego – łącznie 30 placówek szkolnictwa artystycznego, oraz
  b) II część – północno – wschodnia – obejmująca placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego – łącznie 29 placówek szkolnictwa artystycznego.
 • Pan Andrzej Węgrzynowicz, prowadzący działalność pod nazwą Tringa Andrzej Węgrzynowicz, z siedzibą w Warszawie (03-384), przy ul. Brygady Pościgowej 6/17
  Dla części:
  a) III część – centralnej – obejmującej placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego – łącznie 26 placówek szkolnictwa artystycznego
 • Pan Dawid Zyskowski prowadzący działalność pod nazwą Sempervirens Dawid Zyskowski, z siedzibą w Szczecinie (70-304), przy ul. Małkowskiego 30/1
  Dla części:
  a) V część – południowo-zachodniej – obejmującej placówki szkolnictwa artystycznego zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego – łącznie 30 placówek szkolnictwa artystycznego
Informacje o przetargach:
Antykorupcja:

Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom

W trosce o realizowany projekt unijny z I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” działanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020, polecamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego stanowiąc zagrożenie dla gospodarki i narusza wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdy etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

1. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”.

2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”.

3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.

4. Fraud and Corruption Awareness Handbook – Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.

5. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.

6. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”.

7. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.

8. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca POIiŚ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

ETAP I - Termomodernizacja państwowych palcówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji
Informacje o projekcie:

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN

I Etap - Termomodernizacja państwowych palcówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji

Zamierzenie inwestycyjne, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowane będzie jako projekt systemowy w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN.

Przedmiotem pierwszego etapu projektu, którego realizacja potrwa do grudnia 2015 r., jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany koszt całkowity wynosi 20,7 mln zł, a dofinansowanie UE – 17,6 mln zł.

Drugi etap ( lata 2016-2020) to właściwa realizacja robót, projekt systemowy, planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Koszt części inwestycyjnej obejmującej termomodernizację budynków to ok. 350 mln zł.

Projekt, którego beneficjentem jest MKiDN, realizowany będzie w ramach priorytetu POIiŚ, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiały

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych - strona internetowa MKiDN
{"register":{"columns":[]}}