Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz stanu

 • Tomasz Dąbrowski

  Tomasz Dąbrowski

Życiorys

Funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii pełni od dnia 4 czerwca 2018 r.

Z Ministerstwem Energii związany od początku powstania resortu.

Jego dotychczasowa praca zawodowa związana jest z administracją rządową w obszarze energii.

Zatrudniony był w Departamencie Energetyki Ministerstwa Gospodarki gdzie pracował na stanowiskach starszego specjalisty, zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Departamentu. Odpowiadał za sprawy dotyczące polityki energetycznej państwa, tworzenia regulacji prawnych kształtujących zasady funkcjonowania sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego oraz implementacji regulacji UE do krajowego porządku prawnego.  Uczestniczył w przygotowaniu rozwiązań systemowych w sektorze energii takich jak: rynek mocy, system wsparcia kogeneracji, pomoc dla wytwórców udzielana w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych, nieodpłatne przydziały uprawnień do emisji CO2 dla sektora wytwarzania. Odpowiadał także za proces polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze energii.

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego gdzie studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest także absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Funkcje publiczne

Od 06.2018

Podsekretarz stanu

Ministerstwo Energii

2005-2015

Starszy specjalista, zastępca dyrektora, dyrektor departamentu

Ministerstwo Gospodarki

2004-2005

Starszy specjalista

Ministerstwo Skarbu Państwa

Kompetencje wiceministra

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski, w szczególności realizuje zadania:

 1. wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ); 
 2. związane z: 
  • prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia, 
  • członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi, 
  • kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, 
  • funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
  • kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych, 
  • jakością paliw ciekłych, 
  • opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych, 
  • wdrażaniem czystych technologii węglowych, 
  • programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych; 
 3. współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych; 
 4. aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia. 

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

 1. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,
 2. Departament Funduszy Europejskich,
 3. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii,
 4. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,
 5. Departament Ropy i Gazu,
 6. Departament Spraw Międzynarodowych.

Podsekretarz Stanu Tomasz Dąbrowski uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

Kontakt z sekretariatem ministra

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

telefon: +48 22 695 81 09

faks: +48 22 695 

e-mail: SekretariatTDabrowski@me.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Energii z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dziennik Urzędowy Ministra Energii rok 2018 poz. 18)

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.08.2018 16:46
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 28.08.2018 16:46
Osoba modyfikująca: Ilona Bartkowska