W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekty wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej

Co to są projekty PCI

Są to projekty infrastruktury energetycznej będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (ang. Projects of Common Interest). Mogą one korzystać z zagwarantowanych prawnie udogodnień w postaci m.in.:

 • przyspieszonej procedury wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych (nieprzekraczalny termin trzech i pół roku),
 • wsparcia jednego właściwego organu krajowego, który będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenia i decyzje, rozpatrywania przez organy regulacyjne podziału kosztów transgranicznych w zależności od korzyści netto dla poszczególnych Państw Członkowskich,
 • możliwości uzyskania transgranicznej alokacji kosztów oraz zachęt regulacyjnych,
 • możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility) w formie bezzwrotnych dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Budżet instrumentu „Łącząc Europę” przeznaczony na bezzwrotne dotacje wynosi 4,7 mld EUR i jest przeznaczony na dofinansowanie prac projektowych i budowlanych infrastruktury energetycznej w latach 2014–2020.

Jakie projekty mogą stać się PCI

Status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania mogą otrzymać następujące rodzaje projektów infrastrukturalnych:

 • połączenia międzysystemowe energii elektrycznej;
 • połączenia międzysystemowe gazu;
 • połączenia międzysystemowe ropy naftowej w Europie Środkowej i Wschodniej;
 • podziemne magazyny gazu;
 • terminale regazyfikacyjne LNG;
 • stosowanie sieci inteligentnych;
 • transgraniczne sieci dwutlenku węgla wykorzystujące instalacje wychwytywania i magazynowania (CCS — ang. Carbon Capture and Storage);
 • sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej Morza Północnego;
 • autostrady elektroenergetyczne.

Jakie warunki musi spełnić projekt, aby uzyskać status PCI

Warunkiem ujęcia danego projektu inwestycyjnego na liście PCI jest wykazanie, że:

 • jego realizacja przyniesie znaczące korzyści, co najmniej dwóm Państwom Członkowskim UE;
 • przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE;
 • przyczyni się do poprawy jego konkurencyjności;
 • zwiększy bezpieczeństwo dostaw,
 • ograniczy emisje CO2.

Kształt listy PCI jest aktualizowany w perspektywie dwuletniej w celu uwzględnienia nowych projektów oraz usunięcia projektów mniej istotnych i nieaktualnych.  

W jaki sposób projekt może uzyskać status PCI

Komisja Europejska przyjmuje listę projektów wspólnego zainteresowania po szczegółowej identyfikacji i ocenie, przeprowadzonej przez Grupy Regionalne funkcjonujące na podstawie Rozporządzenia PE i Rady nr 347/2013.
W skład grup regionalnych wchodzą przedstawiciele:

 • państw Członkowskich UE,
 • europejskich stowarzyszeń operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO-E i ENTSO-G),
 • krajowych operatorów systemów przesyłowych i projektodawców,
 • krajowych organów regulacyjnych oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Listy opracowane przez Grupy Regionalne są przyjmowane jednomyślnie przez Organ Decyzyjny Wysokiego Szczebla złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej. Następnie Komisja Europejska w drodze procedury aktów delegowanych formalnie przyjmuje listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej.

Lista projektów PCI

Obecnie obowiązująca III lista PCI z dnia 24 listopada 2017 r. obejmuje łącznie 173 projekty, z czego 110 dotyczy infrastruktury energii elektrycznej i inteligentnej sieci elektroenergetycznej, 53 gazu ziemnego, 6 ropy naftowej, 4 w zakresie CCS (instalacja do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla). W przypadku projektów planowanych do realizacji na terytorium Polski są to połączenia gazowe Polski z Danią, Litwą, Słowacją i Czechami, rozbudowa wewnętrznej sieci przesyłowej w zachodniej i wschodniej części Polski oraz rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. W przypadku ropy naftowej są to rurociąg Brody-Adamowo wraz z bazą paliw w Adamowie, rurociąg Pomorski oraz rozbudowa terminala naftowego w Gdańsku. Projekty z zakresu energii elektrycznej obejmują połączenia elektroenergetyczne z Niemcami wraz z instalacją przesuwników fazowych oraz połączenie z Litwą.

Projekty wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI) planowane do realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gaz ziemny

 1. Połączenie Polska – Czechy [obecnie znane jako „Stork II”] pomiędzy Libhošť (CZ) — Hať (CZ/PL) – Kędzierzyn (PL) oraz Korytarz Gazowy Północ-Południe w Polsce Zachodniej.
 2. Połączenie Polska – Słowacja oraz Korytarz Gazowy Północ-Południe w Polsce Wschodniej.
 3. Połączenie Polska-Dania [obecnie znane jako “Baltic Pipe”].
 4. Połączenie Polska-Litwa [obecnie znane jako “GIPL”].
 5. Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Ropa naftowa

 1. Rurociąg Adamowo-Brody: rurociąg łączący terminal przeładunkowy JSC Uktransnafta w Brodach (Ukraina) z bazą zbiornikową w Adamowie (Polska)
 2. Klaster: Rurociąg Pomorski, w tym:
 • Budowa terminala naftowego w Gdańsku (etap II),
 • Rozbudowa Rurociągu Pomorskiego – druga nitka rurociągu.

Energia elektryczna

 1. Wzmocnienie sieci wewnętrznej w Polsce [część klastra obecnie znanego jako "GerPol Power Bridge"], w tym:  
 • Linia wewnętrzna pomiędzy stacjami Krajnik a Byczyna, 
 • Linia wewnętrzna pomiędzy stacjami Mikułowa i Świebodzice,
 • Linia wewnętrzna pomiędzy stacjami Byczyna i Plewiska. 

2. Linia wewnętrzna pomiędzy Stanisławowem a Ostrołęką (PL).

Załącznik:

Projekty infrastruktury energetycznej będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI- Projects of Common Interest) wyłaniane są w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

Materiały

Podręcznik dotyczący procesów wydawania pozwoleń mających zastosowanie do Projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej
Podręcznik​_PCI​_2018.pdf 1.28MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.09.2018 16:48 Monika Hałub
Pierwsza publikacja:
24.09.2018 16:48 Monika Hałub