W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania

28.06.2017

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie).

Wniosek można przesłać: 

 • pocztą elektroniczną na adres: mc@mc.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
 • pocztą na adres:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 • tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, oraz które zostały wytworzone przez MC, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez MC;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż MC. 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: mc.bip.gov.pl obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MC;
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

MC może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas MC w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

MC nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: mc.bip.gov.pl.

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

MC może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. MC może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od MC ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi MC o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia MC przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu minister cyfryzacji, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji ministra cyfryzacji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ministra cyfryzacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem ministra cyfryzacji - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Materiały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ponownie wykorzystanie inf. sektora publicznego
Klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_-​_ponownie​_wykorzystanie​_inf​_sektora​_publicznego.odt 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.06.2018 09:52 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
06.06.2018 09:52 Kinga Graczyk