Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły - odpowiedzi na pytania

1. Kto będzie bezpośrednio dokonywał oceny pracy dyrektorów i nauczycieli? Oceny pracy dyrektorów będzie dokonywał kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym, oceny pracy nauczycieli będzie dokonywał dyrektor szkoły.

2. Jak będą ustalane i wdrażane wskaźniki oceny nauczycieli? Wskaźniki oceny pracy nauczycieli określają samodzielnie dyrektorzy szkół w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych.

3. Czy nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach będzie podlegał kilku ocenom dokonywanym według różnych wskaźników? Co jeśli te oceny będą różne?

To, czy nauczyciel będzie podlegał ocenie pracy odrębnie w każdej szkole, uzależnione jest w szczególności od sposobu jego zatrudnienia oraz od tego, czy ocena ta dokonywana będzie po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub szkołach nauczyciel pozostaje w jednym stosunku pracy i podlega jednej ocenie pracy.

W przypadku nauczyciela odbywającego staż, zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu.

W pozostałych przypadkach, zarówno wedle obowiązujących przepisów prawa, jak i nowego systemu oceniania pracy nauczyciela - nauczyciel podlega ocenie pracy u każdego pracodawcy. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, to oceniany jest przez kilku dyrektorów, którzy mają prawo ocenić pracę nauczyciela, biorąc pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków w danej szkole.

Od 1 września 2018 r. dodatkowym narzędziem, które pozwala przedstawić nauczycielom jasne zasady oceniania jest regulamin, w którym zapisano wskaźniki służące ocenie poziomu spełniania kryteriów oceny pracy przez nauczyciela. To oczywiste, że oceny pracy mogą być różne, bo nauczyciel w każdej z tych szkół może w innym stopniu wywiązywać się z powierzonych mu obowiązków. Brak zbieżności ocen może przyczynić się do refleksji zawodowej nauczyciela i podjęcia działań naprawczych, np. podjęcia doskonalenia zawodowego lub innych działań rozwojowych.

4. W jakiej wysokości dostanie nauczyciel dyplomowany dodatek za wyróżniająca pracę, jeśli jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole i w każdej z tych szkół dostanie wyróżniającą ocenę pracy?

Nauczyciel dyplomowany, legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, który jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole i dostanie we wszystkich szkołach wyróżniającą ocenę pracy, otrzyma w każdej ze szkół dodatek za wyróżniająca pracę w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Przy czym zauważyć należy, że zgodnie z art. 133 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela po raz pierwszy będzie przysługiwał od dnia 1 września 2022 r. Natomiast w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć będzie wynosił: - od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. - 3%, - od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - 6% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

5. Jakie kryteria dotyczą dyrektorów, którzy jednocześnie są nauczycielami i prowadzą lekcje?

• W przypadku dyrektora szkoły realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133), kryteria oceny jego pracy oprócz kryteriów wynikających ze sprawowanej funkcji kierowniczej obejmują także kryteria odnoszące się do nauczycieli, w zależności od posiadanego przez niego stopnia awansu zawodowego. • Jeżeli dyrektor szkoły nie realizuje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, to zgodnie z § 12 ust. 3 powyższego rozporządzenia, kryteria oceny jego pracy oprócz kryteriów wynikających ze sprawowanej funkcji kierowniczej obejmują także kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 2, tj.:

a) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

b) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

c) pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 15:04
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 15:04
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka