Wieloletnie ramy finansowe

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF), zwane również „perspektywą finansową”, wyznaczają limity dla rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. Innymi słowy WRF określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile w podziale na poszczególne obszary. Okres, na który może być ustanowiony WRF, to minimum pięć lat, przy czym w ostatnich latach były to okresy siedmioletnie.

WRF wyznaczają limity rocznych wydatków według środków na zobowiązania oraz środków na płatność. Środki na zobowiązania to zapisanie w budżecie „zakładane” kwoty na realizację określonych polityk i działań. Z kolei środki na płatność to faktyczne środki finansowe, jakie są do dyspozycji w budżecie UE, które mają pokryć wypłatę pieniędzy w określonym roku objętym wieloletnimi ramami.

WRF są ważne nie tylko ze względu na ich rolę w utrzymaniu dyscypliny budżetowej, ale również ze względu na konieczność zapewnienia przejrzystości finansów UE w perspektywie średniookresowej. Dzięki WRF Państwa Członkowskie mogą lepiej wyrazić swoje preferencje, a następnie skuteczniej planować i realizować swoje cele rozwojowe. Dzięki zapewnieniu przewidywalności finansowej UE państwa i regiony mogą podejmować wiążące decyzje, co do realizacji kluczowych zadań.

W WRF na lata 2014–2020 przyjęto górny limit środków na zobowiązania na poziomie 960 mld euro (równe 1,00% prognozowanego DNB UE), a w środkach na płatność 908,4 mld euro (równe 0,95% DNB UE). Zgodnie z założeniami środki dla Polski wyniosą maksymalnie 105,8 mld euro, z czego na politykę spójności 72,9 mld euro, a na Wspólną Politykę Rolną 28,5 mld euro (kwoty w cenach stałych z 2011).

Negocjacje WRF na lata 2021–2027 rozpoczęły się od publikacji przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w tej sprawie, która nastąpiła 2 maja 2018 r. Rozporządzenie o Wieloletnich Ramach Finansowych zazwyczaj negocjuje się w pakiecie z tzw. aktami finansowymi tj. aktami o zasobach własnych oraz aktami sektorowymi, które z kolei powinny zostać zaprezentowane przez KE pod koniec maja 2018 r. Większość Państw Członkowskich wyraziła już swoje stanowisko na temat WRF po 2020 r. w tzw. non paperach. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska ws. WRF przez Państwa Członkowskie oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę.

Polskie stanowisko ws. WRF 2021–2027 jest wypracowywane na forum międzyresortowym. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Zespół roboczy ds. przeglądu WRF 2014–2020 i negocjacji WRF po 2020 r. Priorytetem Polski w zbliżających się negocjacjach będzie zapewnienie finansowania dla polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie, który zagwarantuje realizację strategicznych celów UE.

pdf Budżet UE – publikacja informacyjna

3.53MB

pdf Słowniczek pojęć

0.51MB

Informacje o budżecie UE na stronie Komisji Europejskiej
Informacje o procedurze budżetowej na stronie Parlamentu Europejskiego