Biuro Dyrektora Generalnego

To centrum organizacyjne ministerstwa – tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudnienia, płac, szkoleń, obsługi socjalnej, ale także wyposażenia budynku czy obsługi teleinformatycznej. Biuro prowadzi również sprawy ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa ministerstwa i zarządzania kryzysowego.

Dyrektor: Daniel Kasprzak
Zastępca dyrektora: Jolanta Cader
 

Zadania biura

 1. Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem organów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych w zakresie jego kompetencji oraz powoływaniem i odwoływaniem dyrektora generalnego ministerstwa.

 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dyrektora generalnego urzędu wynikających z ustawy o służbie cywilnej i ustawy – Kodeks pracy.

 3. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą ze związkami zawodowymi działającymi w ministerstwie.

 4. Współpraca z szefem służby cywilnej w zakresie realizacji zadań służby cywilnej w ministerstwie, w tym w sprawach związanych ze sprawozdawczością,

 5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i utrzymywania obiektu ministerstwa.

 6. Zapewnienie dostaw i usług umożliwiających właściwe bieżące funkcjonowanie ministerstwa, z zastrzeżeniem dostaw i usług na potrzeby administrowania wewnętrznymi systemami teleinformatycznymi wspierającymi pracę ministerstwa.

 7. Prowadzenie gospodarki transportowej ministerstwa.

 8. Obsługa spraw związanych z procesami inwestycyjnymi dotyczącymi nieruchomości ministerstwa.

 9. Obsługa recepcyjna ministerstwa.

 10. Zapewnienie obsługi prawnej w sprawach z zakresu zadań biura, w tym zastępstwo procesowe ministra i dyrektora generalnego ministerstwa przed sądami.

 11. Prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa.

 12. Obsługa skrzynki mc@mc.gov.pl.

 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń oraz decyzji dyrektora generalnego ministerstwa oraz ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez dyrektora generalnego ministerstwa.

 14. Wykonywanie zadań archiwów zakładowych w ministerstwie.

 15. Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Cyfryzacji oraz rzecznika dyscyplinarnego.

 16. Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa ministerstwa.

Kontakt

Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455917
e-mail: sekretariat.bdg@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 02.03.2018 08:44
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 02.03.2018 08:44
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk