W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

 • pocztą tradycyjną na adres:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  bądź bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa – wejście główne (w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku)
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@men.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ministerstwa Edukacji Narodowej (adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka)
 • faksem pod nr +48 22 34 74 261

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikami Ministerstwa.

UWAGA:

Formułując skargę lub wniosek trzeba uwzględniać odpowiednio treść przepisu art. 227 i art. 241 Kpa:

Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawiane są bez rozpoznania. Należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać wskazane dane, tj. imię, nazwisko i adres pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek (tj. ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość).

Skargi, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Ministerstwa przy al. J. Ch. Szucha 25:

 • w poniedziałki w godz. 8.15-18.00
 • w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.15-16.15

Członkowie kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im zadań przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia w sekretariacie członka kierownictwa.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

Klauzula Informacyjna

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  • Adres email: inspektor@men.gov.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO1 , w celu załatwienia złożonej skargi/wniosku. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Niepodanie danych określonych w ww. rozporządzeniu spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe gromadzone w związku z załatwianiem skargi/wniosku będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przepisami o archiwizacji dokumentów 2, w zależności od rodzaju sprawy:

  • skargi/wnioski załatwiane przez Ministerstwo – wieczyście;
  • skargi/wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości – co najmniej 5 lat;
  • skargi/wnioski odesłane wnioskodawcom, skargi niespełniające wymogów formalnych określonych przez ustawodawcę oraz skargi przesłane do wiadomości Ministerstwa – co najmniej 2 lata.

Okresy, o których mowa powyżej, stosuje się po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona i przekazana do archiwum Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • otrzymania ich kopii,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem ich przetwarzanie:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub też mogą być pozyskane od innego podmiotu, który przekazał skargę/wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane w skardze/wniosku.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej, innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej.

INNE INFORMACJE

W trakcie przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem skargi/wniosku nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

1 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
16.09.2019 10:42 Łukasz Trawiński
Pierwsza publikacja:
22.08.2018 14:05 Piotr Potrebka