Departament Ropy i Gazu

Departament zajmuje się kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego oraz polityki energetycznej i regulacji UE w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, a także wdrażaniem regulacji UE w tym zakresie. Ponadto do działań departamentu należy także rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych oraz tworzenie i organizacja systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw ciekłych oraz gazu ziemnego jak również gospodarowanie zapasami, planowanie i koordynowanie działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego.

 

Dyrektor: Elżbieta Piskorz

Zastępca Dyrektora: Paweł Pikus

Zadania departamentu

Departament Ropy i Gazu odpowiada za realizację zadań związanych z:

 1. kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego oraz polityki energetycznej i regulacji UE w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, a także wdrażaniem regulacji UE w tym zakresie;
 2. rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych, w tym identyfikacją i realizacją Projektów Wspólnego Zainteresowania UE oraz prowadzeniem spraw z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz sieci gazowych;
 3. tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw ciekłych oraz gazu ziemnego oraz gospodarowaniem zapasami, planowaniem i koordynowaniem działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za:
  • monitorowanie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe,
  • nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych,
  • monitorowanie bezpieczeństwa dostaw, zarządzanie kryzysowe w sektorze gazu ziemnego oraz przygotowanie sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych ministra wydawanych na podstawie ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i  gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1695),
  • przygotowanie i aktualizację dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego,
  • przygotowanie i aktualizację dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe i planowanie działań zapobiegawczych oraz zarządzanie kryzysowe w sektorze paliwowym;
 4. przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych;
  • prowadzeniem, w porozumieniu z Departamentem Górnictwa, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami węglowodorów, w obszarze objętym wydobyciem;
 5. opiniowaniem decyzji ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącej koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej oraz na poszukiwanie i wydobywanie gazu ziemnego;
  • prowadzeniem spraw z zakresu jakości paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, w tym za:
   • opracowanie propozycji działań,
   • inicjowanie. koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej,
   • współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspierających rozwój jakości tych paliw,
   • współpracę i wymianę informacji z organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmowanie działań mających na celu promocję jakości tych paliw;
 6. koordynacją spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z MAE i Międzynarodowym Forum Energetycznym (MFE) i zapewnieniem wypełniania warunków członkostwa w tych organizacjach, oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej;
 7. koordynacją realizacji postanowień wynikających z Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Traktatu Karty Energetycznej;
 8. współpracą z państwami trzecimi w obszarze sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych;
 9. zapewnieniem realizacji obowiązków Ministra Energii w zakresie badań statystyki publicznej dotyczących sektora ropy naftowej, paliw ciekłych i gazu ziemnego.

Departament współpracuje z:

 1. Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej, spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii;
  • Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie spraw związanych z kształtowaniem i realizacją polityki energetycznej Polski;
  • Departamentem Energii Odnawialnej i Rozproszonej w zakresie spraw związanych z wymaganiami jakościowymi dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;
 2. Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Kontakt z nami

Departament Ropy i Gazu

Ministerstwo Energii

Biuro Podawcze

Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

 

telefon: +48 (22) 695 87 19

e-mail: sekretariatDRO@me.gov.pl

Podstawa prawna

Zobacz w Dzienniku Urzędowym ME (Zarządzenie Ministra Energii z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (poz. 8) )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2018 12:34
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 14.06.2018 12:34
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska