W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz prac legislacyjnych

L.p. Tytuł Informacja o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie Istota rozwiązań ujętych w projekcie                   Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu

Rezygnacja z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie określenia wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia Delegacja ustawowa (art. 27b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2315 z późn. zm.) Ujednolicenie formatu danych o rzeczywistym wywozie uzbrojenia, konieczne ze względu na zobowiązanie Polski do spełniania wymogów przejrzystości w handlu bronią według zasad określonych przez Narody Zjednoczone i Unię Europejską Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Firkowski, Radca Ministra w DPB MSZ Minister Spraw Zagranicznych  
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego Istotnym celem projektowanej regulacji jest wyłączenie szkolenia specjalistycznego
w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej i Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z ram funkcjonowania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ma to związek z utworzonym Polskim Instytutem Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, który przejmie obowiązki w tym obszarze dotychczas wykonywane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
W projekcie zaproponowano wyłączenie szkolenia w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i włączenie organizacji szkolenia do zadań Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Minister Spraw Zagranicznych Artur Łukiańczuk, Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji, Biuro Dyrektora Generalnego Minister Spraw Zagranicznych Nie dotyczy
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących w Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z p przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r, Nr 21, poz. 112), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów, m.in. do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stałe obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Proponowane jest utworzenie 182 obwodów głosowania za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. W celu zagwarantowania dostępu wyborcom do udziału w głosowaniu, projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego. Minister Spraw Zagranicznych Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny Minister Spraw Zagranicznych  
4.

Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia związany jest z wycofywaniem Polskiego Kontyngentu Wojskowego z misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali. Proces ten, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali (M.P. z 2013 r., poz. 1036), ma zakończyć się z dniem 18 maja 2014 r. W związku z powyższym, nie ma potrzeby powoływania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów za granicą w obwodzie ustanowionym ze względu na potrzeby Kontyngentu.

Proponowana jest likwidacja obwodu głosowania z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Koulikoro, Bazie Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Minister Spraw Zagranicznych Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny Minister Spraw Zagranicznych  
5. Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba nowelizacji rozporządzenia związana jest z wprowadzeniem w dniu 20 maja 2014 r. stanu wojennego na całym terytorium Królestwa Tajlandii. Z uwagi na nieprzewidywalność rozwoju sytuacji, a także ze względu na gwałtowny charakter wydarzeń, przeprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. przez obwodową komisję wyborczą w Bangkoku wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa - zarówno samych wyborców, jak i członków obwodowej komisji wyborczej. Proponowana jest likwidacja obwodu głosowania z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Ambasadzie RP w Bangkoku. Minister Spraw Zagranicznych Tomasz Wielgomas, I radca Departament Konsularny Minister Spraw Zagranicznych  
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Potrzeba racjonalizacji zatrudnienia i dostosowania obecnie funkcjonujących stanowisk do rzeczywiście wykonywanych czynności oraz potrzeb pracodawcy.

Celem wydania rozporządzenia jest uzyskanie elastycznej i racjonalnej, pod względem organizacyjnym oraz gospodarczym, struktury zatrudnienia tak w zakresie stanowisk jak i wysokości wynagrodzenia, co pozwoli na sprawne i efektywne realizowanie zadań ustawowych przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczanymi na wynagrodzenia dla pracowników.

Wprowadzenie lub usunięcie stanowisk, które w toku bieżącej działalności Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na przestrzeni ostatnich ośmiu lat okazały się konieczne, potrzebne i racjonalnie zasadne lub też zbędne.

Dostosowanie kategorii zaszeregowania oraz wysokości dodatku funkcyjnego do obowiązujących w chwili obecnej realiów społeczno-gospodarczych
w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Usunięcie ze struktury zatrudnienia pracowników pionu ochrony informacji niejawnych (za wyjątkiem pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych) wobec zniesienia tego pionu na skutek zmiany Statutu PISM oraz brak konieczności zatrudniania audytora wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych co pozwoli na ograniczenie struktury o charakterze administracyjnym i przeniesienie głównego nacisku na potencjał analityczno-ekspercki Instytutu.

Minister Spraw Zagranicznych Joanna Spłocharska, Radca prawny Biuro Dyrektora Generalnego Minister Spraw Zagranicznych  
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trybu odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych oraz trybu przekazywania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 53j §4).

Projekt ustanawia szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania korespondencyjnego za granicą, w tym obowiązki konsula oraz tryb przekazywania pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych oraz ich przekazania do obwodowych komisji wyborczych.

Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński, Zastępca Dyrektora, Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych wymagań i obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 47 §9). Projekt określa wymogi bezpieczeństwa dla lokali wyborczych za granicą oraz obowiązki i uprawnienia konsula związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalu wyborczego. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia związana jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 53f §5). Projekt wprowadza jednolity dla wszystkich obwodów wyborczych za granicą wykaz pakietów wyborczych oraz określa szczegółowe zasady jego prowadzenia przez konsula

Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych

 
10.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

Projekt ma na celu uwzględnienie trudnych warunków klimatycznych Japonii (wysoka temperatura i wilgotność powietrza, trzęsienia ziemi, tsunami, skażenie-zanieczyszczenia po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie) jako czynników w ogromnym stopniu wpływających na pogarszanie warunków życia pracowników przebywających na placówce w Japonii.  Regulacja ma doprowadzić do dodania Japonii do „Wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej”. Pozwoli to na objęcie pracowników przebywających na placówce w tym kraju świadczeniami przysługującymi członkom służby zagranicznej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz z Ustawą z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej  Minister Spraw Zagranicznych 

Tatiana Kalbarczyk
Radca Biuro Spraw Osobowych

Minister Spraw Zagranicznych   
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych
z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych a także dokumentów potwierdzających  status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium
Zmiana ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia. W związku z wejściem w życie z dniem 01.05.2014 r. ustawy z dnia 12.12. 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.) zgodnie z art. 522 ww. ustawy, utraciła moc ustawa z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach. W świetle  art. 520 pkt 1 nowej ustawy, aktualnie obowiązujące  rozporządzenie wydane na podstawie art. 48 f uchylonej ustawy, zachowuje moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 63 nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, to jest do dnia 01.05.2015 r. W związku z powyższym istnieje konieczność wypełnienia upoważnienia ustawowego.  Projekt rozporządzenia określa legitymacje: dyplomatyczne, służbowe, konsularne, konsula honorowego i specjalne - które potwierdzają pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz dokumentami potwierdzającymi status członków  ich rodzin uprawniającymi do wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium. Projekt określa również wzory wyżej wymienionych dokumentów oraz oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych tym osobom - uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje międzynarodowe.

Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Małgorzata Kasperkiewicz, I sekretarz ds. prawnych, Wydział Przywilejów i Immunitetów Protokół Dyplomatyczny  MSZ

Minister Spraw Zagranicznych

 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Zmiana ustawowej delegacji do wydania rozporządzenia w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Nowelizacja weszła w życie 27 sierpnia 2014 r. i nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wydania rozporządzenia w zakresie wskazanym w tytule aktu (art. 35 § 4). Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie zasad sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, zapewniających możliwości weryfikacji danych zawartych w spisie, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych, ich przekazywania i odbioru, a także pozwalających na zachowanie zasady, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą  Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów m. in. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się stałe obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Proponowane jest utworzenie 227 obwodów głosowania za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego. Minister Spraw Zagranicznych

Tomasz Wielgomas
I radca
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
14. Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą 

Projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 10 ustawy o referendum ogólnokrajowym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 318). Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. Nr. 74, poz. 674.)

Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą, powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem osobach stale zamieszkałych w kraju, a także wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania dla osób zmieniających miejsce pobytu. Projektowane rozporządzenie ma zapewnić realizację zasady, zgodnie z którą można być wpisanym tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą Obowiązek utworzenia okręgów wyborczych dla obywateli polskich przebywających za granicą wynika z przepisu art. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318). Obowiązek wydania w tym zakresie rozporządzenia wynika z art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), który stosuje się odpowiednio do obwodów głosowania w referendum dla obywateli polskich przebywających za granicą. Proponowane jest utworzenie 190 obwodów głosowania w referendum za granicą, w celu zaspokojenia potrzeb obywateli polskich przebywających za granicą i zamierzających oddać swój głos w referendum. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję do spraw referendum na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego Minister Spraw Zagranicznych

Tomasz Wielgomas

I radca

Samodzielne stanowisko
ds. koordynacji problematyki wyborów za granicą Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego Projektowane rozporządzenie jest częścią większej nowelizacji w zakresie dokumentowania znajomości języków obcych osób ubiegających się o stopień dyplomatyczny oraz przy dopuszczaniu do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Projektowana regulacja ma na celu wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na precyzyjne określenie poziomu biegłości w posługiwaniu się danym językiem obcym przez członków służby zagranicznej oraz kandydatów na członków służby zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych

Tomasz Śmiszek
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Spraw Osobowych

Minister Spraw Zagranicznych  
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Ustawa z dnia 25 czerwca  2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043), zmieniła brzmienie art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego, zawierającego delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych, do wydania rozporządzenia w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie postanowień art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego w zmienionym brzmieniu. Wykonanie postanowień art. 35 ust. 4 Kodeksu wyborczego, w brzmieniu nadanym ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodek wyborczy polega na określeniu wzoru oraz sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą, wzoru zawiadomienia i sposobu powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców w tych obwodach osobach stale zamieszkałych w kraju., a także wzoru  i sposobu  wydawania, ewidencjonowania i zabezpieczania przed sfałszowaniem zaświadczeń o prawie do głosowania wydawanych wyborcom wpisanym do spisu i zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński Zastępca Dyrektora Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043), doprecyzowała brzmienie art. 53 j § 4 Kodeksu wyborczego, zawierającego delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych do wydania rozporządzenia regulującego kwestię trybu przekazywania wyborcom pakietów wyborczych, odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Jednocześnie, ustawa ta zmieniła zasady przygotowywania kart do głosowania dla wyborców głosujących korespondencyjnie, nakładając na obwodowe komisje wyborcze obowiązek opieczętowania kart swoją pieczęcią. Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację ustawową zawartą w art. 53 j § 4 Kodeksu wyborczego w jej nowym brzmieniu i jednocześnie uwzględnia przywołane zmiany postanowień Kodeksu wyborczego wynikające z art. 53 g § 1 a. Projektowane rozporządzenie co do zasady powiela dotychczas przyjęte zasady dotyczące trybu przekazywania wyborcom pakietów wyborczych, odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą, uwzględniając jednak dodatkową czynność konsula przygotowującego pakiety wyborcze, polegającą na przekazaniu kart do głosowania przeznaczonych dla wyborców głosujących korespondencyjnie właściwej obwodowej komisji wyborczej, celem opieczętowania ich pieczęcią OKW. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą Obowiązek utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą wynika z przepisu art. 14 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Obowiązek wydania przez Ministra Spraw Zagranicznych rozporządzenia w tym zakresie wynika z § 2 ww. przepisu. Proponowane jest utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaspokojenia potrzeb obywateli polskich przebywających za granicą i zamierzających oddać swój głos w wyborach. Projekt przewiduje co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą na obszarze właściwości terytorialnej każdego konsula, właściwą do głosowania korespondencyjnego. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminu konsularnego W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) uchylony został art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.), zawierający upoważnienie do wydania obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie zakresu egzaminu konsularnego oraz sposobu jego przeprowadzania. Rozporządzenie to zostało zachowane w mocy przez nową ustawę do chwili wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy art. 8 Prawo konsularne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest realizacja obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo konsularne. Przyjęte w projekcie rozwiązania jedynie w wąskim zakresie powtarzają regulację zawartą w obowiązującym rozporządzeniu, gdyż materia w nim regulowana w dużej mierze objęta została zakresem regulacji ustawy – Prawo konsularne. Projekt reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu konsularnego, uwzględniające dotychczasową praktykę, oraz doprecyzowuje kwestie związane z organizacją szkolenia konsularnego. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
21. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) utraciła moc ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów, na podstawie której wydane zostało rozporządzenie w sprawie udzielania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej oraz trybu postępowania przy jej udzielaniu. Rozporządzenie to zostało zachowane w mocy przez nową ustawę do chwili wejścia w życie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 47 ustawy Prawo konsularne, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 47 ustawy – Prawo konsularne. Materia regulowana w obowiązującym obecnie rozporządzeniu w dużej mierze objęta została zakresem regulacji ustawy – Prawo konsularne. Projektowane rozporządzenie uzupełnia regulację ustawową, określając jedynie zagadnienia techniczne udzielania pomocy finansowej, takie jak wzory wniosków o udzielenie pomocy, określenie sposobu wpłaty oraz przeliczania na walutę, w której udzielana jest pomoc lub na złote polskie wartości udzielanej pomocy finansowej, sposobu spłaty pomocy finansowej udzielanej po złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia o zobowiązaniu się do jej zwrotu. Minister Spraw Zagranicznych Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny
Minister Spraw Zagranicznych  
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274), zawiera delegację ustawową dla Ministra Spraw Zagranicznych do wydania rozporządzenia określającego czynności konsularne podlegające opłatom oraz wysokość tych opłat (taryfa opłat konsularnych), a także kwestie techniczne związane m.in. z przeliczaniem opłat na walutę, w której jest ona pobierana oraz sposób pobierania tych opłat, jak również wnoszenia (i ewentualnego zwrotu) przedpłat na poczet wydatków ponoszonych przez konsula. Uregulowanie tych zagadnień jest istotne ze względu na fakt, iż dotyka interesantów polskich urzędów konsularnych, wnioskujących o wykonanie czynności konsularnej podlegającej opłacie, zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców. Przyjęte w projekcie rozwiązania jedynie w pewnym zakresie powielają regulację zawartą w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522), gdyż w dużej mierze materia związana z pobieraniem opłat konsularnych objęta została zakresem regulacji ustawy Prawo konsularne. Minister Spraw Zagranicznych Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny
Minister Spraw Zagranicznych  
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1884),  w wyniku której zmianie uległ dotychczasowy przepis upoważniający do wydania przedmiotowego aktu. Celem projektowanego aktu jest wypełnienie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy i zastąpienie rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (Dz. U. Nr 105, poz. 875). Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (sposób dokonywania wpisów i wykreśleń), szczegółowe rodzaje danych podlegających wpisowi do Rejestru oraz sposób prowadzenia dokumentacji rejestrowej. Ze względu na przeniesienie większości uregulowań dotychczas obowiązującego rozporządzenia do ustawy rozporządzenie ma charakter techniczny. Minister Spraw Zagranicznych

Marek Minarczuk
Radca-minister
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Minister Spraw Zagranicznych  
24. Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274), zgodnie z którym minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia: (1) państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości; (2) wykaz czynności, za których wykonanie opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat; a także (3) termin, do którego opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości. Rozporządzenie wprowadzając obniżone opłaty konsularne za niektóre czynności dla określonych grup interesantów w określonych państwach przyjmujących spowoduje jednoznaczne określenie sytuacji tych osób występujących o dokonanie czynności konsularnej, co jednocześnie usunie jakakolwiek uznaniowość w tym zakresie. Minister Spraw Zagranicznych

Jarosław Łasiński
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną Określenie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną ma na celu umożliwienie wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy w służbie zagranicznej, wprowadzenie dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno–konsularną zastąpić ma dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 15 lipca 2002 r. W stosunku do przepisów obecnie obowiązujących proponuje modyfikację w zakresie etapów konkursu, sposobu ustalania wyników konkursu oraz podmiotu podejmującego decyzję o przyjęciu na aplikację. Minister Spraw Zagranicznych

Agnieszka Fabryczewska-Chojnacka
Naczelnik
Wydziału Naboru
Biuro Spraw Osobowych

Minister Spraw Zagranicznych  
26. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych Minister Spraw Zagranicznych został zobligowany do określenia szczegółowego zakresu przedsięwzięć podejmowanych przez kierownika placówki zagranicznej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP w przypadku ich wprowadzenia w placówce zagranicznej lub wobec systemów informatycznych Ministra Spraw Zagranicznych Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz czynności, które powinien przeprowadzić kierownik placówki zagranicznej w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP. Minister Spraw Zagranicznych

Jacek Bazański

Dyrektor Inspektoratu Służby Zagranicznej
Adam Szczurko
Dyrektor Biura Informatyki i Telekomuniakcji

Minister Spraw Zagranicznych  
27.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

Projekt stanowi realizację nowego upoważnienia ustawowego wprowadzonego ustawą  z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753), zgodnie z którą obsługa Rady została powierzona ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Rozporządzenie określa organizację i tryb pracy Rady do Spraw Polaków na wschodzie oraz sposób wyłaniania przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania wydatków Rady, uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich terminowej realizacji.

Minister Spraw Zagranicznych

Zbigniew Ciosek
Radca ministra
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Minister Spraw Zagranicznych  
28. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego wprowadzonego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 753). Zgodnie z art. 22 znowelizowanej ustawy Minister Spraw Zagranicznych został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Proponuje się, aby wzory wprowadzane rozporządzeniem nie różniły się znacząco od obowiązujących obecnie. Do wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka zostały wprowadzone korekty i uściślenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę oraz podyktowane wieloletnim doświadczeniem służby konsularnej. Wzór Karty Polaka pozostanie niezmieniony.

Minister Spraw Zagranicznych

Zbigniew Ciosek
Radca ministra
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Minister Spraw Zagranicznych  
29. Projekt Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku Procedowany projekt rozporządzenia zastąpi obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych  z dnia  15 listopada 2011 r.  w sprawie formularza  wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 46). Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego wynikającego ze zmiany ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Proponuje się, aby nowy wzór wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji był zbliżony w swojej treści do dotychczas stosowanego formularza. W nowej wersji formularza dokonane zostały korekty i uściślenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę o repatriacji oraz podyktowane wieloletnim doświadczeniem służby konsularnej. Dzięki wprowadzeniu korekt  wniosek stanie się  dokumentem zapewniającym kompletność danych oraz informacji przedstawianych we wniosku.

Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zbigniew Ciosek Radca ministra Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Minister Spraw Zagranicznych  
30. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie rejestrów Kart Polaka W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka prowadzenie centralnego rejestru Karty Polaka zostało powierzone Ministrowi Spraw Zagranicznych. Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania jest także przekazanie Ministrowi Spraw Zagranicznych kompetencji do określenia szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów Kart Polaka oraz przetwarzania danych w nich zawartych. 

Projekt określa

- sposób prowadzenia rejestru złożonych wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa;

- sposób prowadzenia rejestru centralnego;

- sposób przetwarzania danych zawartych w rejestrze lokalnym i rejestrze centralnym;

- sposób przekazywania przez konsula i wojewodę, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o Karcie Polaka, danych do centralnego rejestru, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania danych.

Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zbigniew Ciosek
Naczelnik Wydziału
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Minister Spraw Zagranicznych  
31. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej Celem projektu jest doprecyzowanie regulacji prawnych stosowanych w przypadku przyjmowania przez członków służby zagranicznej upominków i świadczeń o podobnym charakterze, aby wyeliminować dowolność interpretacji i stosowania przepisów, a tym samym ograniczyć pojawianie się sytuacji wątpliwych lub etycznie niepożądanych. Projekt przewiduje podwyższenie do 100 euro wartości upominków i świadczeń, które mogą być przyjmowane przez członków służby zagranicznej w określonych w rozporządzeniu wypadkach. Ponadto wprowadza nowe zasady postępowania z upominkami, których wartość przekracza 100 euro. Minister Spraw Zagranicznych

Adam Pieczykolan
Inspektorat Służby Zagranicznej

Minister Spraw Zagranicznych  
32. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej Projektowane rozporządzenie zmierza do wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545).

Projektowane rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania pomocy finansowej udzielanej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) wzór wniosku o udzielenie takiej pomocy;

3) wzór oświadczenia o zobowiązaniu się przez osobę, której konsul udzielił pomocy finansowej do zwrotu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, którego jest obywatelem kwoty stanowiącej jej równowartość;

4) wzór wniosku do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej udzielonej przez konsula obywatelowi tego państwa;

5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w walucie euro.

Minister Spraw Zagranicznych

Beata Brzywczy
Zastępca Dyrektora
Departament Konsularny

Minister Spraw Zagranicznych  
33.     
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej
Potrzeba wydania aktu wynika z rozszerzenia sieci polskich placówek dyplomatycznych o reprezentację w krajach o szczególnie trudnych warunkach klimatycznych. Przewiduje się rozszerzenie obowiązującego obecnie Wykazu o 4 kraje, w których utworzone zostały polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, tj. Republikę Filipin, Republikę Panamy, Republikę Senegalu oraz Zjednoczoną Republikę Tanzanii. Minister Spraw Zagranicznych

Sylwia Toporowska-Krupa
Biuro Spraw Osobowych

Minister Spraw Zagranicznych  
34. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej Potrzeba nowelizacji wynika z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla stosowania którego w polskim porządku prawnym planuje się przyjęcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która uchylić ma obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostosowanie załączników do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do stanu prawnego, który zaistnieje z dniem 25 maja 2018 r. poprzez wprowadzenie odesłania do przepisów o ochronie danych osobowych. Minister Spraw Zagranicznych

Bartosz Grodecki Dyrektor Departamentu Konsularnego

Minister Spraw Zagranicznych  
35. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych
oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

Jednym z wymogów, których spełnienie jest niezbędne do ubiegania się o nadanie stopnia dyplomatycznego, określonym
w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 161, 476 oraz z 2018 r. poz. 138) jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych na poziomie C1.    W porównaniu do rozwiązań obowiązujących w służbie cywilnej oraz w systemach innych wysokorozwiniętych państw,  wymagania stawiane członkom polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego są wysokie, co może zniechęcać wielu kompetentnych członków służby zagranicznej do przystąpienia do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i ubieganie się o  nadanie im stopnia dyplomatycznego.

Proponuje się by za dokument potwierdzający znajomość języka obcego uznawać również dokument  potwierdzający znajomość języka na poziomie B2, jeżeli dana osoba posiada co najmniej jeden dokument potwierdzający znajomość innego języka na poziomie biegłości C1 albo C2. Ponadto rozszerza się katalog dokumentów potwierdzających znajomość języka, o takie jak: dyplomy i świadectwa dotyczące ukończonych studiów podyplomowych (przy ściśle określonych warunkach), matura zagraniczna, matura międzynarodowa, matura w szkołach dwujęzycznych oraz doktoratu napisanego i obronionego za granicą. Dodaje się nowe instytucje egzaminujące, w tym instytucje egzaminujące z języków niefigurujących
w dotychczasowym rozporządzeniu, takich jak bułgarski, chorwacki, czarnogórski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, kataloński, łotewski, niderlandzki, norweski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski.
 
Minister Spraw Zagranicznych

Monika Zdunkiewicz-Kwiatkowska Akademia Dyplomatyczna MSZ

Minister Spraw Zagranicznych  
36. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 29 maja 2017 r. Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Dostosowanie zarządzenia do zmienionych przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273 (zmiana art. 31 i art. 35 § 3)

Art. 31 ustawy Kodeks wyborczy nakłada obowiązek poinformowania konsula właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania za granicą osoby, o której mowa art. 28, art. 29 § 1, art. 30 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego, w przypadku dopisania jej do spisu wyborców w kraju. Powstanie konieczność wykreślenia tej osoby ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula, o ile osoba ta wcześniej wpisała się do takiego spisu. Proponuje się dodanie w projektowanym rozporządzeniu, do katalogu osób wykreślanych ze spisu wyborców sporządzanego przez konsula tych osób, o których konsul otrzyma stosowne zawiadomienie. Jednocześnie, w związku ze skreśleniem tej osoby ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu informacji, które znajdą się w rubryce „Uwagi” spisu wyborców o zapis odnoszący się do przyczyny wykreślenia osoby, o której mowa w art. 28, art. 29 § 1, art. 30 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego, w postaci: „zawiadomienie – art. 31 Kodeksu wyborczego”.

W wyniku wprowadzonej w Kodeksie wyborczym zmiany w art. 35 § 3 konsulowie mogą wydawać  zaświadczenia o prawie do głosowania wszystkim wyborcom, którzy zgłoszą się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula a w dniu głosowania będą przebywali w innym miejscu, w tym również obywatelom Unii Europejskiej nieposiadającym obywatelstwa polskiego. Zaświadczenie pozwala na dopisanie się do spisu wyborców w miejscu pobytu w dniu głosowania. Dotychczas konsulowie wydawali zaświadczenia jedynie wyborcom znajdującym się w sporządzanym przez nich spisie, posiadającym ważne polskie paszporty. W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie w ewidencji wydanych zaświadczeń i we wzorze zaświadczenia dodatkowych danych: nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwa, które ułatwią identyfikację obywateli UE nieposiadających polskiego obywatelstwa, a którym konsul będzie wydawał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zmiany w przepisach Kodeksu wyborczego wymagają również określenia nowego wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania wydawanego przez konsula.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
37.  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Proponowane jest utworzenie 201 obwodów głosowania za granicą w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
38.  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika z konieczności dodania do utworzonych już obwodów głosowania za granicą dwóch obwodów głosowania (z siedzibami komisji wyborczych w Palermo i Strasburgu). Wnioski o utworzenie dodatkowych obwodów wpłynęły już po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych, jednakże aby umożliwić jak największej ilości obywateli polskich zamieszkałych za granicą  udział w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego proponuje się utworzenie jeszcze dwóch dodatkowych obwodów. Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Proponowane jest utworzenie 201 obwodProponowane jest utworzenie dwóch dodatkowych obwodów, czyli w sumie 203 obwodów głosowania za granicą w celu zaspokojenia oczekiwań wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju..ów głosowania za granicą w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
39.  Projekt rozporządzenia w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania dotychczasowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1169) do zmian, które ma  wprowadzić ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Zasady wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju będą analogicznie do tych, które regulowały organizacje i tryb pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie. Zmianie ulegnie nazwa Rady oraz wprowadzona zostanie możliwość zapraszania na posiedzenia dyrektora departamentu MSZ wyznaczonego do obsługi Rady. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Nowotniak, I radca ds. prawnych,
Departament Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą
Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
40. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika przede wszystkim z:

- konieczności doprecyzowania zakresu czynności podejmowanych przez komisję prowadzącą postępowanie kwalifikacyjne, poszerzenia trybu pracy komisji o tryb obiegowy,

- ujednolicenia katalogu dokumentów składanych przez kandydatów i zasad ich oceny,

- poszerzenia zakresu konkursu, o zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i Unii Europejskiej,  

- poszerzenia możliwości przeprowadzania określonych etapów konkursu o wykorzystanie sprzętu informatycznego,

- poszerzenia możliwości składania przez kandydatów dokumentów  za  pośrednictwem internetu w nowej formule.

Istnieje również potrzeba uproszczenia treści i formy wniosku składanego przez przystępujących do konkursu.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające  się warunki pracy członków służby zagranicznej projekt przewiduje ponadto dostosowanie postępowania kwalifikacyjnego do aktualnych potrzeb urzędu obsługującego Ministra Spraw Zagranicznych, przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych.   

W celu ułatwienia dostępności potencjalnym kandydatom do konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną poszerzono możliwości składania i przekazywania dokumentów w formie online. Forma i treść dokumentów wymaganych od kandydatów zostały również uporządkowane i  uproszczone. Poszerzono zakres konkursu o sprawdzanie wiedzy z prawa administracyjnego i Unii Europejskiej.  

Poszerzono możliwość przeprowadzania określonych sprawdzianów w formule online.

Uporządkowano i doprecyzowano czynności podejmowane przez komisję oraz wprowadzono dodatkowy tryb obiegowy.  

Wprowadzono zasadę, aby potrzeby służby zagranicznej były jednym z kryteriów oceny potencjalnych kandydatów co do ich przydatności i predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
41. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika przede wszystkim z:

-uwzględnienia uzasadnionych potrzeb interesantów rezydujących poza państwem przyjmującym, w którym znajduje się siedziba urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, którzy są zainteresowani wykonaniem na ich rzecz czynności konsularnej;

-konieczności zrewidowania postanowień dotyczących sposobu przeliczania opłaty konsularnych określonych w taryfie opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia, na walutę, w której opłaty są pobierane;

-konieczności zmiany brzmienia pozycji 2.05, 5.02 oraz 6.10, w tym zwiększenia opłaty konsularnej za wykonanie czynność określonej w pozycji 6.10.

Nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu dokonanie zmian w zakresie:

-zapewnienia możliwości wnoszenia opłat konsularnych za wszystkie czynności konsularne na rachunek bankowy MSZ przez osoby fizyczne lub inne podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę poza państwem, w którym znajduje się siedziba urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego, w sytuacji braku możliwości uiszczenia opłaty konsularnej lub przedpłaty na poczet wydatków w sposób, o którym mowa w § 5 rozporządzenia. (tj. do kasy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego w gotówce lub czekach potwierdzonych przez bank, przelewem lub w inny sposób na rachunek bankowy urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego);

-rozszerzenia możliwości przesłania dokumentów wydobytych przez konsula na wniosek obywatela polskiego do wskazanego przez niego państwa, a nie tylko do RP;

-wprowadzenia regulacji przewidującej obowiązek konsula do corocznego przeliczania opłat konsularnych określonych w taryfie opłat konsularnych, dalej: TOK, stanowiącej załącznik rozporządzenia, w przypadku, gdy są one pobierane w innej walucie niż euro;

-wskazania na możliwość przeliczenia opłat konsularnych na walutę, w której będą przyjmowane według kursu referencyjnego ogłaszanego przez bank centralny państwa przyjmującego albo inny powszechnie stosowany kurs referencyjny waluty, w przypadkach gdy niemożliwym byłoby zastosowanie kursy referencyjnego Europejskiego Banku Centralnego;

-doprecyzowania poprzez wskazanie, że konsul przelicza opłaty konsularne według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca;

-dokonanie poprawki oczywistej omyłki pisarskiej w brzmieniu poz. 2.05. taryfy opłat konsularnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia, w której powinna być mowa o art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, zamiast o art. 9 ust. 2 tejże ustawy;

-dokonanie zmiany brzmienia poz. 6.10 poprzez wyłączenie z zakresu dokumentów o treściach powtarzalnych dokumentów stanu cywilnego, co wynika z doświadczeń konsulów, którzy wskazują, że w wielu państwach dokumenty te nie mają ujednoliconego wzoru, a niekiedy przyjmują postać opisową;

-wprowadzenia rozróżnienia w wysokości opłat wnoszonych z tytułu wykonania czynności określonych w poz. 6.09 i 6.10 (TOK) poprzez podniesienie opłaty za sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z 30 euro na 50 euro.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
42. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestrów Kart Polaka Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z potrzeby dostosowania brzmienia § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 2475) do nowego brzmienia art. 19a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095) nadanego ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. poz. 1095). W celu dostosowania brzmienia do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka w § 5 zmienia się odwołanie do art. 19a ust. 1 ustawy o Karcie Polaka na odwołanie do art. 19a ust. 2 ustawy o Karcie Polaka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
43. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r. (Dz.U. poz.1506), zachodzi potrzeba utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Obwody te, zgodnie z art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, określając liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Proponowane jest utworzenie 318 obwodów głosowania za granicą w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
44. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności usunięcia błędów pisarskich w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz.1767). Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
45. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237) wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U z 2018 r., poz. 2141, z późn. zm., dalej „Prawo konsularne”) ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687). Dodatkowo nowelizacja konieczna jest ze względu na nowelizację rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L nr 188 z 12.07.19, str. 25), w zakresie podniesienia opłaty za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy Schengen z 60 do 80 euro.

Dodanie w art. 62 ust. 3 ustawy Prawo konsularne nowej czynności konsularnej, polegającej na wydawaniu przez konsula odpłatnie uwierzytelnionych odpisów lub kopii z akt sprawy, wiąże się z koniecznością ustalenia wysokości opłaty konsularnej w taryfie opłat konsularnych. W ramach wprowadzanych zmian w taryfie opłat konsularnych, określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych, nastąpi dodanie nowej pozycji 5.05, która określi opłatę konsularną w wysokości 30 euro za wykonanie czynności „Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy”.

Jednocześnie celowym jest podniesie opłat konsularnych do wysokości 80 euro za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen. Nowelizacja rozporządzenia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy ma być stosowana z dniem 2 lutego 2020 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  

46.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminu konsularnego

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminu konsularnego wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy –  Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687), w tym określenie:

1) trybu i sposobu przeprowadzania szkolenia przedwyjazdowego w sposób analogicznych do trybu i sposoby przeprowadzania szkolenia przedegzaminacyjnego;

2) trybu zwalniania z odbywania szkolenia przedwyjazdowego i przedegzaminacyjnego.

Projekt zakłada również rozszerzenie składu osobowego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin konsularny

oraz doprecyzowanie podziału zadań związanych z przeprowadzaniem części pisemnej i ustnej egzaminu przez poszczególne składy komisji oraz komisję egzaminacyjną działającą kolegialnie.
Minister Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych  
47.  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej 

Wydanie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U z 2018 r. poz. 2141, z poźn. zm.) ustawą nowelizującą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687). 

W ramach nowelizacji ustawy Prawo konsularne, w zakresie udzielanej przez konsula pomocy konsularnej dodano w art. 40a nowelizowanej ustawy nową czynność konsularną polegającą na przekazywaniu przez konsula obywatelowi polskiemu przebywającemu w okręgu konsularnym, w szczególności aresztowanemu lub odbywającemu karę pozbawienia wolności  kwot wpłaconych przez osoby trzecie na zabezpieczenie podstawowych potrzeb tego obywatela. 
W art. 40a ust. 2 określony został również konieczny do uregulowania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych zakres przepisów wykonawczych, niezbędnych do wykonywania ww. czynności – co stanowi delegację ustawową do wydania przedmiotowego aktu.  
 

W ramach projektowanego rozporządzenia, określony zostanie: 

1) sposób przekazania przez konsula kwoty stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią; 
2) sposób przeliczania równowartości kwoty, która ma być przekazana; 
3) wzór potwierdzenia przekazania kwoty stanowiącej równowartość kwoty wpłaconej przez osobę trzecią.
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
48. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L nr 188 z 12.07.19, str. 25).  opłata konsularna (wizowa) za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen będzie wynosić 80 euro w stosunku do obecnie obowiązującej opłaty w wysokości 60 euro. Obowiązujące od dnia 2 lutego 2020 r. postanowienia Wspólnotowego Kodeksu Wizowego umożliwiają Państwom Członkowskim podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zniesienia opłaty wizowej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen dla określonych kategorii wnioskodawców. Nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu dokonanie zmian w zakresie obniżenia opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę Schengen do stawki zerowej, względem wnioskodawców posiadających obywatelstwo Republiki Białorusi w następujących kategoriach –  dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 18 oraz osób w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne. Minister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych  
49. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej związana jest z wejściem w życie w dniu 04 listopada 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687). Zgodnie z art. 3 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 zmienianej ustawy tracą moc obowiązującą po okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Upoważnienie do wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 47 ustawy – Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195).   Projekt nowego rozporządzenia pod względem merytorycznym zasadniczo nie różni się od aktualnie obowiązującego. Zmianie uległa redakcja niektórych przepisów w sposób analogiczny jak to ma miejsce w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania w ramach pomocy konsularnej kwoty pieniężnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 33). Ponadto drobne zmiany wprowadzone zostały we wzorach wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych  
50. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów, m.in. Prezydenta RP  tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Proponowane jest utworzenie 103 obwodów głosowania za granicą w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach Prezydenta RP, a przebywających poza granicami kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
51. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przesyłek  w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z art. 9 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Projekt rozporządzenia określa tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego, z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności uwarunkowań organizacyjnych w poszczególnych obwodach głosowania za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Projekt został wycofany z uwagi na to, że ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827), stanowiąca podstawę wydania rozporządzenia, została uchylona z dniem 2 czerwca 2020 r.
52. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827) Projekt rozporządzenia określa sposób postępowania, w obwodach głosowania utworzonych za granicą z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej obwodowej komisji wyborczej, sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na karty do głosowania oraz z kopertami zwrotnymi, które zawierają nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu przez wyborcę głosu na karcie do głosowania.   Minister Spraw Zagranicznych  Piotr Wawrzyk,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych  Projekt został wycofany z uwagi na to, że ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827), stanowiąca podstawę wydania rozporządzenia, została uchylona z dniem 2 czerwca 2020 r.
53. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przesyłek  w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U.  poz. 797) Projekt rozporządzenia określa tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego, z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności uwarunkowań organizacyjnych w poszczególnych obwodach głosowania za granicą, w tym panujących w danym państwie warunków związanych z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
54. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979)  Projektowane rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych tak, aby zapewnić sprawność i rzetelność postępowania wobec osób głosujących korespondencyjnie za granicą. Rozporządzenie nakłada na konsula m.in. obowiązek prowadzenia wykazu odrębnie dla każdej komisji wyborczej, właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego. Przyjęte rozwiązanie pozwala na stworzenie klarownej i kompleksowej regulacji postępowania konsula związanego z dostarczaniem do wyborców głosujących za granic przeznaczonych dla nich pakietów wyborczych. Minister Spraw Zagranicznych  Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych   
55. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z przepisu art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zgodnie z którym w celu przeprowadzenia wyborów, m.in. Prezydenta RP  tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Art. 2 ust. 3 i 4 z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979) nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek wskazania w rozporządzeniu obwodów głosowania, w których przeprowadza się również głosowanie korespondencyjne oraz dopuszcza wskazanie obwodów, w których przeprowadza się wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Proponowane jest utworzenie 169 obwodów głosowania za granicą w celu zaspokojenia potrzeb wyborców zamierzających oddać swój głos w wyborach Prezydenta RP, a przebywających poza granicami kraju. Minister Spraw Zagranicznych 

Piotr Wawrzyk,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych   
56. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności naprawienia oczywistej omyłki polegającej na wysyłaniu do wyborców ujętych w spisach sporządzonych dla trzech obwodów głosowania w Berlinie pakietów wyborczych z kopertą zwrotną, na której wydrukowano niewłaściwy numer obwodu głosowania oraz z kartą do głosowania ostemplowaną pieczęcią obwodowej komisji wyborczej z niewłaściwym numerem. Proponowane jest dokonanie zmiany numeracji trzech obwodów głosowania, co usankcjonuje oznaczenia w pakietach wyborczych wysłanych do wyborców ujętych w spisach w tych trzech obwodach głosowania. Minister Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych  
57. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Potrzeba wydania rozporządzenia wynika ze zmiany sytuacji epidemicznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Państwie Kuwejt, co uzasadnia utworzenie dwóch nowych obwodów głosowania, po jednym w każdym z tych państw. Proponowane jest dodanie obwodu głosowania nr 170 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Kuwejcie oraz 171 w Dubaju. Minister Spraw Zagranicznych  Piotr Wawrzyk,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Minister Spraw Zagranicznych   
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 16:18 Natalia Kubik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Natalia Kubik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz prac legislacyjnych 20.0 06.07.2020 10:12 Ewa Łukasik
Wykaz prac legislacyjnych 19.0 23.06.2020 14:10 Michał Kapuściński
Wykaz prac legislacyjnych 18.0 23.06.2020 14:09 Michał Kapuściński
Wykaz prac legislacyjnych 17.0 08.06.2020 15:14 Michał Kapuściński
Wykaz prac legislacyjnych 16.0 05.06.2020 11:44 Michał Kapuściński
Wykaz prac legislacyjnych 15.0 03.06.2020 09:47 Bartosz Duda
Wykaz prac legislacyjnych 14.0 03.06.2020 09:07 Bartosz Duda
Wykaz prac legislacyjnych 13.0 11.05.2020 09:09 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 12.0 11.05.2020 09:07 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 11.0 10.04.2020 15:41 Kornel Konarewicz
Wykaz prac legislacyjnych 10.0 19.02.2020 15:27 Kornel Konarewicz
Wykaz prac legislacyjnych 9.0 27.01.2020 12:15 Kamil Zych
Wykaz prac legislacyjnych 8.0 27.01.2020 12:11 Kamil Zych
Wykaz prac legislacyjnych 7.0 22.10.2019 16:45 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 6.0 09.10.2019 11:37 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 5.0 02.10.2019 09:10 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 4.0 26.09.2019 16:09 Ewa Łukasik
Wykaz prac legislacyjnych 3.0 05.09.2019 11:46 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 2.1 14.06.2019 14:11 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 2.0 24.05.2019 13:56 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.9 24.05.2019 12:36 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.8 24.05.2019 12:33 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.7 22.05.2019 09:26 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.6 21.05.2019 11:58 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.5 20.05.2019 12:22 Ewa Łukasik
Wykaz prac legislacyjnych 1.4 07.05.2019 11:14 Ewa Łukasik
Wykaz prac legislacyjnych 1.3 29.03.2019 16:06 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.2 11.03.2019 13:22 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.1 11.03.2019 13:20 Bartosz Kempiński
Wykaz prac legislacyjnych 1.0 14.12.2018 16:18 Natalia Kubik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP