W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kto?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kryteria:

Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Procedura:

Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski, a jeżeli samorząd uczniowski nie został utworzony - przez komisję, w skład której wchodzi od 3 do 5 uczniów wybranych przez ogół uczniów danej szkoły.

Wnioski przedstawia się radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
 • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Rada szkoły (lub rada pedagogiczna) zatwierdza kandydata do stypendium.  

Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Kurator oświaty sprawdza zgodność wniosków z warunkami określonymi w art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i po sporządzeniu listy zbiorczej – przedstawia za pośrednictwem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

W latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, stypendium może być przyznane dwóm uczniom danej szkoły spełniającym ustawowe warunki.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium określona jest w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.1615) i wynosi 3 000 zł.

Stypendium wypłaca wojewoda w dwóch ratach: do dnia 30 listopada i do dnia 30 kwietnia.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Kto?

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.

Kryteria:

Uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),
 • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Procedura:

Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
 • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Kurator oświaty, w terminie do dnia 30 lipca każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski o przyznanie stypendium. Do każdego wniosku kurator oświaty dołącza swoją opinię.

Stypendium przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium, nie jest określona w przepisach oświatowych. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronie internetowej ministerstwa - liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium, w każdym roku szkolnym.

Od 2011 roku wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Kto?

Uczeń, każdego typu szkoły z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

Kryteria:

 1. Uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
  Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
 2. Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Procedura:

Wniosek o przyznanie stypendium, składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych - słuchacz, do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Kto?

Uczeń szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który ukończył pierwszy rok nauki w danym typie szkoły artystycznej.

Kryteria:

Uczeń, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczeń – laureat międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.

Procedura:

Dyrektor szkoły, przedstawia wniosek o przyznanie stypendium - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie:

 • do dnia 15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 15 września - w przypadku uczniów pozostałych klas.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
 • informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium nie jest określona w przepisach. Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, ogłasza na stronach internetowych ministerstwa, liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jednorazowo, w terminach:

 • uczniom klas programowo najwyższych - nie później niż do dnia 31 sierpnia;
 • uczniom pozostałych klas - nie później niż do dnia 31 grudnia.

Sposób wypłaty stypendiów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium jest wypłacane w inny sposób.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.04.2021 18:46 Piotr Zieliński
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 14:44 administrator gov.pl