Departament Budżetu i Finansów

Odpowiadamy za realizację budżetu ministerstwa i sprawujemy nadzór nad realizacją budżetu resortu. To tutaj powstają plany wydatków i dochodów oraz sprawozdania finansowe z ich realizacji. Dbamy, by wszystkie wydatki były ponoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy – to bardzo ważne, bo chodzi o publiczne pieniądze.

Dyrektor: Arkadiusz Jarkiewicz
Zastępca dyrektora: Szymon Nowak
Zastępca dyrektora: Emilia Załuska

Zadania departamentu

 1. Wykonywanie funkcji dysponenta części budżetowej pozostającej we właściwości ministra, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
 2. Opracowywanie:
 • projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie części budżetowej,
 • projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji i wystąpień do Rady Ministrów i ministra finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
 • projektów planów wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na podstawie informacji oraz planów, w szczególności w zakresie mierników i celów, przedkładanych przez komórki organizacyjne oraz podległych dysponentów.
 1. Sporządzanie w zakresie właściwości ministra:
 • analiz, materiałów i informacji o projekcie i wykonaniu budżetu, w tym budżetu zadaniowego,
 • projektu Wieloletniego planu finansowego państwa oraz informacji o jego realizacji,
 • jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów oraz o stanie należności i zobowiązań jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz instytucji gospodarki budżetowej, podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
 • jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego dysponenta części budżetowej.
 1. Realizacja wydatków i dochodów oraz prowadzenie ewidencji księgowej dysponenta części budżetowej.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji udzielanych jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz dokonywanie finansowej oceny realizacji zadań przez te jednostki.
 3. Wykonywanie zastępstwa procesowego ministra przed sądami administracyjnymi, na podstawie upoważnienia, w sprawach pozostających we właściwości departamentu, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek organizacyjnych.
 4. Wykonywanie zadań ministerstwa jako państwowej jednostki budżetowej realizującej zadania dysponenta budżetu państwa trzeciego stopnia, w szczególności:
 • opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetu ministerstwa oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przeniesienia środków w planie wydatków,
 • bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne,
 • dokonywanie wydatków, rozliczeń podatków i składek, a także prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów jednostek budżetowych oraz działalności pozabudżetowej ministerstwa,
 • sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej obsługującej dysponenta części budżetowej.
 1. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz koordynacja spraw związanych z zamówieniami realizowanymi przez centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej.
 • prowadzenie ewidencji mienia ministerstwa.
 1. Przedkładanie ministrowi rekomendacji w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych jednostek nadzorowanych przez ministra oraz przedkładanie ministrowi do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, po uprzednim uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych.
 2. Koordynowanie i monitorowanie poziomu wydatkowania środków z funduszy unijnych w celu zapewnienia płynności finansowej.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości departamentu, w tym w ramach odzyskiwanych środków podlegających zwrotowi w ramach Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka, zwanego dalej POIG, Programu operacyjnego Polska cyfrowa, zwanego dalej POPC, a także z tytułu opłat ewidencyjnych w ramach Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, a także sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

Kontakt

Departament Budżetu i Finansów
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455453
e-mail: sekretariat.dbif@mc.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.09.2018 10:02
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 03.09.2018 10:02
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk