Informacja o zatwierdzeniu aktualizacji Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020)

W dniu 29.10.2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Pan Tomasz Dąbrowski, zatwierdził zaktualizowaną wersję Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (LPS, wersja 3.1), stanowiącej Project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020.

Zaktualizowany dokument, w wersji 3.0, podlegał procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405). Stosownie do zapisów art. 55 ust. 3 ustawy zostało przygotowane również pisemne podsumowanie SOOŚ dla LPS.

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji zgłoszono 88 projektów na łączą kwotę dofinansowania 2 922,38 mln zł, które podlegały weryfikacji w oparciu kryteria identyfikacji projektów.

Po zakończeniu weryfikacji fiszek projektowych oraz SOOŚ, w związku z dostępną alokacją środków w ramach poszczególnych działań POIiŚ, opracowano wersję 3.1 dokumentu, zawierającą wskazanie inwestycji do zgłoszenia do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych (WPZ). Ostatecznie rekomendowane do wpisu do WPZ zostało:

  • 5 projektów w działaniu 7.1 POIiŚ (jeden z zakresu przesyłu, cztery z zakresu dystrybucji energii elektrycznej);
  • 7 projektów w poddziałaniu 1.4.1 POIiŚ (z zakresu dystrybucji energii elektrycznej);
  • 10 projektów w poddziałaniu 1.1.2 POIiŚ (dwa z zakresu przesyłu, osiem z zakresu dystrybucji energii elektrycznej).

pdf LPS_3_1

0.74MB

pdf Tabela_zmain_LPS_3_1

0.42MB

pdf Prognoza_LPS

7.8MB

pdf Podsumowanie_SOOP_LPS_3_0

1.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 10:24
Osoba publikująca: Agnieszka Jędryczko
Zmodyfikowano: 31.10.2018 10:24
Osoba modyfikująca: Agnieszka Jędryczko