UZNAWANIE KWALIFIKACJI PRZEZ MINISTRA ENERGII NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz kraje członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2272, z 2019 r. poz. 534 i 577).

Organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych (wskazanych poniżej), zgodnie z art. 6 ww. ustawy, jest Minister Energii.

Lista zawodów regulowanych, w których kwalifikacje uznaje Minister Energii

 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2006).

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty załączone do wniosku składa się w języku polskim, bądź wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 14. ww. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz. 650)), obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenia za pracę zostało ustalone przez Radę Ministrów na poziomie 2250 zł. W związku z powyższym:

 • opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 787,50 zł.
 • opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Energii
 • nr konta:
  • wpłaty z Polski: 13 1010 1010 0040 0822 3100 0000
  • wpłaty z zagranicy: PL 13 1010 1010 0040 0822 3100 0000, BIC: NBPLPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za przeprowadzenie postepowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji oraz podać imię i nazwisko osoby, której kwalifikacje mają podlegać uznaniu.

Informacje dla wyjeżdżających

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Ministra Energii są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy. W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji. Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.


Dokumenty:

Wnioski:

docx oświadczenie_usługi_transgraniczne_załącznik-1.docx

0.09MB

pdf Wniosek_o_uznanie_kwalifikacji_zawodowych_do_podejmowania_lub_wykonywania_dzialalnosci_regulowanej_w_RP.pdf

0.26MB

pdf Wniosek_o_uznanie_kwalifikacji_zawodowych_do_wykonywania_zawodu_regulowanego_w_RP.pdf

0.26MB

Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać:

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018
Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
telefon: (+48 22) 52 92 266
faks: (+48 22) 50 17 130
e-mail: kwalifikacje@nauka.gov.pl
strona internetowa: www.nauka.gov.pl
 

docx klauzula_informacyjna_uznanie_kwalifikacji

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.06.2019 15:23
Osoba publikująca: Ilona Bartkowska
Zmodyfikowano: 21.06.2019 15:24
Osoba modyfikująca: Aneta Ciszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Janusz Pilitowski/Aneta Ciszewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Uznawanie kwalifikacji przez ministra energii nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej 1.0 21.06.2019 15:23 Aneta Ciszewska Ilona Bartkowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP