Departament Prawny

Zapewniamy zgodność projektów dokumentów rządowych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej, koordynujemy proces uzgadniania projektów dokumentów rządowych opracowywanych w Ministerstwie Cyfryzacji. Realizujemy zadania z zakresu pomocy prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego ministra, sporządzanie opinii prawnych oraz koordynowanie procesu udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

Dyrektor: Katarzyna Prusak-Górniak

Zastępca dyrektora: Magdalena Witkowska-Krzymowska

Zastępca dyrektora: Sylwester Szczepaniak

Zadania departamentu:

 1. Opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz prowadzenie procesu legislacyjnego projektów dokumentów rządowych.

 2. Opracowywanie, we współpracy z właściwymi w sprawie komórkami organizacyjnymi, projektów stanowisk:

  1. rządu wobec przekazanych ministrowi przez prezesa Rady Ministrów innych niż rządowe projektów ustaw dotyczących zakresu właściwości ministra,

  2. ministra wobec przekazanych ministrowi do uzgodnienia projektów dokumentów rządowych.

 3. Opracowywanie, we współpracy z właściwymi w sprawie komórkami organizacyjnymi, stanowisk ministra wobec projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów, a także przygotowywanie dla członków kierownictwa ministerstwa notatek dotyczących projektów dokumentów rządowych rozpatrywanych przez te organy.

 4. Przygotowywanie dla członków kierownictwa ministerstwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów ustaw z zakresu właściwości ministra, które są przedmiotem prac parlamentarnych.

 5. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym:

  1. wykonywanie zastępstwa procesowego ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym,

  2. wykonywanie zastępstwa procesowego ministra przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

  3. wykonywanie zastępstwa procesowego ministra przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości komórek organizacyjnych,

  4. sporządzanie opinii prawnych i projektów stanowisk na polecenie członków kierownictwa ministerstwa,

  5. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym,

  6. opiniowanie projektów stanowisk przekazanych przez jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości,

  7. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych i projektów porozumień oraz negocjowanie, we współpracy z właściwą w sprawie komórką organizacyjną, treści umów cywilnoprawnych.

 6. Koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie opinii ministra w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny.

 7. Koordynowanie procesu uzgadniania i przygotowywanie projektów stanowisk ministra wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem komórkom organizacyjnym i organom podległym ministrowi lub przez niego nadzorowanym informacji o zmianach w obszarze prawa Unii Europejskiej pozostających w zakresie właściwości ministra, przekazywanych za pośrednictwem systemu E-STEP.

 9. Koordynowanie procesu udzielania przez ministra upoważnień i pełnomocnictw.

 10. Sprawdzanie zgodności z prawem projektów upoważnień lub pełnomocnictw dyrektora generalnego ministerstwa oraz dokumentów stwierdzających wygaśnięcie lub cofnięcie tych upoważnień i pełnomocnictw.

 11. Koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości ministra.

 12. Prowadzenie spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania umów międzynarodowych, pozostających w zakresie właściwości ministra.

 13. Koordynowanie opracowywania projektów stanowisk ministra wobec przekazanych ministrowi do uzgodnienia projektów umów międzynarodowych i porozumień publicznoprawnych przygotowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej.

 14. Prowadzenie rejestru zarządzeń ministra, rejestru decyzji ministra oraz rejestru pełnomocnictw i upoważnień ministra, a także redakcja Dziennika Urzędowego Ministra.

 15. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem korupcji w resorcie cyfryzacji.

Kontakt

Departament Prawny
ul. Królewska 27
00-060  Warszawa
telefon: +48222455915
e-mail: sekretariat.dp@mc.gov.pl

Podstawa prawna

​Zarządzenie nr 40 ministra cyfryzacji z dn. 24 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 47 )

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.06.2018 16:40
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 05.06.2018 16:40
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk