Grzegorz Tobiszowski

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

 • Grzegorz Tobiszowski

  Grzegorz Tobiszowski

Życiorys

Funkcję wiceministra energii pełni od 1 grudnia 2015 r., natomiast funkcję Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego od 23 lutego 2016 r.

Urodził się 1 listopada 1965 r. w Rudzie Śląskiej. Ukończył socjologię i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz zarządzanie i marketing w Polskiej Akademii Nauk (studia podyplomowe).

Żonaty, jedno dziecko.

Funkcje publiczne

poseł na Sejm V, VI, VII, VIII kadencji

1995-2000
Wiceprezydent ds. rozwoju
Urząd Miasta Ruda Śląska

1994-2002
Radny
Rada miejska Rudy Śląskiej

1994-1998
delegat
Sejmik województwa śląskiego

Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych

2012
Prezes zarządu
Prawo i Sprawiedliwość okręgu Katowickiego

II kadencje
Wiceprzewodniczący Klubu
Prawo i Sprawiedliwość

1995
Członek
Związek Górnośląski

Zatrudnienie w sektorze prywatnym

2002
Prezes
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach 

1994-1995  
inspektor w Wydziale Kredytów
Bank Śląski

1993  
Kierownik działu marketingu
Fabryka Maszyn Górniczych "Contact Powen", Zabrze 

Kompetencje wiceministra

Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski, w szczególności:

1. realizuje zadania: 

 • określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136),
 • wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,
 • związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,
 • związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,
 • przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000),
 • związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi;
 • związane z tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej,
 • związane z sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym  biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla.

2. aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w Załączniku do Zarządzenia Ministra Energii z dnia 18.01.2018 r.;

3. uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz prezentuje stanowisko Ministra;

4. podpisuje korespondencję kierowaną do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

5. koordynuje współpracę z Sejmem RP i Senatem RP oraz ich organami;

6. nadzoruje realizację polityki informacyjnej Ministerstwa.

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski określa kierunki pracy oraz nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

 1. Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej;
 2. Departament Górnictwa;
 3. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;
 4. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;
 5. Departament Ropy i Gazu;
 6. Biuro Komunikacji Społecznej. 

- w zakresie określonym w ust. 1.

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
telefon: +48 22 695 87 65
faks: +48 22 695 88 93
e-mail: SekretariatGTobiszowski@me.gov.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 1 grudnia 2015 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie złożone w związku z dniem powołania 1 grudnia 2015 r.

Rozmiar: 0.17MB

Oświadczenie za 2017 r. Pobierz plik: pdf Oświadczenie za 2017 r.

Rozmiar: 0.31MB

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136) (Dz.U. 2014 poz. 1606)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2) (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.04.2019 14:18
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 15.04.2019 14:18
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska