W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jakie instytucje odpowiadają za informatyzację?

Ministerstwo Cyfryzacji

Misją ministerstwa jest tworzenie cyfrowego impulsu dla rozwoju Polski. Do głównych zadań należą: rozwój infrastruktury szerokopasmowej, wspieranie tworzenia treści internetowych i e-usług oraz promowanie kompetencji cyfrowych wśród obywateli i urzędników. Cyfryzacja jest także kluczem do nowoczesnej administracji. Poprzez koordynację działań w tych obszarach mamy nadzieję, że nasze społeczeństwo i gospodarka będą się dynamicznie rozwijać. Digitalizacja umożliwia synergię między różnymi domenami, takimi jak dostęp do internetu, udział w życiu kulturalnym i demokracji, gospodarka cyfrowa.

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC)

Pod nazwą Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności funkcjonuje od 2007 roku. Jako KRMC od roku 2012. Ciało to składa się z podsekretarzy stanu poszczególnych ministerstw oraz przedstawicieli urzędów centralnych. KRMC jest etapem legislacyjnym przed Radą Ministrów dla aktów które w jakikolwiek sposób dotykają obszaru informatyzacji (wykorzystują lub oddziaływają). Celem tego ciała jest koordynacja polityki informatyzacji poprzez weryfikację aktów prawnych jak również wydawanie rekomendacji w obszarze informatyzacji.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu (KWRiST)

W ramach KWRiST, będącej najważniejszym forum współpracy administracji rządowej i samorządowej, działają zespoły stałe. Każdy z zespołów stałych zajmuje się określonym obszarem tematycznym. Zespołem stałym odpowiedzialnym za sprawy związane z informatyzacją jest Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach prac Zespołu, proponowane i konsultowane są rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne w obszarze e-administracji skierowane do samorządów oraz wypracowywane dobre praktyki.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw informatyzacji, działającym na podstawie art. 17 znowelizowanej w maju 2014 roku ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W ramach nowelizacji, Rada do Spraw Cyfryzacji zastąpiła dotychczasową Radę Informatyzacji.

Rada została powołana na dwuletnią kadencję, jej przewodniczącym jest Igor Ostrowski. Pierwsza kadencja Rady została zainaugurowana 24 czerwca 2014 roku. Spotkania odbywają raz w miesiącu.

Rada Dyrektorów IT administracji rządowej

Celem Rady, która po raz pierwszy zebrała się 15 maja 2013, jest wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji, rekomendowanie tematów do podejmowania w ramach projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji”. Tworzą ją zaproszeni przez Komitet Sterujący dyrektorzy komórek teleinformatyki najważniejszych instytucji rządowych.

Linia Współpracy i Rada Użytkowników ePUAP

Poza innymi (tematycznymi, okresowymi) grupami roboczymi w ramach np. KRMC są to dwie stałe grupy współpracy na poziomie technicznym i organizacyjnym w zakresie informatyzacji pomiędzy rządem i samorządem jak i pomiędzy jednostkami rządowymi.

Komitet Monitorujący POPC i RPO

Te dwa ciała będą miały kluczowe znaczenie do roku 2020 w zakresie dystrybucji środków unijnych na informatyzację. Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest  przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa (IZ POPC). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). W posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

DG Communications Networks, Content and Technology (DG Connect)

Od 2004 r. jesteśmy członkiem UE. Jesteśmy objęci różnego rodzaju dyrektywami, rozporządzeniami i politykami UE w obszarze gospodarki cyfrowej i elektronicznej administracji. Ale sami też dajemy wkład do tej polityki poprzez negocjacje zapisów, stanowiska polskiego rządu, czy dobre praktyki i wymianę doświadczeń na poziomie unijnym. Jednym z głównych zadań DG Connect są prace nad stworzeniem Jednolitego Rynku Cyfrowego, a Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada za koordynacje działań w tym zakresie w Polsce. Niezależnie od powyższego, równie ważne w obszarze e-administracji są nasze relacje z OECD i ONZ.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.09.2017 08:57 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka