Klastry Energii

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują ww. cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Projekt ma charakter ciągły. 

Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii. 

Status programu

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna

Ministerstwo Energii 

Współpracują

 • Ministerstwo Rozwoju 

 • Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 • Ośrodki Naukowo-Badawcze 

 • Przedsiębiorcy 

 • Prosumenci 

 • Odbiorcy energii 

Program, a dokumenty strategiczne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm.), zwana dalej „ustawa OZE”. 
Pojęcie klastra energii zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925). Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".

Cel projektu/programu

Celem projektu jest rozwój klastrów energii, co przyczyni się do dalszego wzrostu wykorzystania lokalnych zasobów, zwiększy lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczyni się do szybszego tempa rozwoju tych terenów. . 

Oczekiwane rezultaty

 • Poprawa jakości powietrza 

 • Poprawa jakości wód 

 • Poprawa jakości dostaw energii

 • Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

 • Wykorzystanie lokalnych zasobów 

 • Lokalne zagospodarowanie odpadów 

 • Rozwój przedsiębiorczości

 • Wykorzystanie lokalnego potencjału 

Harmonogram realizacji projektu/programu

Finanse

Źródła finansowania:

 • Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 • Środki publiczne w tym system wsparcia OZE 

Metodyka zarządzania i realizacji programu

W celu rozwoju koncepcji klastrów energii w Polsce prowadzone są cały czas konsultacje społeczne. Ich celem jest identyfikacja barier rozwoju klastrów energii oraz tworzenie warunków prawnych dla ich rozwoju. 

Serwis projektu/programu

www.klastryenergii.gov.pl

Kontakt

Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej 

telefon: +48 22 695 86 90

e-mail: klastryenergii@me.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.07.2018 11:09
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 03.07.2018 11:09
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska