W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2020/2021

22.02.2021

Do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą określoną w:

  • art. 359 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Komisję Ewaluacji Nauki, Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych.

Wnioski zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Przy ocenie danego osiągnięcia członkowie Zespołu kierowali się kryteriami określonymi w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił również wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków (do pobrania poniżej).

Ocena wniosków miała charakter porównawczy. Ocena punktowa wniosku zawierającego osiągnięcia naukowe była odnoszona do wniosków innych studentów w ramach danej dziedziny. Porównywalność punktacji w różnych dziedzinach została zapewniona poprzez zastosowanie przeliczenia punktacji wniosków w ramach poszczególnych dziedzin według jednakowej skali (od 0 do 50 pkt). Każdy wniosek zawierający osiągnięcia naukowe był przeliczany proporcjonalnie do 50 punktów względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia w danej dziedzinie. Analogicznie, każdy wniosek zawierający osiągnięcia artystyczne lub sportowe był przeliczany proporcjonalnie do 50 punktów względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów odpowiednio za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt na 50 pkt.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym. Przed wypłaceniem stypendium uczelnia zweryfikuje, czy w dacie wydania decyzji dany student spełniał warunki otrzymania stypendium, o których mowa w art. 93 ust. 1–3 ww. ustawy. Osoba, która otrzymała stypendium ministra powinna złożyć odpowiednie oświadczenie w tej kwestii.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania albo odmowy przyznania stypendium ministra zostaną doręczone studentom i uczelniom drogą pocztową na adres korespondencyjny podany we wniosku. 

Po wysłaniu decyzji, redaktorom wniosków w systemie ZSUN/OSF (po zalogowaniu się na konto) zostanie udostępniona szczegółowa punktacja wraz z uzasadnieniem. 

Do postępowań w sprawach stypendiów ministra stosowane są przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 10, art. 35–37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a–96n.
 

Materiały

Lista stypendystów MEiN 2020-2021
Lista​_stypendystów​_MEiN​_2020-2021.pdf 0.62MB
Wytyczne oceny wniosków studentów 2020-2021
Wytyczne​_oceny​_wniosków​_studentów​_2020-2021.pdf 0.87MB
{"register":{"columns":[]}}