W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dla osób ubiegających się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

19.11.2018

I.  Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która spełnia warunki określone
w art. 9g ust. 11a ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

2) jest nauczycielem dyplomowanym;

3) przepracowała po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego co najmniej 3 lata
i w tym czasie ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na ekspertów organizowane przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, lub publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

Uwaga

Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa powyżej nie dotyczy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki zatrudnionych w szkole wyższej, kształcących nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienianych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4) posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej;

5) spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;
 • jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ustawy - Karta Nauczyciela;
 • jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej;

6) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy - Karta Nauczyciela, tj.:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną;

8) uzyskała rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez:

 • instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz;
 • albo nauczycielski związek zawodowy.

II. Wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu;

6) adres poczty elektronicznej.

Podpisany wniosek należy kierować na adres:

Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

III. Do wniosku o wpisanie na listę ekspertów należy dołączyć:

  1. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach zawodowych).
  2. Poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z uzasadnieniem.
  3. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust.11a pkt 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela (dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 10- letniego stażu pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej albo artystycznej, bądź zaświadczenie z miejsca pracy)
  4. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów.
  5. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające spełnienie jednego z warunków,
   o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy- Karta Nauczyciela ( kandydat na eksperta jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, jest nauczycielem zatrudnionym w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej, jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej) lub bądź zaświadczenie  z miejsca pracy.
  6. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-4 ustawy - Karta Nauczyciela (nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie);
  7. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy - Karta Nauczyciela (nauczyciel nie był karany karą dyscyplinarną).  
  8. Rekomendację zawierającą opis dorobku zawodowego kandydata (sukcesy zawodowe, efektywność podejmowanych działań, jakość pracy własnej i jej wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły/placówki). Rekomendację wystawić może instytucja lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego
   i nauki lub na ich rzecz albo nauczycielski związek zawodowy.

IV. Wpis na listę ekspertów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wnioski nauczycieli-konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, przed wydaniem decyzji są kierowane do zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

V. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. posiadane kwalifikacje zawodowe;
  3. zajmowane stanowisko;
  4. adres do korespondencji;
  5. numer telefonu;
  6. adres poczty elektronicznej.

UWAGA

Akceptowane są kopie dokumentów (dyplomów - świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na eksperta, akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego), których zgodność z oryginałem potwierdzona jest w miejscu pracy Kandydata (w przypadku dyrektorów w urzędzie - organie prowadzącym szkołę/placówkę) przez osobę upoważnioną do potwierdzania zgodności z oryginałem.    

Podstawy prawne regulujące tryb wpisywania na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2013 r. poz. 354).

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w sprawach dotyczących listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

 1. Administrator danych osobowych:

Minister Edukacji Narodowej
 al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

 

 1. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
                                   e-mail: inspektor@men.gov.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] w powiązaniu z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy w celu prowadzenia postępowań w sprawie wpisu na listę ekspertów (dalej: rozporządzenia MEN).
 2. Dane osobowe gromadzone są w związku z wnioskiem o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy i będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez 50 lat.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące ustawową kompetencję powoływania komisji kwalifikacyjnych bądź egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego (w tym poprzez System Informacji Oświatowej), tj. dyrektorzy szkół i placówek, organy prowadzące szkoły, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, właściwi ministrowie - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej oraz obsługi informatycznej Ministerstwa zebrane dane będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
 5. W trakcie prowadzenia postępowań oraz w związku z wpisem na listę ekspertów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Podanie danych w zakresie wynikającym z § 3 rozporządzenia MEN jest niezbędne do ubiegania się o wpis na listę ekspertów.
 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Materiały

Wzór wniosku
Wzór​_wniosku.doc 0.03MB
Wzór oświadczenia
Wzór​_oświadczenia​_1.docx 0.01MB
Wzór zaświadczenia z miejsca pracy
Wzór​_zaświadczenia​_z​_miejsca​_pracy.docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2018 13:42 Hanna Lipińska
Pierwsza publikacja:
19.11.2018 13:42 Hanna Lipińska