System Rejestracji Broni

Przedmiotem projektu jest budowa systemu informatycznego, który będzie gromadził i przechowywał dane o broni palnej, oraz podmiocie albo osobie uprawnionej do jej nabycia i posiadania. Zadaniem systemu jest zagwarantowanie upoważnionym organom możliwości śledzenia zdarzeń związanych z bronią palną, a także umożliwienie przedsiębiorcom koncesjonowanym zdalne wykonywanie ustawowych obowiązków informacyjnych.

Projekt przewidziany na lata 2018-2019.

Status projektu:

Założenia projektu przyjęte przez KRMC.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja realizująca: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt a dokumenty strategiczne

Potrzeba budowy i wdrożenia SRB wynika z konieczności implementacji przepisów dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 137/22 z 24 maja 2017 r.), z uwzględnieniem przepisów krajowych dotyczących wytwarzania, obrotu, nabywania i posiadania broni palnej.

Główne cele projektu SRB:

  1. Celem głównym projektu jest zapewnienie kontroli państwa nad przepływem broni oraz poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez utworzenie bazy danych, w której zostaną zarejestrowane wszystkie, określone ustawowo dane identyfikujące każdą jednostkę broni palnej oraz jej pochodzenie i stan posiadania w sposób umożliwiający jednoznaczne śledzenie historii broni i istotnych komponentów.
  2. Potrzeba osiągnięcia celu głównego jest wynikiem nałożenia w Dyrektywie Rady 91/477/EWG na Państwa Członkowskie UE obowiązku utworzenia i prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych obejmujących każdą jednostkę broni palnej objętej tą dyrektywą, umożliwiającego śledzenie „historii” tej broni.

Oczekiwane rezultaty:

  1. Gromadzenie oraz utrzymywanie danych o każdej jednostce broni palnej od momentu ich wytworzenia lub wprowadzenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do momentu upływu 30 lat od zniszczenia tej broni palnej oraz istotnych komponentów.
  2. Umożliwienie organom uprawnionym sprawdzenia czy dana jednostka broni palnej znajduje się w legalnym posiadaniu oraz prześledzenie historii tej broni. 
  3. Udzielanie właściwym organom Państw Członkowskich pomocy w wykrywaniu, badaniu i analizowaniu procesów nielegalnego wytwarzania i nielegalnego obrotu bronią, celem zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnianych z użyciem broni.

Finanse

Źródła finansowania:

Budżet państwa

Wartość projektu:

7 500 000,00 PLN

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Ministerstwo Cyfryzacji 
Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2018 10:26
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 10.01.2018 10:26
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński