W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Doskonała Nauka

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 8.00 uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Ministra pn. „Doskonała nauka II”. Informacje o programie dostępne są w zakładce „Doskonała nauka II”.

Z dniem ogłoszenia programu „Doskonała nauka II” zamknięty zostaje nabór wniosków składanych w trybie wynikającym z cz. IV ust. 3 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków (z późn. zm.).

Status:

Program zakończony

Podstawa prawna:

 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków;
 • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe,
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Dla kogo:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł
  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka” oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków i Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pytania.SONDA@mein.gov.pl.

Informacje w sprawie zmian warunków umowy dokonywanych w drodze aneksu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, tel.: (22) 52 92 354.

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie i przyznaniu środków finansowych.

Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała Nauka” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”
Doskonała Nauka wskazówki dla Beneficjentów
20210401​_Doskonała​_Nauka​_wskazowki​_dla​_beneficjentów.pdf 0.39MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka" - moduł: wsparcie monografii naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_DN​_M.pdf 0.19MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka" - moduł: wsparcie konferencji naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_DN​_K.pdf 0.34MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Doskonała nauka" - moduł: wsparcie monografii naukowych - konkurs II
20211116​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Doskonała​_nauka​_-​_moduł​_wsparcie​_monografii​_naukowych.pdf 0.54MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Doskonała nauka" - moduł: wsparcie konferencji naukowych - konkurs II
20211116​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Doskonała​_nauka​_-​_moduł​_wsparcie​_konferencji​_naukowych.pdf 0.66MB
Wzór umowy do programu „Doskonała Nauka”
20221017​_Wzór​_umowy​_Doskonała-nauka​_KONKURS​_III.docx 0.07MB
Wzór aneksu do programu „Doskonała Nauka” - Konkurs III
20221222​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Doskonała​_Nauka​_Konkurs​_III-​_do​_składania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.docx 0.02MB
WZÓR ANEKSU Doskonała Nauka Wsparcie Monografii Naukowych - do składania w wersji elektronicznej przez ePUAP
20220620​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Doskonała​_Nauka​_Wsparcie​_Monografii​_Naukowych​_-​_do​_składania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP​_(3).docm 0.02MB
WZÓR ANEKSU Doskonała Nauka Wsparcie Konferencji Naukowych - do składania w wersji elektronicznej przez ePUAP
20220620​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Doskonała​_Nauka​_Wsparcie​_Konferencji​_Naukowych​_-​_do​_składania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP​_(6).doc 0.05MB
Logotyp Doskonała Nauka
20221020​_Logotyp​_Doskonała​_Nauka.zip 0.42MB

Rozstrzygnięcie konkursu III w ramach programu Doskonała nauka

Materiały

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Doskonała nauka" - moduł: wsparcie konferencji naukowych - III edycja
20220926​_wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Doskonała​_nauka​_moduł​_wsparcie​_konferencji​_naukowych.pdf 0.61MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu "Doskonała nauka" - moduł wsparcie monografii naukowych - III edycja
20220926​_Wnioski​_zakwalifikowane​_do​_finansowania​_w​_ramach​_programu​_Doskonała​_nauka​_-​_moduł​_wsparcie​_monografii​_naukowych​_-​_III​_edycja.pdf 0.41MB
{"register":{"columns":[]}}