Informacja o Programie

W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 27,4 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). W jego ramach dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

IV. Infrastruktura drogowa dla miast

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwój ochrony zdrowia

X.  Pomoc techniczna

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Alokacja dla osi: 1 828 430 978 EUR

Dofinansowanie: Fundusz Spójności

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii

Instytucje Wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Energii, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

 

Działania/poddziałania:

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii
w przedsiębiorstwach.

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.

1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

1.4.2. Ogólnopolski system wsparcia popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym
z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Alokacja dla osi: 1 000 000 000 EUR

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Energii

Instytucja Wdrażająca: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

W ramach działania 7.1 realizowane będą projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.

W zakresie sektora gazowego wspierana będzie budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnej infrastruktury przesyłowej w celu stworzenia możliwości zwiększenia stopnia dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny lub w celu likwidacji „wąskich gardeł” w przesyle gazu.

Wspierana będzie również dywersyfikacja dróg zaopatrzenia w gaz ziemny poprzez przebudowę możliwości regazyfikacyjnych Terminala LNG oraz zwiększenie pojemności czynnej i zdolności odbioru podziemnych magazynowych magazynów gazu.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2018 11:05
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 08.05.2018 11:05
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska