Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie

Instytucje publiczne, które realizują projekty informatyczne finansowane z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), dostaną wsparcie. W Ministerstwie Cyfryzacji powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie. Dzięki uruchomieniu centrum POPC Wsparcie instytucje publiczne otrzymają pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, realizacji, rozliczaniu projektów informatycznych, projektów digitalizacji zasobów nauki i kultury w ramach środków 2. osi priorytetowej POPC.

Status projektu

Od 10 października 2017 można korzystać z usług CK POPC Wsparcie. Usługi dostępne będą do 31 grudnia 2023 roku.

CENTRUM KOMPETENCYJNE POPC WSPARCIE

Zaangażowani

Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie jest zarządzane i koordynowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Za realizację projektu CK POPC Wsparcie odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki. W ramach CK tworzone są zespoły ekspertów, którzy w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji wspierają instytucje w pozyskiwaniu, realizacji projektów informatycznych finansowanych z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Cel projektu

Realizowane w ramach projektu działania mają na celu pomagać instytucjom korzystającym ze wsparcia w szczególności: 

 • zwiększyć efektywność pozyskiwania środków finansowych,
 • skrócić proces przygotowania dokumentów o dofinasowanie,
 • zoptymalizować zakres i koszt projektów informatycznych,
 • zwiększyć efektywność rozliczania,  
 • podnieść dojrzałość projektową zespołów realizujących projekty. 

Projekt koncentruje się także na współpracy partnerskiej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla POPC.

Zakres usług

Katalog usług świadczonych przez CK POPC Wsparcie jest otwarty i uzależniony od potrzeb interesariuszy, którzy mogą skorzystać z pomocy na każdym etapie pozyskiwania środków unijnych i realizacji projektu informatycznego.

 1. KONCEPCJA PROJEKTU 

Efekt: wypracowana koncepcja. 

 1. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI 

Efekt: opisu założeń projektu przedłożony Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do zaopiniowania.

 1.  POZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH       

Efekt: kompletny wniosek o dofinasowanie przedłożony Centrum Projektów Polska Cyfrowa do oceny.

 1. REALIZACJA PROJEKTU   

Efekt: produkty projektu, realizacja wskaźników rezultatu, rozliczenie wydatków projektowych.

 1. MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Efekt: realizacja korzyści z założeń projektu oraz wskaźników rezultatu.

Źródła finansowania

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa
CENTRUM KOMPETENCYJNE POPC WSPARCIE
PIERWSZE SUKCESY CENTRUM KOMPETENCYJNEGO POPC WSPARCIE

Kontakt

Z usług wsparcia oferowanego przez centrum kompetencyjne można korzystać wskazanymi numerami telefonu oraz adresem e-mail.

Telefon: +48 22 250 18 03 , +48 22 250 28 83

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

Rusza centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 08:40
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 08:40
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński