W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022

01.04.2022

432 studentów otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 944 wnioski w tej sprawie. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Grafika na granatowym tle z napisem Laureaci stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Rektorzy przedstawili ministrowi 944 wnioski o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zespół liczył 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

Zasady przyznawania stypendiów 

Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków. Zastosował także nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, które wynika z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. Zespół ustalił, że w danej dyscyplinie naukowej przyznaje się nie więcej niż 18 stypendiów, co oznacza, że studenci konkurują ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie w ramach całej dziedziny. Taki sposób wyłaniania kandydatów do stypendium ma na celu zapewnienie studentom równego dostępu do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której studiują. 

W wytycznych dotyczących oceny wniosków został wprowadzony dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Polega on na tym, że w przypadku wystąpienia niewykorzystanych miejsc w rankingu danej dyscypliny, mogą być one przeznaczone dla kandydatów z innych dyscyplin naukowych zaliczanych do tej samej dziedziny nauk.

Stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (46 z 47) dyscypliny naukowe i artystyczne.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów – statystyki 

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 432 stypendiów, z tego:

  • 372 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
  • 22 stypendiów za osiągniecia sportowe;
  • 20 stypendiów za osiągniecia artystyczne;
  • 18 stypendiów za osiągniecia mieszane (naukowo-artystyczne lub -sportowe).

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Jagielloński – 51, Uniwersytet Warszawski ‒ 40, Politechnikę Śląską – 28, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 26, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 23 oraz Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Rzeszowski – 17.

Wypłaty stypendiów

 Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. Łącznie w roku akademickim 2021/2022 na stypendia Minister przeznaczy ponad 7 mln zł.  
Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. Szczegółowa punktacja wniosków zostanie udostępniona w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022.

 

{"register":{"columns":[]}}