Elektromobilność w Polsce

Analizując światowe statystyki tempa przyrostu elektrycznych pojazdów i zdając sobie sprawę z unijnych wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można wyraźnie zaobserwować, że Polskę, podobnie jak inne kraje europejskie, czeka epoka elektryczności w motoryzacji. Wychodząc naprzeciw tym trendom i postępując zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Ministerstwo Energii przygotowało Program Rozwoju Elektromobilności. Program ten jest projektem wynikającym z działań UE zmierzających do popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych w krajach Wspólnoty.

Przygotowany przez nas pakiet regulacji prawnych ma za zadanie:

 • wspomóc rozwój ekosystemu elektromobilności (poprzez m.in. zdefiniowanie ram nowego rynku),
 • zwiększyć zastosowanie innych paliw alternatywnych (np. gazu ziemnego LNG i CNG) w Polsce.

Pakiet regulacji opiera się na kreowaniu instrumentów w pięciu obszarach:

 • korzyści dla kierowców,
 • korzyści dla budujących infrastrukturę,
 • korzyści dla transportu publicznego,
 • korzyści dla innowacyjnych firm,
 • korzyści dla producentów pojazdów.  

Program przewidziany jest na lata 2016-2025.

STATUS PROGRAMU: REALIZOWANY

Decyzją nr 1 z dnia 30 marca 2017 r. Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów powołał Zespół zadaniowy do spraw „Programu Rozwoju Elektromobilności”. Do najważniejszych zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie i wypracowanie koncepcji rozwoju elektromobilności w Polsce oraz realizacja i koordynacja projektów w ramach Programu E-bus i E-car.

ZAANGAŻOWANI

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Energii

Współpracują:

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Polski Fundusz Rozwoju,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Polska Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • samorządy.

PROGRAM A DOKUMENTY STRATEGICZNE

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR oraz Programu Rozwoju Elektromobilności stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego, składającego się z następujących dokumentów strategicznych:

 • Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów 16.03.2017 r.,
 • Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29.03.2017 r.,
 • Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.;
 • Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 10.07.2018 r.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwoju elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem jest Minister Energii ma za zadanie wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa.

CEL PROJEKTU

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał cele projektu elektromobilności, zaliczając do nich:  

 1. Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych,
 2. Rozwój przemysłu elektromobilności,
 3. Stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Warunkiem sukcesu rozwoju elektromobilności jest stworzenie podstaw dla ekosystemu elektromobilności, koordynacja działań w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności i stymulowanie popytu na pojazdy elektryczne oraz wzorcowa rola administracji.

W celu realizacji zamierzonych celów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał na potrzebę działań w 5 obszarach:

 • zmiana świadomości potencjalnych użytkowników,
 • opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego
 • rozwój producentów w segmencie elektromobilności,
 • zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności,
 • dostosowanie sieci energetycznej.

OCZEKIWANE REZULTATY

Ministerstwo Energii poprzez wprowadzenie nowych regulacji prawnych, dedykowanych elektromobilności, prognozuje:

W 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach:

 • w segmencie pojazdów napędzanych energią elektryczną:
  • po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów,
  • powstanie 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania,
  • powstanie 400 punktów o dużej mocy ładowania,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów,
  • powstanie 70 punktów tankowania.

W 2025 r. na poziomie ogólnopolskim:

 • w segmencie aut napędzanych energią elektryczną:
  •  po drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych,
 • w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 54 tys. pojazdów,
  • dostępne będą 32 punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • w segmencie aut zasilanych LNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów
  • powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 • będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Legislacja

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Przyjęte przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Podpisana przez Prezydenta 10 lipca 2018 r.

Planowane uruchomienie finansowania I kwartał 2019 r.

Wdrażanie projektu

I faza – charakter przygotowawczy.

2016-2018

II faza – na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności.

2019-2020

III faza – elektromobilność postrzegana jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.

2020-2025

METODYKA ZARZĄDZANIA I REALIZACJI PROGRAMU - KOMITET STERUJĄCY

Przewodniczący: Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Zastępca Przewodniczącego: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiebiorczości i Technologii

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Za realizację Programu odpowiadają Kierownicy Programów (E-bus i E-car) oraz Koordynator Programów. Poszczególne projekty w ramach programów są realizowane przez Liderów Projektów.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce przewiduje działania, które stworzą warunki do rozwoju i optymalnego rozmieszczania infrastruktury bazowej ładowania/tankowania paliw alternatywnych do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania/tankowania będzie zmniejszał funkcjonalność pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W praktyce punkt ciężkości zostanie położony na infrastrukturę w dużych aglomeracjach i wzdłuż transeuropejskich korytarzy transportowych przebiegających przez obszar Polski. Równolegle Plan proponuje narzędzia rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, które doprowadzą do wzrostu ilości pojazdów elektrycznych, w momencie gdy gotowa będzie istotna część infrastruktury.

Dodatkowym czynnikiem, który został wzięty pod uwagę przy proponowaniu sekwencji działań, jest konieczność powiązania rozwoju przemysłu elektromobilności i rynku pojazdów z rozwojem sieci elektroenergetycznej. Zachęty do zakupu pojazdów zostaną zintensyfikowane w momencie, gdy przemysł będzie w stanie odpowiedzieć na wygenerowany przez instrumenty wsparcia popyt, a sieć będzie w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na energię do ładowania pojazdów.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz rozproszenie kompetencji koordynacja projektu wymaga współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządową.

KONTAKT

Ministerstwo Energii

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii

tel. 22 695 81 50

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu,
 • Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
   
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
   
 • Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

pdf Plan Rozwoju Elektromobilności wersja w j. polskim

1.04MB

pdf Plan Rozwoju Elektromobilności wersja w j. angielskim

1.5MB

pdf Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

1.72MB

Podstawa prawna

Projekt ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw) (zobacz na stronie RCL )
Projekt ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw) (zobacz na stronie Sejmu )
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (zobacz na stronie Sejmu )
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dokument pdf )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.07.2019 14:33
Osoba publikująca: Kinga Łapszys
Zmodyfikowano: 10.07.2019 14:33
Osoba modyfikująca: Kinga Łapszys