W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Legia Akademicka

Szczegóły dotyczące realizacji zadania w ramach V edycji projektu pn. Legia Akademicka

Piąta edycja projektu pn. Legia Akademicka realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 22 stycznia 2021 r. porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Podstawa prawna realizacji projektu

Projekt pn. Legia Akademicka realizowany jest na podstawie zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630).

Podstawowe zasady dotyczące projektu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy.

Do projektu przystąpić będzie mógł student  (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2022 r.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach dwóch modułów merytorycznych:

 1. podstawowy – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin;
 2. podoficerski –  13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

W celu realizacji zajęć z zakresu części teoretycznej projektu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zgodnie z założeniami zajęcia realizowane będą w okresie od stycznia do maja 2022 roku w grupach co najmniej 20 osobowych, w wymiarze 15 godzin na grupę realizującą moduł podstawowy oraz 15 godzin na grupę realizującą moduł podoficerski.

Dopuszcza się organizację zajęć w jednej niepełnej grupie dla każdego z modułów tj. podstawowego i podoficerskiego - minimum 15 osobowej, w przypadku w którym liczba studentów zgłoszonych do udziału w szkoleniach nie pozwala na utworzenie pełnej 20 osobowej grupy. Jednakże w przypadku, w którym liczba studentów nie pozwala na utworzenie niepełnej grupy – minimum 15 osobowej, pozostali zgłoszeni studenci powinni zostać równomiernie przypisani do utworzonych na Uczelni pozostałych pełnych grup co najmniej 20 osobowych.

Zastrzega się, że jeden student może zostać przypisany tylko i wyłącznie do jednej grupy realizującej szkolenie w zakresie danego modułu tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego. Student, który został przypisany do grupy szkoleniowej realizującej moduł podstawowy po jego ukończeniu oraz zdaniu egzaminu, może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach  modułu podoficerskiego. Student, który złożył przysięgę wojskową i jest szeregowym rezerwy może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach  modułu podoficerskiego.

Student na etapie składania deklaracji dotyczącej chęci udziału w szkoleniu zaznacza, czy jest zainteresowany realizacją szkoleń tylko w ramach modułu podstawowego, czy jest zainteresowany realizacją szkoleń w ramach modułu podstawowego i podoficerskiego.

Obowiązki uczelni w ramach projektu Legia Akademicka

W ramach projektu uczelnia będzie zobowiązana do:

 1. ealizacji zajęć teoretycznych  kończących się egzaminem w module podstawowym i podoficerskim, dla każdego modułu oddzielnie,
 2. przesłania informacji do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” o wykładowcach realizujących zajęcia teoretyczne w module podstawowym i podoficerskim do dnia 30 listopada 2021 r. na adres e-mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl,
 3. prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 4. prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 5. wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 6. w terminie do dnia 30 maja 2022 r., przesłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 7. wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:
  • organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia (w załączeniu),
  • pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,
  • udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka" organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,
  • współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przeslania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,
  • udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 8. Udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,
 9. Umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.

Sposób finansowania projektu Legia Akademicka

Na realizację V edycji projektu w roku 2022 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Maksymalny koszt organizacji i przeprowadzenia zajęć dla jednej grupy studentów (15 godzin) wynosi 5 300,00 zł (bez względu na realizowany w ramach grupy moduł), w tym maksymalnie 3 975,00 zł koszty bezpośrednie (wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia) oraz maksymalnie 25% kosztów pośrednich naliczanych procentowo od maksymalnej kwoty dotacji przewidzianej na realizację zajęć w jednej grupie (5 300,00 zł)  tj. maksymalnie 1 325,00 zł. Łączna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby utworzonych grup oraz maksymalnego kosztu organizacji szkoleń dla jednej grupy (liczba grup x 5 300,00 = łączna maksymalna kwota dotacji).

Kryteria wyboru uczelni, którym zostanie zlecone zadanie w ramach projektu

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym:

 • uczelnie publiczne,
 • uczelnie niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2020/2021 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Docelowo planuje się zlecenie realizacji zadania w ramach projektu około 50 uczelniom.

Głównym kryterium wyboru będzie liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej uczelni oraz liczba utworzonych grup zarówno w zakresie modułu podstawowego, jak i podoficerskiego.

Dodatkowo przy wyborze uczelni do realizacji zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni.

Zastrzega się, że Minister Edukacji i Nauki w określonych przypadka może zlecić realizację zadania w ramach projektu pn. Legia Akademicka wybranej przez Ministra uczelni publicznej i niepublicznej, w tym uczelni nadzorowanej przez innego Ministra po uprzednim zasięgnięciu opinii Ministra nadzorującego uczelnię.

Przekazanie przez uczelnię zgłoszenia do Ministra nie skutkuje obowiązkiem po stronie Ministra zlecenia uczelni do realizacji zadania w ramach projektu.

Dodatkowo w celu prawidłowej realizacji zajęć w części teoretycznej projektu Minister Obrony Narodowej przygotował w dniach 12 i 13 stycznia 2022 roku szkolenie dedykowane koordynatorom z uczelni poświęcone przygotowaniu i realizacji szkolenia zdalnego z wykorzystaniem Platformy E-learningowej Legia Akademicka. Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Centrum Informatyki w Krakowie.

Udział w szkoleniu mogą zgłosić uczelnie, które złożyły do MEiN Formularz zgłoszeniowy, natomiast udział w szkoleniu nie gwarantuje otrzymania zlecenia na realizację zadania przez Ministra Edukacji i Nauki.

Jednocześnie, zapraszamy Państwa do podjęcia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych dedykowanych Legii Akademickiej. W załączeniu przekazuję do wykorzystania materiały informacyjne dotyczące projektu oraz link do strony internetowej.

Termin składania zgłoszeń w ramach projektu

Zgłoszenia do udziału w projekcie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 20 listopada 2021 r., na załączonym formularzu w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka V edycja” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Harmonogram realizacji projektu

 • do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do końca stycznia 2022 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • od stycznia 2022 r.  do 30 maja 2022 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 30 czerwca 2022 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

W związku z potrzebą aktualizacji dużej ilości formularzy zgłoszeniowych przesłanych przez uczelnie, wyłonienie uczelni, którym zostanie zlecona realizacja zadania w ramach projektu pn. „Legia Akademicka” nastąpi do końca stycznia 2022 r.

Pytania dotyczące projektu

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące realizacji projektu pn. Legia Akademicka na podstawie zadania zleconego  Ministra Edukacji i Nauki, w tym organizacji zajęć teoretycznych proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Pytania i inne kwestie dotyczące realizacji merytorycznej oraz wsparcia w realizacji części teoretycznej i realizacji części praktycznej edukacji wojskowej w ramach Programu Legii Akademickiej proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl.

Materiały

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/
Informacja w serwisie Facebook
Formularz zgłoszeniowy i kosztorys
20211118​_Formularz​_zgłoszeniowy​_i​_kosztorys​_-​_LA​_V​_edycja.docx 0.02MB
Załączniki do decyzji nr 122
20211108​_załączniki​_do​_decyzji​_nr​_122.pdf 0.49MB
Program podstawowy
20211108​_Program​_podstawowy.pdf 8.85MB
Program podoficerski
20211108​_Program​_podoficerski.pdf 8.34MB
{"register":{"columns":[]}}