W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2023)

10.05.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 • Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uczelnie,
 • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców (do zgłoszenia podmioty te załączają oświadczenie potwierdzające podstawę prawną funkcjonowania, zasięg działania, a w przypadku stowarzyszenia naukowego – także prowadzenie działalności naukowej).

Członkiem Komisji może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być:

członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Biorąc pod uwagę określone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zróżnicowane i odpowiedzialne zadania Komisji, uprzejmie prosimy o przedstawienie kandydatur osób, które będą mogły w pełni zaangażować się w realizację zadań,

od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w zakresie zapewniania jakości kształcenia ze wskazaniem okresu doświadczenia i pełnionej funkcji (np. w krajowych lub międzynarodowych instytucjach akredytacyjnych zapewniających jakość kształcenia lub w środowiskowych komisjach akredytacyjnych, we wdrażaniu systemów zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, w zakresie opracowywania programów studiów),
 • osiągnięć naukowych lub artystycznych oraz dydaktycznych – należy wskazać najważniejsze osiągnięcia (nie więcej niż 5) w ostatnich 10 latach (np. prowadzone badania naukowe, liczbę wypromowanych licencjatów, magistrów, doktorów oraz pełnione funkcje wraz ze wskazaniem okresu sprawowania tych funkcji, autorstwo podręczników, sukcesy studentów, wdrażanie nowych metod dydaktycznych),
 • doświadczenia w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelniach zagranicznych (nazwa uczelni, okres doświadczenia, prowadzone zajęcia),
 • dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów, 
 • znajomości przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego, kryteriów i standardów stosowanych przy ocenie jakości kształcenia, jak też standardów ESG2015.

Prosimy o zapoznanie się z zadaniami Komisji oraz trybem pracy Komisji.

Zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, spełniających wskazane wyżej warunki, prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 • za pośrednictwem poczty na adres: Departament Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
 • albo w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • pismo podmiotu zgłaszającego wraz z uzasadnieniem przedstawionej kandydatury/przedstawionych kandydatur,
 • wypełnioną i podpisaną przez kandydata na członka Komisji kartę informacyjną (również w wersji edytowalnej w formacie Word; w przypadku przesyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną należy załączyć wersję edytowalną karty na informatycznym nośniku danych),
 • załącznik nr 1 – oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do objęcia funkcji członka Komisji,
 • załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie na członka Komisji,
 • załącznik nr 3 – oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku zgłoszenia przesyłanego w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą karta informacyjna o kandydacie oraz załączniki nr 1-3 muszą być podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kandydata albo muszą zostać załączone w postaci skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanych podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), nie podlega rozpatrzeniu.

Dokumenty do pobrania:

Materiały

Karta informacyjna
20190510​_Karta​_informacyjna​_dot​_kandydata​_PKA.docx 0.02MB
Załącznik nr 1
20190510​_Zał​_nr​_1​_-​_oświadczenie​_-​_ustawa​_PSWN.pdf 0.24MB
Załącznik nr 2
20190510​_Zał​_nr​_2​_-​_oświadczenie​_-​_zgoda​_na​_kandydowanie​_PKA.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3
20190510​_Zał​_nr​_3​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych.pdf 0.27MB
Klauzula informacyjna dla osób, które samodzielnie podały swoje dane osobowe
20190510​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_osób​_które​_samodz​_podały​_swoje​_dane​_osobowe.pdf 0.28MB
Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe zostały przekazane przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacje działające na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki
20190510​_Klauzula​_informacyjna​_dla​_osób​_których​_dane​_osobowe​_zostały​_przekazane​_przez​_podmioty​_syst​_szk​_wyższ​_i​_nauki.pdf 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}