Departament Energii Jądrowej

Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej.

 

Dyrektor: Tomasz Nowacki

Zastępca Dyrektora: Zbigniew Kubacki

Zadania departamentu

Departament odpowiada za realizację zadań związanych z:

  1. kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej (Program) oraz koordynacją realizacji Programu;
  2. kształtowaniem polityki państwa i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (Krajowy plan) oraz koordynacją realizacji Krajowego planu;
  3. przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego;
  4. informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej.

Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, w szczególności w obszarze działania Europejskiego Forum Energii Jądrowej, Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO) oraz  Międzynarodowych Ram Współpracy w zakresie Energii Jądrowej (IFNEC), dotyczącą wykorzystywania energii jądrowej, w tym wdrażania, wykorzystywania i rozwoju energetyki jądrowej oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

Departament współpracuje z Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz polityki energetycznej Polski. 

Departament współpracuje z Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Departament koordynuje współpracą z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej oraz Agencją Energii Jądrowej OECD, w tym udział krajowych instytucji w programach obu Agencji oraz odpowiada za cykliczne przeglądy przygotowań i realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

Kontakt z nami

Departament Energii Jądrowej

Ministerstwo Energii

Biuro Podawcze

Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

 

telefon: +48 (22) 695 83 33

faks: +48 (22) 695 83 39

e-mail: sekretariatDEJ@me.gov.pl

Podstawa prawna

Zobacz w Dzienniku Urzędowym ME (Zarządzenie Ministra Energii z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (poz. 8) )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 01.02.2019 15:20
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 01.02.2019 15:20
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska